Hotărârea nr. 7/2021

Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 146114/30.10.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 4938/06.10.2020 întocmită de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul nr. 08/18.12.2020 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

 • - Cererea de atribuire denumire nr. 91/05.10.2020, precum și Nota Justificativă nr. 92/05.10.2020 înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6283/06.10.2020 înaintate de S.C. ACOFUN & CONSULTING S.R.L. pentru Grădinița „F.E.L.I.”, unitate de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Beirut, nr. 12, Sector 2;

 • - Hotărârea A.G.A. nr. 6/09.03.2020 emisă de S.C. ACOFUN & CONSULTING S.R.L.

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, âprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

,             - Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5311/28.08.2020 privind acordarea

autorizației de funcționare provizorie S.C. ACOFUN & CONSULTING S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „F.E.L.I.” din municipiul București.

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „F.E.L.I. ” cu sediul în București, Str. Beirut, nr. 12, Sector 2, conform anexei, ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr.7/12.01.2021


Denumirea/date de identificare unitate de învățământ

Unitate de învățământ pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădinița „F.E.L.I.”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Beirut, nr.12, Sector 2, București

V i

■ spre neschimbate ;

j SECRETAR j