Hotărârea nr. 75/2021

Hotărârea nr. 075 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


H O TĂ R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 24880/17.02.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant, precum și încheierea din data de 20.01.2021 privind validarea mandatului unui consilier local supleant;

 • - Ordinul Prefectului nr. 623/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București;

 • -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și ______organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

/ ~ 'T            J

 • -Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1/2021 privind încetarea mandatului

•iM^re ... .     .

unpj consilier local.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește domnul Popescu Dan Cristian cu domnul consilier local Dincă Adrian, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzute în anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 269/2020, respectiv:

(5) Comisia de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari;

 • (8) Comisia pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar;

 • (9) Comisia pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, rămân aplicabile.

Art. III Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.


PREȘE

SĂFVOIU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NITĂ

Hotărâre nr. 75

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.