Hotărârea nr. 78/2021

Hotărârea nr. 078 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 24885/17.02.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2005, privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare,;

  • - Art.ll alin (1), alin. (4) lit.e) și art.12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul ^Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021, astfel cum a " foștappâiiicată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 14/2021;

"-“Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucur ești;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2021 privind încetarea mandatului unui consilier local;

  • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant, precum și încheierea din data de 20.01.2021 privind validarea mandatului unui consilier local supleant.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Popescu Dan Cristian cu domnul consilier local Dincă Adrian în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în următoarea unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București:

  • - Școala Gimnazială „TUDOR ARGHEZI”.

(2) Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București se modifică potrivit prevederilor art. I alin. (1).

Art. II Pe data prezentei, anexa nr. 2 la la H.C.L Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, ce conține un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtT III Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea repYe^nWtn\dor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calități^-în^unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărâre nr. 78

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr.78/25.02.2021

TABEL

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

1

GRĂDINIȚĂ "CARTEA CU POVEȘTI"

2

PRE

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

0766. 237. 114

I

Albu Savel Adrian

2

GRĂDINIȚA "MAGICĂ"

2

PRE

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33, SECTOR 2

0723. 892. 378

1

Șerpescu Cătălin Constantin

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ANGEL'S ACADEMY"

2

PRE

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2

0722.23.01.21

1

Waspusch Virgiuliu Gabriel

4

GRĂDINIȚA "KIDS CLUB - TEI"

2

PRE

STR. ISPRAVNICULUI NR. 25, SECTOR 2

0724.28.22.82;

0722.61.21.36

1

Matei Vasile Silviu

5

GRĂDINIȚA"MICA ACADEMIE DE ARTE"

2

PRE

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

021/211.07.40;

0788.238.567

1

lordache Florina Isabela

I

6

r

---05-----

£rădin

[ȚA "PINKLEMON"

2

PRE

STR. COMĂNIȚA, NR. 7, SECTOR 2

021/211.01.21;

0722.68.97.77

1

Lăzăroiu Ioana Gela

7

r

J —.

[ȚA "ȘOTRON"

2

PRE

STR. GHERGHITEI, NR. 7, SECTOR 2

021/655.53.98

1

Dinu Alexandru

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NlîltSERY"

2

PRE

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

0723.248.978

1

Nedelcuț Radu

9

GRĂDINIȚA "DON CASTOR”

2

PRE

STR. GHEORGHE POP DE SĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2

021/642.12.74;

0757.07.39.29

1

Chirilă Alexandra Elena

10

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA CU PITICI MARI ȘI MICI"

2

PRE

STR. SILVIA, NR. 11, SECTOR 2

0722.62.62.68

1

Dinu Alexandru

11

GRĂDINIȚA "CASTELUL COPIILOR"

2

PRE

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

0724.25.25.25

0722.43.01.57

1

Feroiu Dumitru Silviu

12

GRĂDINIȚA "VISE"

2

PRE

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

021/320.56.78;

0745.485.246

1

Badea Anda Simona

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

13

GRĂDINIȚA "SUFLET DE COPIL"

2

PRE

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

0725.24.50.25

1

Săftoiu EIwis Claudiu

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS FIRST"

2

PRE

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

021/250.18.58;

0766.56.87.76

1

Zaharia Răzvan Cristian

15

GRĂDINIȚA "LA TURN"

2

PRE

ȘOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

021/275.17.72;

0732.122.336

1

Nicolescu Claudiu

16

GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL"

2

PRE

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

1

Costache Adrian

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "ZUPPY"

2

PRE

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

0761. 968. 368

1

Enache Nicuța

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT “SPRINGFIELD” i—   n

2

PRE

STR. ȘOLTUZULUI, NR. 10, SECTOR 2

021/212.31.05;

0721.707.879;

0734.710.573

1

Constantin Mihai

19

CCY--u ăȘs \ 5

CU PROGRAM PRELUNGIT

2

PRE

STR. FIZICIAN LUIGI GAL VANI, NR. 13, SECTOR 2

0753.250.250

1

Lăzăroiu Ioana Gela

20

GStÂp^țrâ PțȘGfcfiAM^ JIO^Ă^

CU PROGRAM NORMAL ȘI ’RELUNGIT "VEVERIȚA

2

PRE

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

0726.224.859

1

Feroiu Dumitru Silviu

21

G

RĂDESIȚA CD

"PRIMII PAȘI"

2

PRE

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

0726.857.763

1

Iliescu Constantin Cristinel

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT "CASTELINO BABY"

2

PRE

STR. PROF. ION URSU, NR. 21, SECTOR 2

0731.995.600

1

Badea Anda Simona

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TOM SAWYER"

2

PRE

STR. BRAȚULUI, NR. 14, SECTOR 2

0724.313.795

1

Pasciuc Paula

24

GRĂDINIȚA "ALFRED FRONIUS"

2

PRE

STR. TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

0729.699.619

1

Șerpescu Cătălin Constantin

25

GRĂDINIȚA „COMPANIA MICĂ"

2

PRE

STR. JUDEȚULUI, NR.23, SECTOR 2

0744.557.292

0758.246.969

1

Anghel Florin

26

GRĂDINIȚA „BUSY BEES ACADEMY"

2

PRE

STR. BANUL DUMITRACHE, NR. 44,SECTOR 2

0727.789.768

1

Catone Magdalena Marta

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

27

GRĂDINIȚA „F.E.L.I"

2

PRE

STR.BEIRUT, NR.12, SECTOR 2

0729.271.460

1

Panaitescu Tudor Andrei

28

GRĂDINIȚA „PEȘTIȘORUL NEMO"

2

PRE

STR. CĂLUȘEI, NR.41, SECTOR 2

0764.207.050

1

Pellegrini Marius-Ovidiu

29

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI MSB -MKB"

2

PRE/PRI

STR. MAIOR ION CORAVU, NR.53, SECTOR 2

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

0729.002.081

1

Popescu Lenuța

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRE/PRI/GIM

STR. ICOANEI NR. 17A, SECTOR 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Croitorii Angel

31

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PRI

STR. SERG. PAMFIL NĂSTASE NR. 26, SECTOR 2 STR. SERG. VASILE ȘERBĂNICĂ, NR. 7, SECTOR 2

0751.06.72.79

1

Anghel Florin

32

Șg)AL/

. PRIMARĂ "LUCA"

2

PRE/PRI

STR. SFÂNTUL PETRU TEI NR. 37A-71, SECTOR 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

I

Albu Savel Adrian

33

$£oa£

N

< PRIMARA „PICK ME ACADEMY"

2

PRI

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

0726.000.640

0722.391.000

1

Enache Nicuța

3-

-H

1 .«J—

LICEU sfjoo

TEORETIC "NEW GENERATION L"

2

PRI/GIM/LIC.

TEO

STR. BUSOLEI, NR. 6, SECTOR 2

021/322.47.37;

0728.528.437

1

Waspusch Virgiuliu Gabriel

1

3

2

LIC.TEO

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

0723.09.15.32

1

Săftoiu Elwis Claudiu

35

LICEUL TEORETIC "VICTORIA"

36

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL BUCUREȘTI

2

GIM/L1C.TEO

STR. HAMBARULUI NR. 12A

0727.79.91.97

1

Badea Anda Simona

37

LICEUL TEORETIC "DR. MIOARA MINCU"

2

LIC.TEO

STR. VIITORULUI NR. 161 - 163, SECTOR 2

021/211.40.15

1

Georgescu Elena Daniela

38

LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU"

2

PRE/PRI/GIM/ LIC.VOC

STR. TRAIAN NR. 160, SECTOR 2

SECTOR 2

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18,

SECTOR 2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Zaharia Răzvan Cristian

39

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF. VASILE CEL MARE"

2

POS

Str. GHEORGHE POP DE BÂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR 2

0727.37.24.64

1

Lăzăroiu Ioana Gela

40

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “DOMNIȚA RUXANDRA”

2

POS

ȘOS. PANTELIMON, NR. 25, SECTOR 2

0742.13.68.33

1

Iliescu Constantin Cristinel

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIER LOCAL

41

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DA VILA"

2

POS

STR. VIITORULUI, NR. 161 - 163, SECTOR 2

021/610.70.68

1

Catone Magdalena Marta