Hotărârea nr. 76/2021

Hotărârea nr. 076 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2021 – 2022

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2021 - 2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2021 - 2022;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 12605/26.01.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 13188/03.02.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Conform nr. 38181/17.12.2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 8302/24.12.2020, privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2021 - 2022;

 • - Avizul Conform nr. 26787/21.12.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 8262/22.12.2020, prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2021 - 2022;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și .Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Ețucurești;

zV -• Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 - 2022, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2021 - 2022, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de i

pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2021 -2022, conform anexei nr. 2.

 • (3) Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și pentru activități extrașcolare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București propuse să funcționeze în anul școlar 2021 - 2022, conform anexei nr. 3.

 • (4 ) Anexele nr.1-3 conțin un număr de 13 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELE$A,NIȚĂ


Hotărâre nr. 76

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 76/25.02.2021

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR DE STAT 9                                             9                                                 9

CU PERSONALITA TE JURIDICĂ DIN SECTORUL 2

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

ANEXA NR. 1 LA HCL Sector 2 nr............/

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2021 - 2022

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

STR. MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

PRE

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

BD. DACIA, NR. 134

2

PRE

STR. SĂGEȚII, NR. 11

3

GRĂDINIȚA "ALBINUTA"

STR. DINU LIPATTI, NR. 1

2

PRE

STR. SERGHEIVASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 25

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

ȘOS. IANCULUI, NR. 4A

2

PRE

5

GRĂDINIȚA NR. 23

STR. SOLD. RĂDUTĂ GHEORGHE, NR. 1

2

PRE

6

GRĂDINIȚA NR. 133

STR. AUREL VLAICU, NR. 30 - 32

7

PRE       Ș

STR. DRAGOȘ VODĂ, NR. 25

7

GRĂDINIȚA NR. 135

STR. MAȘINA DE PÂINE, NR. 61

2

PRE

8

GRĂDINIȚA NR. 137

STR. PLUMBUITA, NR. 5

2

PRE

9

GRĂDINIȚA NR. 138

STR. TUNARI, NR. 52 - 54

2

PRE

10

GRĂDINIȚA "CASTEL”

BD. PIERRE DE COUBERTIN, NR. 1

2

PRE

11

GRĂDINIȚA NR. 189

ȘOS. VERGULUI, NR. 12

2

PRE

12

cn

G©^)INIȚA "CLOPOȚEL" imQ i

STR. ELEV CONSTANTIN DRIDU GEORGESCU, NR. 2

2

PRE

13

dg^INIȚA NR. 233

STR. ARH. PETRE ANTONESCU, NR. 20

2

PRE

14

QR^țyiȚA NR. 234

INTRAREA PONTONULUI, NR. 1

2

PRE

15

0gĂj>IN*IȚA NR. 236

ALEEA ILIA, NR. 1

2

PRE

16

ț                                                         ।

GRĂDINIȚA NR. 256

STR. MR. ATANASE IONESCU, NR. 25

2

PRE

GRĂDINIȚA "ALICE"

STR. ALEXANDRU DONICI, NR. 23

9

PRE

17

STR. ARMENEASCĂ, NR. 27

18

GRĂDINIȚA NR. 276

STR. CORABIA, NR. 57

2

PRE

19

GRĂDINIȚA "STELUTA"

ȘOS. VERGULUI, NR. 14

2

PRE

20

GRĂDINIȚA NR. 280

STR. DELFINULUI, NR. 4

2

PRE

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

STR. HERTA, NR. 14A

2

PRI, GIM

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’’MARIA ROSETTI"

STR. GIUSEPPE GARIBALDI, NR. 3

2

PR1, GIM

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI”

STR. POET TUDOR ARGHEZI, NR. 46 - 50

2

PRI, GIM

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. SILVESTRU’’

STR. OLTARULUI, NR. 11

2

PRE, PRI, GIM

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

STR. TUNARI, NR. 52 - 54

2

PRI, GIM

STR. FIERARI, NR. 5

SEMIINTERNAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

STR. SILVIA, NR. 54

2

PRI, GIM

ALEEA SINAIA, NR. 2, BL. 81, SCARA B, ETAJ PARTER

PRE

STR. CALLIMACHI, NR. 8

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

STR. MAȘINA DE PÂINE, NR. 65

2

PRI, GIM

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

cn 1

ALEEA CIRCULUI, NR. 1

2

PRI, GIM

STR. DOGARILOR, NR. 34

PRE

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA CD        ।

^£EyȚ>D”

STR. LĂPTARI TEI, NR. 23

2

PRI, GIM

30

GIMNAZIALĂ NR. 31

BD. LACUL TEI, NR. 116

2

PRI, GIM

31

^OALA GIMNAZIALĂ NR. 32

STR. SPORTULUI, NR. 21

2

PRE, PRI, GIM

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

ȘOS. COLENTINA, NR. 91

2

PRI, GIM, GIM-SP

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

STR. PERIȘ, NR. 27

2

PRE, PRI, GIM

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

STR. NICOLAE APOSTOL, NR. 2

2

PRE, PRI, GIM

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

STR. STL. STĂNESCU GHEORGHE, NR. 2-18

2

PRI, GIM --------------------------------------------------------------1

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

STR. VATRA LUMINOASĂ, NR. 99

2

PRI, GIM

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI”

STR. PROF. ION MAIORESCU, NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

’             ’                        1

INTRAREA COBILIȚEI, NR. 8

PRE, GIM

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

STR. HERTA, NR. 1

5      5

2

PRI, GIM

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 50

2

PRI, GIM

BD. FERDINAND I, NR. 23

PRE

STR. POPA NAN, NR. 47B

PRI

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 109A

2

PRI, GIM

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

STR. PESCĂRUȘULUI, NR. 124

2

PRI, GIM

BD. BASARABIA, NR. 50

PRE

BD. BASARABIA, NR. 160

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

STR. POTÂRNICHII, NR. 3

2

PRI, GIM; GIM-SPEI

STR. ȘTIUCII, NR. 54

PRE

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I”

BD. GĂRII OBOR, NR. 16

2

PRI, GIM

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

STR. LOGOFĂTUL DAN, NR. 1

2

PRI, GIM

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

CALEA MOȘILOR, NR. 148

2

PRI, GIM

BD. FERDINAND I, NR. 128

PRE

46 r

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

ȘOS. PANTELIMON, NR. 289

2

PRI, GIM

H j h 47 jj

*

VfgAT )re ne^himba SFCKfPTAD

i

1

LA GIMNAZIALĂ NR. 85

INTR. LT. DR. CONSTANTIN ZLĂTESCU, NR. 7A

2

PRI, GIM

STR. TRAIAN, NR. 160

48

—-ț--- 0

ȘCOA

LA GIMNAZIALĂ NR. 145

STR. HELIADE ÎNTRE VII, NR. 36

2

PRE, PRI, GIM

STR. HELIADE ÎNTRE VII, NR. 26

PRE

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

STR. LUNCȘOARA, NR. 17

2

PRI, GIM

50

COLEGIUL NAȚIONAL "ȘCOALA CENTRALĂ"

STR. ICOANEI, NR. 3 - 5

2

PRI, GIM, LIC TEO

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

BD. PACHE PROTOPOPESCU, NR. 62

2

LIC TEO

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

> >

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ”

STR. VIITORULUI, NR. 60

2

GIM, LIC TEO

53

COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET”

STR. ITALIANĂ, NR. 17

2

GIM, LIC TEO

54

COLEGIUL NAȚIONAL ’TULIA HAȘDEU”

BD. FERDINAND I, NR. 91

2

LIC TEO

55

COLEGIUL NAȚIONAL ”EMIL RACOVIȚĂ"

ȘOS. MIHAI BRAVU, NR. 169

2

PR1, PRI-SP, GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

56

COLEGIUL NAȚIONAL ”VICTOR BABEȘ"

ȘOS. FUNDENI, NR. 252 - 254

2

GIM, LIC TEO

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ”GEORGE COȘBUC”

STR. OLARI, NR. 29-31

2

GIM, LIC TEO

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI”

STR. GIUSEPPE GARIBALDI, NR. 11

2

LIC TEO

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZĂR, NR. 8A

2

LIC TEO

60

LICEUL i cn

□ TEORETIC ”LUCIAN BLAGA"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355

2

PR1, GIM, LIC TEO

61

i TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 3, CORP B

2

PR1, GIM, LIC TEO

62

XX o

^4

.TEORETIC ”ADY ENDRE”

BD. FERDINAND I, NR. 89

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

63

1

!«U 0)

i 5

TFARFT1C «WAT nORF”

STR. SOLD. SAVU MARIN, NR. 29

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. POPA NAN, NR. 47

PRE

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN”

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 20

2

LIC TEO, LIC VOC

65

COLEGIUL ECONOMIC ”A. D. XENOPOL"

STR. TRAIAN, NR. 165

2

LIC TEH, POS

66

COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES”

CALEA MOȘILOR, NR. 152

2

LIC TEH, POS

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU”

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 3

2

PROF, LIC TEH, LIC VOC, POS

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

BD. BASARABIA, NR. 47

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

STR. HAMBARULUI, NR. 12A

2

G1M-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA TESLA”

ȘOS. PANTELIMON, NR. 25

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

BD. PROF. DIMITRIE POMPEIU, NR. 1

2

LIC TEH, POS

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I. C. BRĂTIANU"

STR. POPA LAZĂR, NR. 8A

2

PROF, LIC TEH

73

(

î

w 1

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "FUNDENI" nS i

ȘOS. FUNDENI, NR. 252 - 254

2

POS

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

STR. POPA RUSU, NR. 13

2

PRI, GIM / SPE

75

r

n Z

Ș^pĂLA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

S 03

STR. POPA PETRE, NR. 31

2

PR1, GIM / SPE

STR. CORABIA, NR. 57 - 59

76

ȘdbALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU

DEFICIENTI DE VEDERE

STR. AUSTRULUI, NR. 33

2

PRE, PRI, GIM / SPE

77

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA ELISABETA"

STR. VATRA LUMINOASĂ, NR. 108

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS / SPE

78

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI, NR. 37

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF, POS / SPE

79

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

ȘOS. PANTELIMON, NR. 299

2

PROF / SPE

80

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

STR. IANCU MARCEL, NR. 7

2

PROF / SPE

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

BD. FERDINAND I, NR. 128

2

GIM/AR

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

STR. MAICA DOMNULUI, NR. 61 - 63

2

GIM/AR ______________________________________________________________________________________________________________________________________________i

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2021 - 2022

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ -STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

CENTRUL PILOT DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ ”CORABIA” structură arondată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

STR. CORABIA, NR. 57 - 59

2

PRI, GIM / SPE

2

CENTRUL DE EDUCAȚIE SPECIALĂ structură arondată la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

STR. AUSTRULUI, NR. 37, CORP B

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF/SPE

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR 9                                             9                                                  9

PARTICULAR DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

9

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

ANEXA NR. 2 LA HCL Sector 2 nr............./.

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2021 - 2022

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A

2

PRE

2

Grădinița "Magică "

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33

2

PRE

3

Grădinița cu Program Prelungit "Angel's Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR.. 38

2

PRE

4

Grădinița "Kids Club - Tei" J

STR. ZAMBILELOR, NR. 88 - 92

2

PRE

5

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4

2

PRE

6

Grădinița "Pink Lemon" >

STR. COMĂNIȚA, NR. 7

2

PRE

7

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7

2

PRE

8

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

STR. CLAUDIU, NR. 26

2

PRE

9

Grădinița "Don Castor"

STR. VASELOR, NR. 17A

2

PRE

10

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR. TREI SCAUNE, NR. 27

2

PRE

11

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28

2

PRE

12

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR. 254

2

PRE

13

G

ădinita cuT?rogram Prelungit "Kids First"

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20

2

PRE

14

G

ădînxțk „La]Tum”

ȘOS. MORARILOR, NR. 1, CLĂDIREA CI2

2

PRE

15

G

m     1

-ădînija. „.CMga Gudynn International School”

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR 8

2

PRE

16

G

•rogram Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR. OTEȘANI, NR. 69

2

PRE

17

G

iTt ră^nCgi cui

rogram Normal și Program Prelungit „Springfield”

STR. SFÂNTA ANA, NR. 9

2

PRE

18

G

o*—

ădînrta cu I

rogram Prelungit „Rio”

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 13

2

PRE

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

19

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița

J ucăușă”

S'l'R. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38

2

PRE

20

Grădinița „Primii Pași”

STR VLADISLAV VOIEVOD, NIL 13

2

PRE

21

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „CasteEno Baby”

STR PROFESOR ION URSU, NR 21

2

PRE

22

Grădinița cu Program Prelungit „Tom Sawyer”

STR BRAȚULUI, NR 14

2

PRE

23

Grădinița „Alfred Fronius”

STR TUNARI, NR 39

2

PRE

24

Grădinița „Compania Mică”

STR JUDEȚULUI, NR 23

2

PRE

25

Grădinița „Busy Bces Academy”

STR. BANUL DUMITRACHE, NR 44

2

PRE

26

Grădinița „F.E.L.L”

STR BEIRUT, NR 12

2

PRE

27

Grădinița „Peștișorul Nemo”

STR CĂLUȘEI, NR 41

2

PRE

28

Grădinița „Once Upon a Time”

STR CIOBĂNAȘULUI, NR. 22A

2

PRE

29

Școala Primară "Montessori MSB - MKB"

STR AGRICULTORI, NR. 79

2

PRE/PRI

30

STR GHEORGHE MANDREA, NR. 6

2

PRE

ÎT

SC/îiala Primară "Monterra"

*□     1

5    1

STR RĂSPÂNTIILOR NR. 15

PRE

STR RĂSPÂNTIILOR NR 7

PR1

31? O

ScOilîli P

rimară “Luca”

STR. SÂNMEDRU, NR. 25

2

PRE/PRI

32l

Cri N s]

rimară “Pick Me Academv”

STR. AGRICULTORI, NR. 79

PRI

33

ȘSoalăSGimnazială "Zeppelin Schule"

STR ICOANEI, NR 17A

2

PRE/PRI

34 20

0    1

&ceul Teoretic "NewGeneration School" —     1

STR AGRICULTORI, NR 87

2

PRt/GlM/LlC.TEO

35__

Bceul ireoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR 355

2

LIC TEO

36

Liceul Teoretic International București

STR. HAMBARULUI NR. 12A

2

GIM/LIC/I EO

37

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”

STR. VIITORULUI, NR. 161 -163

2

L1C.TEO

38

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR. TRAI AN, NR 160

2

G1M

STR ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18

PRE/PR1/GIM/1.1GVO<

39

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare"

STR GHEORGHE POP DE BÂSEȘT1, NR 26 A

2

P( )S

40

Școala PostEceală Sanitară "Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR. 25

2

P( )S

41

Școala PostEceală Sanitară "Caro! Davila"

STR VIITORULUI, NR. 161 -163

2

P< )S

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2021 - 2022

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Școala Primara “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

PRE/PRI

2

Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

GIM/LIC.TEO

REȚEA UA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T f                                             f                                                  9

CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE CU PERSONALITA TE JURIDICĂ DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, V__ _

SAFTOIU


%CȚAUDIUREȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar și activități extrașcolare cu personalitate juridică din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2021 - 2022

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

2

LIC/SP

2.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

STR. SILVIA NR. 54

2

LIC/SP       i

3.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

INTRAREA COBILITEI NR. 8

2

GIM