Hotărârea nr. 79/2021

Hotărârea nr. 079 - privind prorogarea termenelor stabilite conform art.5 alin.(1) şi alin.(2) din HCL Sector2 nr.289/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2I--.....               ..

ISO 90011www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenelor stabilite conform art.5 alin.(l) și alin. (2) din HCL Sector2 nr. 289/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind prorogarea termenelor stabilite conform art.5 alin.(l) și alin.(2)din HCL Sector2 nr.289/2020;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26998/ 19.02.2021 întocmit de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26451/ 18.02.2021 întocmit de Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

ar^ivând în vedere reglementările cuprinse în:

. AR ; Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. III din Legea nr. 99 / 2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006;

 • - Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 289/2020 privind implementarea unor măsuri urgente, cu caracter temporar pentru asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare - gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici Iară contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 166 alin. (4) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

are /

^i?_A/rt. 1 Se aprobă prorogarea termenelor stabilite conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) din HCL Sector 2 nr.289/2020 privind implementarea unor măsuri urgente, cu caracter temporar pentru asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare - gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici, până la data de 31.05.2021.

Art 2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și operatorul de salubrizare vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărâre nr. 79

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.