Hotărârea nr. 74/2021

Hotărârea nr. 074 Nou! - privind instituirea taxei speciale de salubrizare  pentru utilizatorii casnici  fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 09.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 17964/04.02.2021 și Nota nr.529/09.02.2021 întocmite de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 17963/04.02.2021 întocmit de Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 17954 / 04.02.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26765/02.02.2021, al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale;

 • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari;

 • - Avizul pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor;

6/      - / Avizul pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație;

/

 • - Dispoziția nr.47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. III din Legea nr. 99 /2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006;

 • - Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2014 -2020;

 • - Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997;

 • - Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților emis de A.N.R.S.C. și Fișa de fundamentare a nivelului taxei de salubritate;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2005 privind actualizarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor menajere de la case individuale si asociații de locatari/proprietari, precum și Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 1754/28.1 1.2007 privind actualizarea tarifului de prestație pentru evacuarea deșeurilor menajere de la case individuale si de la Asociații de Locatari/Proprictari;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în ,MMdipiul București;

 • ■ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de gestiune si a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Propunerile formulate în procedura de consultare/dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, atât de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, cat și de cetateni în cadrul ședințelor publice, conform documentelor afișate pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 2 București, la secțiunea dedicată transparenței decizionale;

In temeiul art. 139 alin. (3) lit.c) și art. 166 alin. (4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) începând cu data de 01.03.2021 se instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere.

 • (2) Pentru a da posibilitatea utilizatorilor casnici să încheie contracte individuale pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajeră, în perioada 01.03.2021 - 31.05.2021, nivelul taxei speciale de salubrizare este de 10 lei/persoană/lună.

 • (3) începând cu data de 01.06.2021, cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere este de 21,50 lei / persoană / luna.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare, din Sectorul 2 al Municipiului București, conform Anexei la prezenta hotărâre care conține 7 ( file) și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Se aprobă plata din bugetul local a serviciilor de salubrizare prestate de operatorul de salubrizare ce deține contract de prestări servicii/delegare pe raza sectorului 2 al municipiului București încheiat cu Sectorul 2 al municipiului București, pentru activitatea de gestionare a deșeurilor menajere colectate de la persoanele fizice care nu au încheiate contracte de salubrizare - colectare și gestionare deșeuri menajere, conform art. 6 alin.( l) lit. ”p” din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul tarifului aprobat în condițiile legii prin acte ale autorităților administrației publice locale, ce pot fi modificate/ajustate conform normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordin al A.N.R.S.C., la care se adaugă contribuția pentru economia circulară, conform normelor legale incidente.

Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2, servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GENERAL al SECTORULUI 2, ELENAjN^Ă a Vz 4

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 09.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Anexa la H.C.L.S.2 nr. 74 / 09.02.2021

REGULAMENT

PRIVIND INSTITUIREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI, ÎNCASAREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU

UTILIZATORII CASNICI (PERSOANE FIZICE) DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CARE NU DEȚIN CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII DE SALUBRIZARE

CAPITOLUL I Dispoziții Generale

Art. 1.

 • (1) Pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București se instituie taxa specială de salubrizare, începând cu data de 01.03.2021, pentru utilizatorii casnici care nu dețin contracte de prestări servicii de salubrizare, conform art. 26 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată - cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Taxa specială de salubrizare datorată de utilizatorii casnici din Sectorul 2 al Municipiului București care nu au încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare - gestionare deșeuri menajere, se utilizează pentru asigurarea finanțării serviciilor de gestionare a deșeurilor menajere colectate de la populație, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii serviciului de salubrizare sau pentru alte acțiuni de protecție a mediului și gestionare a taxei.

 • (3) Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare, instituită în temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006, corelat cu art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea asigurării finanțării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea Sectorului 2, de care beneficiază utilizatorii casnici care nu au încheiate contracte de salubrizare pentru colectarea și gestionarea deșeurilor menajere.

Art. 2 Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare

 • (1) Noțiunea de utilizatorii casnici, în sensul prevederilor prezentului Regulament, cuprinde/se referă la: persoanele fizice care au calitatea de proprietari ai imobilelor situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, chiriașul/locatorul/concesionarul/administratorul imobilelor cu destinație rezidențială, ce constituie proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și persoane juridice titulare ale dreptului de proprietate pentru imobile cu destinație rezidențială.

 • (2) Utilizatorii casnici beneficiază de serviciul de colectare separată, pentru fracția uscată (deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, după caz) din deșeurile municipale, transportul separat al deșeurilor menajere, provenind din gospodăriile populației, inclusiv al fracțiilor colectate separat, precum și gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare). De asemenea, utilizatorii casnici beneficiază și de serviciul de colectare, transport, tratare, depozitare deșeuri menajere municipale in amestec.

 • (3) Activitățile prevăzute la alin. (2) se realizează cu frecvențele de colectare prevăzute în programele de colectare fracție uscata/umeda a deșeurilor menajere generate de utilizatorii casnici aprobate de Primăria Sectorului 2, care au un caracter continuu, permanent, repetitiv.

Art. 3 Obligațiile utilizatorilor casnici

Utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

 • a) să depună declarațiile de impunere/rectificative, după caz, conform prezentului Regulament și să achite obligațiile de plată stabilite prin actele administrative emise de autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, pentru întreaga perioadă în care a beneficiat/beneficiază de prestarea acestor servicii, doar dacă nu optează să încheie contracte individuale cu operatorul/operatorii de salubrizare; în situația în care încheie contract individual de salubrizare cu operatorul de salubrizare, va plăti direct operatorului de salubrizare, tariful stabilit de autoritățile administrației publice locale, fără a subzista obligația de depunere a vreunei declarații de impunere.

 • b) să asigure precolectarea separată (colectare selectivă în două fracții: umedă și uscată), în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, inclusiv ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, astfel:

să depună FRACȚIA USCATA (deșeurile de hârtie, plastic, metal și sticlă) în saci sau recipiente (pubele/containere), după caz, personalizați / inscripționați distinct;

să predea deșeurile (FRACȚIA USCATĂ) direct operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 al Municipiului București, conform programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;

 • d) să nu sustragă fracțiile reciclabile din deșeurile municipale (metal, sticlă, hârtie, plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate;

 • e) alte obligații prevăzute în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, Legea 51 /2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care fac referire la serviciul de salubrizare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a celorlalte acte normative în vigoare privind managementul deșeurilor.

VIZAT

spre neschimbare

CAPITOLUL II Reguli privind instituirea taxei speciale de salubrizare

Art. 4. Taxa specială de salubrizare instituită prin prezentul Regulament este datorată numai de utilizatori casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, care nu au încheiate contracte de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor menajere.

în cazul blocurilor de locuințe / condominii în care sunt constituite asociații de proprietari/locatari, contractele de prestări servicii salubrizare (aferente spațiilor cu destinație rezidențială) se încheie cu Asociațiile de proprietari/locatari iar în situația în care acestea nu încheie contracte de salubrizare cu operatorii de salubrizare, utilizatorii casnici vor plăti taxa specială de salubrizare, în condițiile prezentului Regulament.

Art. 5. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 2, conform legii.

Art. 6. Pentru luarea în evidență și calcularea taxei speciale de salubrizare, contribuabilii care dețin în proprietate imobile cu destinație rezidențială în Sectorul 2 al Municipiului București, precum și chiriașii/concesionarii/administratorii etc. din imobilele cu destinație rezidențială proprietate de Stat/UAT, care nu au încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare, vor fi impuși prin estimare începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

Obligația de plată a serviciilor de salubrizare prestate, subzistă de la data de la care au beneficiat de prestarea serviciului public de salubrizare menajeră, indiferent de data impunerii în condițiile legii, pentru plata taxei speciale instituite în baza prezentului Regulament.

Art. 7 Proprietarii de imobile cu destinația de locuință de pe teritoriul administrativ al Sectorului 2 București (persoane fizice sau juridice), chiriașul/locatorul/concesionarul/administratorul imobilelor cu destinație rezidențială, ce constituie proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale - definiți ca utilizatori casnici în sensul Art. 2 alin. (1) din prezentul Regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora, în alte unități administrativ - teritoriale sau în afara teritoriului României, care nu încheie contracte de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor menajere, au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la Regulament. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice sau ocupată de persoane luate în spațiu/tolerate la proprietar etc.

Art. 8. Contribuabilii fără contracte de salubrizare, au obligația de a depune o declarație rectificativă la Direcția Venituri Buget Local Sector 2, în termen de 30 zile de la data apariției oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în imobil, conform Anexei 2 la prezentul Regulament,

Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații.

Art. 9. (1) în cazul nedepunerii declarației de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, obligația de plată se va stabili prin estimare, de către compartimentul de resort (Direcția Venituri Buget Local Sector 2) pe baza datelor și informațiilor transmise de Serviciul Gospodărie Comunală/Poliția Locală Sector 2/alte servicii publice cu atribuții instituite prin procedurile de lucru elaborate în aplicarea prezentului Regulament, ori autorități sau instituții publice ce gestionează baze de date, în condițiile legii

(2) Urmare a stabilirii prin estimare a obligației de plată a taxei speciale de salubrizare, se vor emite decizii care vor fi comunicate utilizatorilor, obligația de plată subzistând pentru întreaga perioadă de timp în care au beneficiat de servicii de salubrizare menajeră, fără contract individual.

Art. 10. în vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociațiile de proprietari au obligația să furnizeze, la cererea organului fiscal local, modificările survenite ca urmare a declarării numărului de persoane la plata întreținerii.

Art. 11.(1) Cetățenii care lipsesc temporar din imobil, cel puțin 30 de zile consecutive dintr-un an calendaristic, pot solicita în scris scoaterea de la plată pentru perioada respectivă pe baza documentelor doveditoare.

(2) în vederea recalculării taxei speciale de salubrizare, persoana interesată va depune o cerere la care va anexa adeverința de la administrația blocului unde figurează ca scoasă de la plata întreținerii, emisă în condițiile Legii 196/2018 - cu modificările și completările ulterioare, pe perioada absenței din locuință (în situația blocurilor de locuințe).

Art. 12. Impunerea la plata taxei speciale de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menționată în declarație, pentru persoanele nou incluse sau în cazul modificărilor intervenite cu privire la deținătorii imobilelor.

Art. 13.(1) Taxa specială de salubrizare, se plătește în doua rate, respectiv:

 • - rata I, până la data de 30 iunie, inclusiv,

 • - rata a Il-a, până la data de 30 noiembrie, inclusiv.

 • (2) Contribuabilii pot efectua fracționat plata taxei, fără a depăși termenele mai sus stabilite.

Art. 14. Pentru neplata taxei speciale de salubrizare la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere conform prevederilor legale în vigoare, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 15. Depunerea declarației de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau depunerea acesteia peste termen, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală - actualizate.

Art. 16. Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017, aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termenul stabilit de lege, de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite sau avertisment fără amendă, după caz.

Art. 17. Responsabilitatea încasării taxei speciale de salubrizare, controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

VIZAT

spre neschimbare ;

Art. 18. Modelul declarațiilor este prezentat în Anexele 1 și 2 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL III Decontarea către operator a serviciilor prestate utilizatorilor casnici care beneficiază de serviciul de salubrizare prin aplicarea taxei speciale

Art. 19. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 20 Decontarea către operatorul de salubrizare se face pentru serviciul prestat utilizatorilor casnici cărora le-a fost instituită taxa specială de salubrizare și care au beneficiat de serviciul de salubrizare și nu au contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare. Decontarea serviciului se face la nivelul tarifului aprobat de Consiliul Local Sector 2, în condițiile legii.

Art.21 Documentele care atestă serviciile prestate utilizatorilor casnici cărora le-a fost instituită taxa specială și factura vizată de către Serviciul Gospodărie Comunală cu certificat în privința realității, regularității și legalității și bun de plată se transmit Direcției Economice în vederea decontării serviciului prestat.

CAPITOLUL IV Administrarea taxei speciale de salubrizare

Art. 22 Taxa specială de salubrizare este plătită numai de utilizatorii casnici - din Sectorul 2 al Municipiului București care nu au încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare - gestionare deșeuri menajere, pentru a asigura finanțarea prestării serviciilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, provenind de la utilizatorii casnici (gospodăriile populației), inclusiv fracții colectate separat, precum și gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare), dar si pentru dezvoltarea infrastructurii serviciului de salubrizare.

Art. 23 începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

SĂFTOIU


.CLAUDIUAnexa 1 - Regulament

Declarația de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare

DECLARAȚIE DE IMPUNERE T

PENTRU STABILIREA TAXEI

SPECIALE DE SALUBRIZARE

Subsemnatul, domiciliat în,

Str.___________________________________________, nr., bloc, scara,

Etaj, ap., posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului București str., nr., bloc,

Scara, etaj , ap, B.I./C.I. seria nr., eliberat(ă) de , la data de,

Telefon, adresă de e-mail, declar pe proprie răspundere că în unitatea locativă locuiesc un număr de......membri, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Nume și prenume

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-menționată, începând cu data de..................

Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data....................


Numele și prenumele.....................

Semnătura..................................

Anexa 2 - Regulament

Declarația rectificați vă de impunere în vederea stabilirii taxei de speciale de salubrizare

DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE

PENTRU STABILIREA TAXEI

SPECIALE DE SALUBRIZARE

Subsemnatul, domiciliat în, Str., nr., bloc, scara, Etaj, ap., posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului București str., nr., bloc,

Scara, etaj, ap, B.I./C.I. seria nr., eliberat(ă) de , la data de,

Telefon , adresă de e-mail, declar pe proprie răspundere că în unitatea locativă s-a schimbat componența celor care locuiesc de la un număr de......membri la un număr de......membrii, noua componență fiind următoarea, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Nume și prenume

reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-menționată, începând cu data de..................

Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data....................


Numele și prenumele.....................

Semnătura...........................

-------VÎZÂT spre neschimbate secretar,.