Hotărârea nr. 77/2021

Hotărârea nr. 077 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 24887/17.02.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologici - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din nvățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

fiE 1 Aț-prcinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555/201 1 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 14/2021;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat ți particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2021 privind încetarea mandatului unui consilier local;

 • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant, precum și încheierea din data de 20.01.2021 privind validarea mandatului unui consilier local supleant.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Pe data prezentei, se înlocuiește domnul Popescu Dan Cristian cu domnul consilier local Dincă Adrian în consiliile de administrație ale următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București:

 • - Grădinița „STELUȚA”;

 • - Școala Gimnazială „SF. SILVESTRU”;

 • - Școala Gimnazială Nr. 40;

 • - Școala Gimnazială Nr. 145;

 • - Liceul Tehnologic „ SFÂNTUL PANTELIMON”;

 • - Școala Gimnazială de Arte Nr. 2

(2) Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățămârt preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021 se modiffcăpotrivit prevederilor art. I alin. (1).

Art. II Pe data prezentei, anexa nr. 2 la la H.C.L Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre, ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

TABEL


Anexă la H.C.L. Sector 2 nr.77/25.02.2021


PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR


NR.

CRT.


DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNTspre nesclnmbare SECRETAR


SECTOR


NIVELUL ȘCOLARIZATADRESA


TELEFON


NR.

CONSILIERI LOCALI


CONSILIERI LOCALI


STR. AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2


STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33, SECTOR 2


STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2


STR.ISPRAVNICULUI NR. 25, SECTOR 2


INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2


STR. COMĂNIȚA, NR. 7, SECTOR 2


STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2


STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2


STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2


STR. SILVIA, NR. 11, SECTOR 2


STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2


STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2


ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2


STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2


ȘOS. MORARILOR NR. 1, CLĂDIREA CI2, SECTOR 2VIZAT spre neschimbat*©


NR CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

16

GRĂDINIȚA "OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL"

2

PRE

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR. 8, SECTOR 2

0734.411.359

1

Zaharia Răzvan Cristian

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "ZUPPY”

2

PRE

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

0761. 968. 368

1

Constantin Mihai

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI

PROGRAM PRELUNGIT “SPRINGFIELD”

2

PRE

STR. ȘOLTUZULU1, NR. 10, SECTOR 2

021/212.31.05;

0721.707.879;

0734.710.573

1

Enache Nicuța

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

“RIO”

2

PRE

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 13, SECTOR 2

0753.250.250

1

Feroiu Dumitru Silviu

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "VEVERIȚA JUCĂUȘĂ"

2

PRE

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

0726.224.859

1

Lazăroiu Ioana Gela

21

GRĂDINIȚA "PRIMII PAȘI"

2

PRE

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

0726.857.763

I

lordache Florina Isabela

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT "CASTELINO BABY"

2

PRE

STR. PROF. ION URSU, NR. 21, SECTOR 2

0731.995.600

1

Pasciuc Paula

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TOM SAWYER"

2

PRE

STR. BRAȚULUI, NR. 14, SECTOR 2

0724.313.795

I

Badea Anda Simona

24

GRĂDINIȚA "ALFRED FRONIUS

2

PRE

STR. TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

0729.699.619

1

Popescu Lenuta

25

GRĂDINIȚA „COMPANIA MICĂ"

2

PRE

STR. JUDEȚULUI, NR.23, SECTOR 2

0744.557.292

0758.246.969

1

Dincă Adrian

i 26

GRĂDINIȚA „BUSY BEES ACADEMY"

2

PRE

STR. BANUL DUMITRACHE, NR. 44, SECTOR 2

0727.789.768

1

Matei Vasile Silviu

27

GRĂDINIȚA „F.E.L.I"

2

PRE

STR. BEIRUT, NR. 12, SECTOR 2

0729.271.460

1

Croitoru Angel

28

GRĂDINIȚA „PEȘTIȘORUL NEMO"

2

PRE

STR. CĂLUȘEI, NR. 41, SECTOR 2

0764.207.050

1

Dinu Alexandru

29

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI MSB -MKB"

2

PRE/PRI

STR. MAIOR ION CORAVU, NR.53, SECTOR 2

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

0729.002.081

1

Uiescu Constantin

Cristinel

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ZEPPELIN SCHULE"

2

PRE/PRI/GIM

STR. ICOANEI NR. 17A, SECTOR 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Anghel Florin

31

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTERRA"

2

PRE/PRI

STR. SERG.PAMFIL NĂSTASE NR. 26, SECTOR 2

STR. SERG.VASILE ȘERBĂNICĂ NR. 7, SECTOR 2

0751.06.72.79

1

Croitoru Angel

32

ȘCOALA PRIMARĂ "LUCA"

2

PRE/PRI

STR. SFÂNTUL PETRU TEI NR. 67A-71, SECTOR 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

1

lordache Florina Isabela

33

ȘCOALA PRIMARĂ „PICK ME ACADEMY"

2

PRI

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

0726.000.640

0722.391.000

Constantin Mihai


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

TELEFON

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

34

LICEUL TEORETIC "NEW GENERATION SCHOOL"

2

PRI/GIM/L1C.

TEO

STR. BUSOLEI, NR. 6, SECTOR 2

021/322.47.37;

0728.528.437

1

Albu Savel Adrian

35

LICEUL TEORETIC "VICTORIA"

2

LIC.TEO

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

0723.09.15.32

I

Waspusch Virgiliu Gabriel

36

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI

2

GIM/LIC.TEO

STR. HAMBARULUI NR. 12A

0727.79.91.97

1

Nicolescu Claudiu

37

LICEUL TEORETIC "DR. MIOARA

MINCU"

2

LIC.TEO

STR. VIITORULUI NR. 161 - 163, SECTOR 2

021/211.40.15

1

Șerpescu Cătălin Constantin

38

LICEUL PEDAGOGIC "ANASTASIA POPESCU"

2

PRE/PRI/GIM/LI C.VOC

STR. TRAIAN NR. 160, SECTOR 2

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18,

SECTOR 2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Georgescu Elena