Hotărârea nr. 72/2021

Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea proiectului cultural-educativ „PANTELIMON 301”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cultural-educativ „PANTELIMON 301 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural-educativ „ PANTELIMON 301

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 5659/14.01.2021 prezentată de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 11186/22.01.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 7322/20.01.2021 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul formulat de dl Albu Savel-Adrian, consilier local, Consiliul Local Sector 2, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 287/28.01.2021;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Buget -Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

l

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind excitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 84/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 406/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 60/2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul cultural-educativ ,,PANTELIMON 301” desfășurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce cuprind 13 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.____________________________

Art.l Organizarea activităților proiectului se va realiza cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute în actele normative aplicabile.

Art.3 Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu va asigura ducerea la Jîndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 72

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 16 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

“VfZÂT'

i pie naschimbare SECRETAR

PANTELIMON 301

1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Componenta cultural-educativă a activităților derulate de Centrul Cultural Mihai Eminescu poate fi valorificată prin organizarea unor cursuri si activitati de tip educativ și vocațional pentru cetățenii Sectorului 2, București, indiferent de vârstă și preocupări.

Organizarea acestor cursuri si activitati are ca scop oferirea de alternative educaționale prin care pot fi descoperite și încurajate talentele veritabile sau pur și simplu pentru petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, util atât sufletului cât și psihicului.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Anul 2021

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

București

4. GRUPUL ȚINTĂ:

Cetățeni din Sectorul 2, București, de vârstă adultă, copii și tineri cu domiciliul în Sectorul 2 sau care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 2, București.

5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Nivelul cultural al populației unei comunități reflectă nivelul de dezvoltare al acelei comunități. Menirea unei instituții de cultură este aceea de a oferi cetățenilor o serie de alternative culturale și educative prin care să dezvolte în rândul copiilor și să întrețină în rândul adulților respectul pentru valorile culturale autentice, dorința de afirmare și de dobândire a unor informații, aptitudini sau performanțe. Toate aceste activitati contribuie la educația continua si permanenta, pe toata durata vieții.

VIZAT spre neschimbare

Proiectul își propune să organizeze mai multe tipuri de activități culturale, sportive și educative, de care pot beneficia în mod gratuit toți cetățenii Sectorului 2, indiferent de vîrstă și/sau copiii care studiază în unități din Sectorul 2, București.

Beneficiul acestui tip de activitate adresată cetățeanului este unul ale cărui rezultate se vor vedea în timp, prin creșterea nivelului cultural al membrilor comunității, descoperirea și promovarea unor talente, sprijinirea mentoratului prin transmiterea experienței celor care vor susține aceste activități și nu în ultimul rând, păstrarea unui dialog activ cu toți cetățenii.

Programul activităților va fi unul dinamic, activitățile urmând a fi periodic revizuite și îmbunătățite, în funcție de cerințele și interesul beneficiarilor, de necesitățile comunității și de disponibilitatea celor care vor susține aceste programe în calitate de lectori, profesori, antrenori etc. Profesorii și instructorii care vor susține programele incluse în acest proiect vor fi aleși pe baza experienței avute, pe baza specializărilor atestate prin documente și vor fi remunerați pentru activitatea prestată. Modul în care vor fi organizate clasele, atelierele, grupele de activități cultural sportive și vocaționale va fi stabilit printr-un set de reguli generale și specifice clare, pe care le vor lua la cunoștință toți cei implicați.

întrucât activitățile proiectului sunt legate de elemente vocaționale, artistice și sportive, periodic vor fi realizate evenimente și expoziții tematice prin care toți cursanții își vor putea dovedi aptitudinile dobândite. Aceste momente vor fi realizate fie sub forma unor spectacole sau serbări, cu participarea anumitor grupe de cursanți, expoziții de grup, editarea unor albume, demonstrații sportive. Pentru atragerea unor noi participanți la activitățile organizate, fie că vorbim de cele adresate copiilor sau de cele adresate adulților, pe parcursul proiectului vor fi organizate și evenimente mai ample de genul unor spectacole la care vor participa alături de cursanții de la programele artistice (dansuri, teatru, muzică vocal și instrumental) și vedete consacrate. Pentru cursanții care urmează programele sportive și de întreținere, vor fi organizate evenimente în care, alături de vedete din lumea sportului, își vor putea prezenta aptitudinile dobândite. Vor fi organizate pe parcursul anului o serie de serbări sau întâlniri în care participanților (copii sau adulți) li se vor oferi diplome și cadouri (dulciuri, băuturi răcoritoare, diverse materiale promoționale de tipul agende, pixuri, cârti editate de Centrul Eminescu ș.a.). Realizarea de întâlniri cu vedete ale lumii artistice, sportive și din mass-media este benefică derulării proiectului, întrucât aceste personalități pot să aducă prin experiența lor, argumente care ajută la promovarea cursurilor realizate și a beneficiilor acestora.

în eventualitatea în care, printre participanți, vor fi descoperite talente autentice, ale căror aptitudini sau nivel de performanță vor avea o creștere semnificativă pe durata cursurilor urmate, instituția va susține participarea acestora la diferite concursuri și competiții, fie că vorbim de concursuri/expoziții de artă plastică, festivaluri artistice sau întreceri sportive.

 • 6. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa: buget local

Buget: 803.000 lei

Din care:

 • I. Profesori: 724.500 lei

 • > Clubul Copiilor: 598.500 lei

(pictura, chitara, pian, tobe, canto muzica ușoara, canto muzica populara, cor, actorie, gimnastica aerobica, dansuri populae, balet, karate)

__VIZAT ' '_______ spre neschimbare ^Ș^CREȚAR ___

> Clubul Seniorilor: 126.000 Iei (pictura, canto muzica populara, dansuri populare, gimnastica, engleza, informatica)

 • II. Activități necesare promovării cursurilor: 4.500 lei

 • > Materiale promoționale (flyere, afișe): 2.500 lei

 • > Publicitate mass-media si social-media : 2.000 lei

III.Materiale necesare desfășurării cursurilor: 50.000 lei

 • > Materiale pictură și pentru expoziții : 37.500 lei

 • > Materiale sportive :4.800 lei

 • > Consumabile instrumente muzicale: 3.700 lei

 • > Recuzită teatru : 3.000 lei

 • > Șervețele si pahare de unică folosință: 1.000 lei

IV.Serbare CLUBUL COPIILOR final de proiect: 21.000 lei

 • > Produse alimentare apă, sucuri, dulciuri: 16.000 lei

 • > Diplome, felicitări: 5.000 lei

V. Eveniment CLUBUL SENIORILOR final de proiect: 3.000 lei

> Diplome, felicitări: 3.000 lei

Cheltuielile care vor fi realizate sunt legate de realizarea proiectului, de asigurarea participării beneficiarilor proiectului la activitățile propuse, precum și alte tipuri de cheltuieli care pot apărea, pentru atingerea unui nivel calitativ înalt al proiectului propus, pentru implicarea unor personalități cu notorietate din peisajul cultural și artistic și pentru ca informarea cetățenilor din Sectorul 2 să fie cât mai extinsă.

Regulamentul de organizare și desfășurare a cursurilor și activităților educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, în cadrul proiectului

„PANTELIMON 301”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU este o instituție publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, instituție care inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale, artistice, educative, divertisment, sportive și de tineret, în conformitate cu prevederile HCLS 2 nr. 176/2017, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 73/2018 si nr. 343/2018.

Art.2 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de specialitate teoretice si practice, cu predare individuală și/sau colectivă, în domenii, precum: teatru, muzică, sport, literatură, arte plastice, artă populară, educație (limbi străine, informatica, limba română, matematică, etc).

Art.3 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează cursuri gratuite de formare cu scopul de a veni în întâmpinarea celor care doresc inițierea sau perfecționarea în diverse domenii de interes și de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite.

Art.4 Prin organizarea acestor cursuri/activitati CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU urmărește: dezvoltarea personala a beneficiarilor, stimularea creativitatii individuale, incurajarea exprimării prin acte artistice, creșterea gradului de accesibilitate a familiilor cu venituri reduse, consolidarea increderii in propriile puteri.

Art.5 Cursurile/Activitatile sunt gratuite, toate cheltuielile necesare desfășurării cursurilor/activitatilor fiind suportate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU din bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată cetățenilor. Excepție fac participările elevilor/cursantilor la concursurile naționale si internaționale, la invitația si sub patronajul

1

VIZAT sore neschimbare

CENTRULUI CULTURAL MIHAI EMINESCU, unde fiecare participant trebuie sa isi finanțeze singur cheltuielile aferente de transport si cazare.

Art.6 Cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU nu intră în categoria cursurilor de pregătire și formare acreditate, urmarea acestor cursuri neasigurând participanților diplome sau calificări care dau dreptul folosirii acestora în cadrul exercitării unor profesii sau activități.

Capitolul II

CONDIȚII GENERALE DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR/ ACTIVITĂȚILOR

EDUCATIVE

Art.7 Persoanele care pot urma cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 sau, în cazul copiilor de vârstă școlară (de la nivel de clasa 0, până la nivel de liceu inclusiv), să învețe în unități școlare din Sectorul 2. în afara acestor criterii, nu există alte limite legate de vârstă, sex, religie sau alte criterii social-politice.

Art.8 Pentru ca un curs să poată fi desfășurat, este necesar să existe minimum de cursanți înscriși și maximum. Aceste limite sunt diferite, în funcție de specificul fiecărei activități în parte, în special în cazul acelor activități care presupun un număr redus de cursanți (ex: cursuri de învățare a unor instrumente muzicale, soliști vocali etc.).

Art.9 în situația în care pentru un curs sau o activitate este depășit numărul maxim admis de locuri disponibile, număr ce depinde de numărul de lectori disponibili și de spațiile existente, se vor crea liste de așteptare, urmând ca doritorii să fie admiși în ordinea înscrierii, sau pot opta pentru participarea la alt curs / activitate, din lista de opțiuni secundare menționate in Cererea de înscriere (formularul nr. 1/formularul nr. 2).

Art.10 Cursurile/activitatile se vor desfasura de luni pana sambata intre orele 09.00 - 20.00. Programul acestora va fi stabilit punctual de organizator și de lectorii fiecărui curs, fiind adus la cunoștință celor interesați.

Art. 11 Durata fiecărui curs va fi stabilită în funcție de tipul activității realizate, dar nu poate fi mai mica de 60 minute si nu poate depăși 120 de minute.

Art.12 După aprobarea proiectului in Consiliul Local Sector 2, urmeaza o perioada de 15 zile calendaristice, in care prin mijloace mass-media si social-media, cetățenii Sectorului 2 sunt informati despre proiect, urmata de o perioada de 15 zile pentru înscrieri, începând cu prima zi după expirarea termenului de informare. După inceperea cursurilor, cetățenii interesati se pot înscrie pe toata perioada anului, cererile intrând in lista de așteptare, in cazul in care nu exista locuri disponibile.

vwr spre neschimbate șecretar

Art.13 După expirarea perioadei de informare menționate la art.12, cetățenii interesati pot trimite cererea prin metode electronice (email, formular contact PS2.ro, etc) sau sa vina la sediul nostru din Pantelimon 301, unde se vor inscrie la activitatile/cursurile pe care doresc sa le urmeze. înscrierea se poate face, indiferent de metoda, pe tot parcursul anului, in zilele de luni-vineri, in intervalul orar 09.00-15.00.

Art.14 După o perioada de maximum 15 de zile calendaristice de la data înscrierii, solicitantul va fi instiintat despre orarul cursului /activitatii la care a optat sa participe.

Capitolul III

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Art.15 (1) înscrierea beneficiarilor la cursurile desfășurate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU, precum si stabilirea activitatilor la care vor participa, se fac la cererea si cu acordul expres al părintelui sau reprezentantului legal al acestuia, in cazul minorilor, respectiv in nume propriu in cazul persoanelor adulte.

 • (2) Având în vedere situația epidemiologică generată de pandemia de Sars-Cov-2, cursurile se pot desfășură doar cu condiția respectării normelor sanitare în vigoare.

Art.16 înscrierea la cursurile/activitatile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU se face in baza unei cereri scrise, conform modelului prevăzut in Formularul nr.l si Formularul nr. 2, cerere care sa conțină următoarele date:

 • a) Nume, prenume cursant si Nume, prenume părinte/ reprezentant legal (unde este cazul) si date de identificare.

 • b) Cursul ales.

 • c) date de contact - telefon, adresă email.

Art.17 Cererea de înscriere va fi insotita in mod obligatoriu de următoarele documente:

 • a) Copie certificat naștere (in cazul minorilor)

 • b) Copie C.I parinte/reprezentant legal/cursant adult

 • c) Adeverința medicala eliberata de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare pentru înscrierea la cursul dorit, eliberata cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • d) Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev), în cazul elevilor care nu au domiciliul in Sectorul 2.

Art.18 Cetățenii interesati pot opta pentru o activitate principala (opțiunea principala) si pentru activitati secundare (opțiuni suplimentare). Repartizarea solicitărilor se va face pe principiul primul venit - primul servit, in baza opțiunii principale si a celor secundare.

Capitolul III

OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.19 Obligațiile CENTRULUI CULTURAL MIHAI EMINESCU:

 • a) Sa încheie contracte de prestări servicii, acorduri de parteneriat cu persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociatii sau alte tipuri, in interesul beneficiarilor directi ai cursurilor.

 • b) Sa asigure cadrul organizatoric si logistic pentru desfasurarea cursurilor.

 • c) Sa ia toate masurile necesare si utile pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • d) Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situație legata de educația cursantului.

 • e) Sa mențină legătură cu prestatorii serviciilor in vederea îmbunătățirii desfășurării cursurilor.

 • f) Sa centralizeze si sa tina evidenta formularelor de înscriere.

 • g) Sa asigure transparenta tuturor activitatilor desfășurate in cadrul cursurilor .

 • h) Sa analizeze si sa decidă, prompt si responsabil, referitor la orice solicitare din partea cursantului/parintelui/reprezentantului legal.

 • i) Sa dețină o evidenta privind prezenta cursantilor la curs si tematica orelor.

 • j) Centrul Cultural Mihai Eminescu nu este responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natura suferite de cursanti, in incinta locației de desfășurare a cursurilor.

Art.20 Obligațiile PROFESORILOR/ INSTRUCTORIILOR DE CURS/ACTIVITATE:

 • a) Sa faca dovada competentelor sale prin documente specifice (diploma, atestat etc. insotite de un CV actualizat, care sa ii ateste calitatea de instructor profesionist pentru cursul in care isi desfasoara activitatea sau sa prezinte alte documente care sa ateste calificarea in domeniul pe care il preda.

 • b) Sa realizeze, la începutul cursului, o programa de lucru pentru întregul curs sau modul, programa specifica cursului pe care il preda, adaptata la nivelul cursantilor caruia i se adreseaza respectivul curs.

 • c) Sa faca o evaluare a beneficiarului la începutul activitatii/cursului si la finalul proiectului.

 • d) Sa îndeplinească sarcinile de serviciu la cele mai înalte standarde, conform legislației aplicabile in domeniu.

 • e) Sa cunoască si sa aplice in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii in vederea construirii unui demers didactic centrat pe cursant, in scopul dezvoltării sale.

 • f) Sa respecte cu strictete actul didactic: pregătirea fiecărei activitati didactice, durata orei de curs, acordarea pauzelor acolo unde este necesar.

 • g) Sa primească la cursuri numai beneficiarii inscrisi.

 • h) Sa răspundă cu promptitudine la toate solicitările organizatorului - Centrul Cultural Mihai Eminescu, pentru buna desfășurare a cursurilor.

 • i) Sa respecte orarul cursurilor, orice modificare din cauze justificate trebuie sa fie anunțata tuturor pârtilor implicate in desfasurarea cursurilor.

ț                                                       ;

soro neschimbat© i

| ȘECBHTAB

 • j) Sa predea un raport lunar al activitatii .

 • k) Sa monitorizeze evoluția cursantilor.

 • 1) Sa promoveze spiritul de colegialitate si a respectului reciproc intre toti cursantii.

 • m) Sa nu invoiasca cursantii de la ore decât cu aprobarea organizatorului, cu aprobarea parintilor/reprezentantiilor legali sau in situatii de urgenta.

 • n) Sa semnaleze organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) acumularea a trei absente nemotivate ale cursantului, in vederea excluderii acestuia de la curs.

 • o) Are dreptul de a lua toate masurile ce se impun, pana la incetarea activitatii cursantului in cadrul orei, in cazul constatării manifestării de către cursant a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturba desfasurarea cursurilor.

 • p) In cazul in care nu poate participa la un curs, din motive obiective si justificate, sa gaseasca un înlocuitor cu competente similare si sa anunțe aceasta modificare Organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) cu cel puțin 48 de ore inainte.

 • q) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

 • r) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii si normele PSI.

 • s) Sa isi exprime acordul /dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc).

Art.21 Obligațiile BENEFICIARILOR CURSURILOR/ACTIVITATILOR:

 • a) Sa respecte locația de desfășurare a cursurilor, personalul, instructorii, precum si pe colegii lor.

 • b) Sa aiba un comportament civilizat, adecvat mediului in care interactioneaza, care sa nu afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalte persoane.

 • c) Sa frecventeze cursurile doar in stare de bună sănătate si sa participe la toate activitatile pentru care si au exprimat opțiunea ținând cont de faptul ca la 3 absente nemotivate va fi exclus de la curs.

 • d) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul de organizare si desfășurare al cursurilor/activitatilor.

 • e) Sa păstreze in buna stare de funcționare bunurile si materialele puse la dispoziție pentru desfasurarea cursurilor si sa păstreze curățenia.

 • f) Sa aiba o tinuta vestimentara si o conduita decenta, neagresiva, neostentativa, prietenoasa, pozitiva.

 • g) Sa se implice direct si sa răspundă solicitării instructorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate.

 • h) Sa nu paraseasca incinta instituției in timpul orelor de curs.

 • i) - Sa plateasca toate lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte cheltuielile pentru Înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 • j) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii.

 • k) Sa isi exprime acordul /dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie

5

WÂT

spre neschimbare

SECRETAR...

publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.

Art.22 Obligatii BENEFICIARI INDIRECTI AI CURSURILOR - părinți /reprezentanti legali ai cursantilor:

 • a) Sa-si asume responsabilitatea cu privire la participarea si prezenta cursantului la ore ținând cont de faptul ca la trei absente nemotivate, va fi exclus de la curs.

 • b) Sa-si asume responsabilitatea, impreuna cu beneficiarul cursului, pentru orice fapta a acestuia desfasurata in incinta locațiilor de desfășurare a cursurilor, sau in afara acestora, care ar putea prejudicia prestigiul instituției.

 • c) Sa cunoască si sa respecte Regulamentul cadru de organizare si desfășurare a cursurilor/activitatilor.

 • d) Sa răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul organizatorului, cauzate de cursant.

 • e) Sa dea curs solicitărilor instructorilor de curs, ori de cate ori este nevoie, astfel incat sa se poata lua din timp masurile necesare privind conduita si comportamentul cursantului.

 • f) Sa trateze cu respect si considerație instructorii care lucrează cu copiii, conducerea, ceilalți părinți si cursanti.

 • g) Sa informeze, in scris, instructorii de curs, cu cel puțin 5 zile inainte, cu privire la retragerea cursantului de la ore.

 • h) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii.

 • i) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la locațiile de desfășurare a cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie publicate pe site-ul instituției precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare expresa in sensul nepublicarii acestor materiale.

Anexa 1 la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

Formularul nr.l

CERERE DE ÎNSCRIERE COPII la proiectul „PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a)............................................................................................................

cu domiciliul în....................................., str..............................................nr......bl.......

sc ..... ap ..... sector........ telefon............................................................

e-mail...................................................................................................................................

posesor/oare al/a B.L/C.L seria ............. nr.................... eliberat   de

......................................... la data de ...........................  CNP ......................................... părinte/reprezentant legal al copilului................................................................................................

CNP...................................................................

vă rog să aprobați înscrierea copilului la următoarele cursuri/activități, organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu:

 • I. Opțiune principala:

 • 1.

 • II. Opțiuni suplimentare (in limita locurilor ramase nealocate ca opțiuni principale sau eliberate pe parcurs):

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5................................................

 • 6.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Copie B.I./C.I. părinte/reprezentant legal

Copie C.I. sau Copie certificat naștere copil

Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de elev sau Adeverința eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev).

Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2. Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3. Sunt de acord / nu sunt de acord, ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze si sa folosească fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea copilului meu, alături de ceilalți participanți.

 • 4. Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/evenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile mele în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 • 5. Am luat cunoștință și sunt de acord cu cele menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, pe care l-am primit la data prezentei.

Data:                                                    Semnătura:

Anexa 2 la Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu

Formularul nr. 2

CERERE DE ÎNSCRIERE ADULTI la proiectul “PANTELIMON 301”

Subsemnatul(a)...........................................................................................................

cu domiciliul în....................................., str..............................................nr......bl.......

sc ..... ap ..... sector........ telefon............................................................

e-mail...................................................................................................................................

posesor/oare al/a B.L/C.I. seria ............. nr.................... eliberat   de

......................................... la data de ...........................  CNP .........................................

părinte/reprezentant legal al copilului...............................................................................................

CNP.................................................................., vă rog să-mi aprobați înscrierea la următoarele cursuri/activități, organizate de Centrul Cultural Mihai Eminescu:

 • I. Opțiune principala: 1............................................................................................................................

 • II. Opțiuni suplimentare (in limita locurilor ramase nealocate ca opțiuni principale sau eliberate pe parcurs): 1............................................................................................................................

2............................................................................................................................

4............................................................................................................................

5............................................................................................................................

6............................................................................................................................

VIZAT spre neschimbare

SECRETAR_

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • 1. Cererea de înscriere va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

Copie B.L/C.I.

Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea la cursul care implică mișcare, eliberată cu cel mult 1 luna anterior înscrierii la curs.

 • 2. Participarea la cursuri/activități este condiționată de luarea la cunoștință a prevederilor Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, afișat la avizier și prezentat solicitantului la completarea prezentei.

 • 3. Sunt de acord / nu sunt de acord, ca în timpul cursurilor/activităților, Centrul Cultural Mihai Eminescu să realizeze fotografii pentru promovare, în care să fie folosită și imaginea mea, alături de ceilalți participanți.

 • 4. Prin prezenta declar în mod expres că am luat cunoștință că procesarea datelor cu caracter personal este făcută în scopul verificării identității participantilor la cursurile/activitățile/evenimentele culturale și cu privire la faptul că datele cu caracter personal vor fi păstrate de către Centrul Cultural Mihai Eminescu pe întreaga durată de organizare a cursurilor/activităților culturale și o perioadă nelimitată de timp după terminarea acestuia. înțeleg să-mi dau în mod expres acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopurile și pentru perioada indicată mai sus și confirm că mi-a fost adus la cunoștință și faptul că îmi sunt garantate drepturile mele în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

 • 5. Am luat cunoștință și sunt de acord cu cele menționate mai sus, inclusiv cu prevederile Regulamentului de organizare si desfășurare a cursurilor si activitatilor educative desfășurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu, pe care l-am primit la data prezentei.

  Data:


Semnătura: