Hotărârea nr. 71/2021

Hotărârea nr. 071 - pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului ,,Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanţat prin Granturile SEE

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului,,îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanțat prin Granturile SEE

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului ,,îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanțat prin Granturile SEE;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 9271/22.01.2021 prezentat de Direcța Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul—de—specialitate nr. 12211/25.01.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Ă - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

y NKzfrtâ'.

  • - Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014-2021 adoptat de Comitetul pentru Mecanismul Financiar SEE, conform Articolului 10.5 al Protocolului 38c la Acordul SEE la 8 septembrie 2016 și confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS la 22.09.2016;

  • - Ghidul aplicantului, Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 „îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”, lansat în data de 30.09.2020.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 353/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă depunerea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a proiectului „Centrul integrat de asistență medicală comunitară pentru grupurile vulnerabile ” în cadrul Apelului „Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanțat prin Granturile SEE.

Art.2 Ulterior depunerii proiectului menționat la art. 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întreprinde demersurile necesare pentru aprobarea acordului de parteneriat și a sustenabilității proiectului.

Art.3 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.I, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENANIȚĂ


Hotărârea nr. 71

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.