Hotărârea nr. 8/2021

Hotărârea nr. 008 - privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector 2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector 2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 2965/08.01.2021 întocmit de Șeful Serviciului Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 2095/07.01.2021 întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nrt 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

 • - Adresele nr. 88/P/04.01.2021 și nr. 29557/P/30.12.2020 emise de Prefectul Municipiului București, privind transmiterea în regim de urgență a informațiilor privind reglementarea situației spațiilor necesare pentru amenajarea centrelor de vaccinare împotriva COVID -19 ( acorduri schimbare temporară destinație);

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 55/2000 privind transmiterea unor imobile către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în folosință gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în București, str. Oituz nr.9 Sector 2, către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziția nr. 4/07.01.2021 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr. 54, sector 2 și str. Oituz nr. 9, sector 2 în centre de vaccinare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.l și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă schimbarea temporară a destinației Centrului de îngrijire și Găzduire „Neghiniță” situat în str. Viitorului nr. 54, sector 2, București, respectiv a Centrului de Zi pentru Copii „ Sfânta Maria” situat în str. Oituz nr. 9, sector 2, București, în centre de vaccinare, pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

Art. 2 Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, să pună la dispoziția autorităților competente, spațiile situate în str. Viitorului nr. 54, sector 2 și str. Oituz nr. 9, sector 2 cu destinația centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 8

București, 12.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 12.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.