Hotărârea nr. 73/2021

Hotărârea nr. 073 - privind  colaborarea  între Sectorul 2 al Municipiului București  și Administrația Națională „Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, precum și pentru realizarea măsurilor de salubrizarea a digurilor, malurilor, insulelor,  cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind colaborarea între Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Națională „Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, precum și pentru realizarea măsurilor de salubrizarea a digurilor, malurilor, insulelor, cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind colaborarea între Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Națională „Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, precum și pentru realizarea măsurilor de salubrizarea a digurilor, malurilor, insulelor, cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 13867/28.01.2021 întocmit de Șeful Serviciului Juridic al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

——Nota-de—fundamentare nr. 1579/27.01.2021 întocmită de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

; *|

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • - Art. 25 alin. (5) - (7) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale “ Apele Române” , cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale “Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1708/2020 pentru aprobarea conținutului -cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională “Apele Române”;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.fi coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. o) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare cu Administrația Națională „Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, privind amenajarea/ reamenajarea zonelor aferente malurilor de lac, inclusiv zonele verzi și insulele de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.


(2) Protocolul de colaborare se va supune aprobării Consiliului Local Sector 2 r obținetii acordului prealabil prevăzut la alin. (1), a acordului Ministerului Finanțelor î și împuternicirea Administrației Naționale „Apele Române” pentru realizarea investițiilor de utilitate și interes public local, în condițiile legii.

Art.2 Se aprobă colaborarea Sectorului 2 al Municipiului București cu Administrația Națională „Apele Române”, în vederea realizării etapelor premergătoare și pregătitoare implementării proiectului prevăzut la Art.l, precum și a obligațiilor stabilite în sarcina sectoarelor Municipiului București pentru curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor, conform Anexei, ce conține 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze Protocolul de colaborare între Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Națională „Apele Române” , conform Anexei.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Administrația Domeniului Public Sector 2, împreună cu Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ LA H.C.L. Sector 2 nr. 73/28.01.2021

PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI ADMINISTRAȚIA

NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, RADU NEDELCUT

PROTOCOL DE COLABOARE

încheiat astazi..........................intre:

SECTORUL 2 al Municipiului București, cu sediul în Str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București, reprezentat prin Primar Radu-Nicolae MIHAIU

si

Administrația Naționala „APELE ROMANE”, Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, cod fiscal RO 24427093 cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, reprezentată prin domnul Alexandru POPESCU în calitate de director, pe de altă parte,

în temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

 • - Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare,

 • - O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea A.N. „Apele Române" cu modificările și completările ulterioare,

H.G. nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a A. N. „Apele Române" cu modificările și completările ulterioare,

 • - O.G. nr. 21/2002 aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările uterioare, Legea nr. 2412007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată, în vederea:

prevenirii poluării mediului, a malurilor și a cursurilor/luciilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeuri,

 • - realizării acțiunilor de curățenie și salubrizare a digurilor, malurilor și a cursurilor/luciilor de apă,

 • - protecției, conservării, dezvoltării și amenajării spațiilor verzi și de promenadă din jurul lacurilor și cursurilor de apă,

 • - dezvoltării spiritului civic privind protecția spațiilor verzi și a luciilor de apă din domeniul public,

părțile semnatare ale prezentului protocol stabilesc de comun acord următoarele:

 • 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

  • 1.1. Protocolul de colaborare se constituie într-o etapă premergătoare și pregătitoare a proiectului pentru amenajarea și/sau reamenajarea spațiilor verzi de pe malurile lacurilor și insulele care se afla in administrarea Administrației Naționale „APELE ROMANE” și care urmează a se încheia între părți în baza prevederilor art. 25, alin. 5 - 7 din Legea Apelor și a Ordinului MMAP nr. 1708/2020.

  • 1.2. în vederea respectării obligațiilor stabilite de art. 8 al O.G? nr721/2002 aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, obiectul prezentului protocol il constituie stabilirea unui cadru general de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 si Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București in vederea realizării in comun a unor acțiuni si servicii de interes local privind curățenia și salubrizarea malurilor, a cursurilor de apă, a spațiilor verzi din jurul lacurilor de acumulare amenajate pe cursurile de apă din Sectorul 2, precum și a insulelor aflate în domeniul public al statului, administrate de A.N. „Apele Române”.

EViZAi ;

ire neschimoare i                ,

ȘECREȚARJ

 • 2. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

  • 2.1. Reprezentantii părților vor identifica zonele și lucrările necesare pentru menținerea și întreținerea domeniului public reprezentat de zonele malurilor râurilor și lacurilor, a spațiilor verzi adiacente acestora sau a spațiilor verzi de pe insule.

  • 2.2. Responsabilitatea îndepărtării corespunzătoare a depozitelor de deșeuri aparține creatorului acestora.

  • 2.3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București are responsabilitatea eliminării deșeurilor rezultate din activitatea proprie și acordă sprijin autorităților locale prin colectarea și aducerea la mal a deșeurilor ajunse pe luciul de apă.

  • 2.4. Indiferent de categoria acestora, pentru deșeurile abandonate sau cele ale cărui producător este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

  • 2.4. Acțiunile de mare amploare, în care este necesară coborârea nivelului în acumulări se se execută cu programare prealabilă.

  • 2.5. Acțiunile de descurajare a creerii de depozite ilegale de deșeuri, este sarcina exclusivă a organelor de poliție locală ori a altor organe din subordinea Consililui Locala al Sectorului 2, conform prerogativelor conferite de legislația aplicabilă.

  • 2.6. Pentru realizarea lucrărilor, părțile au dreptul neîngrădit de acces pe domeniul public administrat de A.N. „Apele Române” sau Consiliul Local al Sectorului 2 prin unitățile aflate în subordine ori în coordonare sau prin operatorul desemnat pentru realizarea serviciilor salubrizare, cu personal muncitor și utilaje.

 • 3. DURATA PROTOCOLULUI

  • 3.1 Prezentul protocol intra in vigoare la data semnării lui de către parti, isi va produce efectele pentru o durata de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional și încetează de drept de la data la care se modifică cadrul legal în baza cărui a fost întocmit.

 • 4. ALTE CLAUZE

Prezentul protocol reprezintă întregul acord de voința al pârtilor si înlocuiește orice acorduri, înțelegeri, negocieri sau discuții anterioare, verbale sau scrise, cu privire la aspectele prevăzute in prezentul protocol.

 • 5. LITIGII

Eventualele neînțelegeri si litigii aparute in legătură cu executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabila. In caz contrar, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

 • 6. ÎNCETAREA efectelor protocolului

  • 6.1 Prezentul protocol poate înceta prin:

 • a. ajungerea la termen,

 • b. nerespectarea de către parti a prevederilor sale,

 • c. acordul expres al pârtilor,

 • d. schimbarea titularului dreptului de administrare,

 • e. denunțarea unilaterala de către una din parti,

 • f. forța majora, invocate in condițiile legii,

 • g. modificarea cadrului legal în baza cărui a fost întocmit.

 • 6.2 încetarea efectelor prezentului Protocol inainte de termen, va fi adusa la cunoștința celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile inainte.

 • 7. DISPOZIȚII FINALE

  • 7.1 Intenția de prelungire a efectelor Protocolului trebuie notificata cu cel puțin 30 de zile inainte de ajungerea la termenul de incetare.

  • 7.2 Modificarea si/sau completarea prezentului Protocol se poate face numai cu acordul pârtilor prin act adițional.

  • 7.3 Partea care intenționează sa modifice Protocolul, are obligația sa notifice celeilalte parti intenția sa intr-un termen care sa permită analiza modificărilor propuse.

  • 7.4 Legea aplicabila prezentului Protocol este legea romana.

  • 7.5 Comunicările intre parti se pot efectua in scris cu confirmare de primire, prin registratura sau prin e-mail.

Prezentul Protocol a fost încheiat in 2 (două) exemplare orginale, cate unul pentru fiecare parte.

S.G.A. ILFOV-BUCUREȘTI

Director Alexandru POPESCU

Inginer Șef Dorulet DAVID

Sef S.H. Colentina Claudiu Sebastian VOICU


PRIMĂRIA SECTORULUI 2

Primar

Radu Nicolae MIHAIU


~ ' VTZĂȚ .

spre neschimbat©

' SECRETAR..