Hotărârea nr. 82/2021

Hotărârea nr. 082 - pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin

H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local, pentru modificarea Anexei nr.8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 570/11.02.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. 25430/17.02.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-------Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ultedcare;

------ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și compitările ulterioare;

 • - Ordin al Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector nr.73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019, conform Anexei, ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu rămân aplicabile.

—    (2) Pe data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 pentru modificarea

anexai nr.8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilff aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu și H.C.L. nr. 315/2019 privind modificare Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centruli Cultural Mihai Eminescu modificată și completată prin H.C.L. nr.214/2019, se abrogă.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA

Hotărâre nr. 82

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ la HCL Sector 2 nr. 82/25,02.2021

Lista TAXE și TARIFE

Nr. crt

PROFILUL ACTIVITĂȚII

TARIF închiriere spațiu interior

TARIF închiriere spațiu exterior

TAXA de participare

1.

Conferințe / seminarii / prezentări de produse;

100 lei / ora

-

-

2.

Comerț cu produse alimentare în scopul promovării și valorificării produselor tradiționale de natură a contribui la punerea în valoare a calității acestora și a metodelor tradiționale de producție, după caz, inclusiv produse necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentelor.

20 lei / Imp / zi

10 lei / Imp / zi

350 lei

3.

Comerț cu produse nealimentare în scopul promovării și valorificării produselor tradiționale de natură a contribui la punerea în valoare a calității acestora și a metodelor tradiționale de producție, după caz, inclusiv produse necesare bunei organizări și desfășurări a evenimentelor.

10 lei / Imp / zi

5 lei / Imp / zi

100 lei

Precizări:

 • 1. Aceste prețuri sunt aplicate comercianților care participă la evenimentele și manifestările culturale desfășurate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu.

 • 2. TAXA DE PARTICIPARE la eveniment se plătește de către comercianți doar o singură dată, la începutul evenimentului.

 • 3. Aceste prețuri nu includ Taxa de ocupare a domeniului public. Această taxă cade în sarcina comercianților.


VIZAT spre neschimbate SECRETAR