Hotărârea nr. 69/2021

Hotărârea nr. 069 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 136, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 136, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 136, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 4369/12.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr, 4375/12.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Viitorului nr. 136, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 42 CA 3/17 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

—Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ; [ost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

/ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea”

^/Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. VIITORULUI NR. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI, CONSTRUIRE SPAȚIU ADMINISTRATIV -S+P+3E+4ER, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 4 (patru) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMA1NIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM. CADASTRU Șl GESTIONARE I ERITORH Ni . 115519/2020, revizuit 4363/12.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)


București, cod poștal


Str.


Sector 1, telcibn/fax


.. prin mandatar

...., c-mail........., înregistrată la nr.


VIZAT spre neschimbare SECRETAR !


cu domiciliul/sediu1*2) municipiul completată cu nr.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 42 CA 3/17 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) CONSTRUIRE SPAȚIU ADMINISTRAI IV - S+P+3E+4ER. generat de imobilul din STR. VII TORULUI NR. 136 N.C. 209039, SEC TOR 2, BUCUREȘ TI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Viitorului și Strada Ardeleni, format din teren in suprafață de totală 222,0mp conform actelor, 224,Omp conform măsurători cadastrale, identificat cu număr cadastral 209039 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1919/108"V" 30.12.2019, cu valabilitate 24 de luni.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează parțial în U.T.R. „M3" subzona mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, in care POT maxim =60%, CUT admis = max. 2,5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente: pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în fimeție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H max. = P+4E:

 • - P.O. f. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5

retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pc parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri: in cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri:

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = pe limita dreaptă, cuplat cu imobilul în curs de execuție pe această limită (Viitorului nr. 134). la aliniere cu construcțiile existente pc strada Viitorului, parțial pc limila stângă, cu gang la parter, cuplat pe lungimea calcanului existent, apoi retras cu min. 3,0m față de această limită, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față de limita posterioară amplasat retras cu min. 7.Om față de limita posterioară, cu posibilitatea proiectării unor balcoane / logii / console cu lățime cuprinsă între l,0m și 2,0m, cu respectarea Codului Civil și Regulamentul de Urbanism aferent PUG București

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Strada Viitorului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1833382/30.03.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbare: se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule in incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat, semnat dc specialist atestai RUR - ing.

 • - H. max. în planul fațadei=16,0m; Rll =S+P+3E+4ER;

 • - P.O.T. max = 60%; CUT. max = 2.5

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 03.09.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, condiționat dc respectarea indicatorilor urbanistici avizați și asigurarea spațiului verde propus.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1919/108’V” 30.12.2019. cu valabilitate 24 de luni, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 14,0 lei conform chitanță seria AJ nr 102039/27.05.2020.

PRECIZĂRI

l} Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

?) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitcctu l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  Țol


  sv


  *2107351


  NE


  SE


  P+1E+M


  \219;


  P+ÎE


  206,


  [0


  IE 235175


  Ds+P+i


  ^s+P+fE+pot


  P+1E /V I

  11


  P+3E+M


  221461


  20903


  i+P+’


  Ds+P+3E


  ■'bs+P«E+l


  K 2T5572


  2^668


  5202


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU


  CONSTRUIRE SPAȚIU ADMINISTRATIV S+P+3E+4Er, ÎMPREJMUIRE Șl ORGANIZARE DE ȘANTIER-—-——


  str. Viitorului nr. 136, sector 2, București


  Reglementări urbanistice

  Limite


  ■ 18 ■ ■ Limită de studiu

  Limită teren nr. cadastral 209039

  S teren = 244 mp (cf. acte) 222 mp cf. măsurărtori cadastrale

  --------- Limită parcele

  ■         Amprentă parter

  Funcțiuni existente:


  Circulații carosabile publice


  Circulații pietonale publice


  Locuințe individuale


  spre neschimbare


  Număr Punct

  E --- [m]

  “ N [m]

  1

  589007.820

  328350.490

  2

  589014.216

  328357.807

  3

  589035.931

  328344.162

  4

  589031.853

  328338.055

  Suprafața = 221,82 mp


  INVENTAR COORDONATE


  TRAMĂ STRADALĂ

  Situa(ie existentă

  Secțiune profil A - A Str. VIITORULUI

  linie linie

  I I      f””T-----i     I

  i J      i s    i     L


  .+P+41


  P+âE


  222062


  2038Î


  îîj

  \'i UA.T.


  P+4E+5Er .            213611


  P+1E


  P+1E

  .     M2<


  213(


  ||

  II


  Locuințe colective

  Zonă mixtă - locuire și activități comerciale/servicii învățământ


  Teren liber de construcții


  li

  xqqI

  3M


  _. 4.00

  _

  14.00______


  TRAMĂ STRADALĂ

  Situa)ie propusă

  Secțiune profil A - A Str. VIITORULUI

  §

  1

  IM

  ,1M

  H

  C £

  Trotuar

  IM

  * linie tramvai

  linie tramvai

  I

  w

  14.

  io

  3.00 J 3.50

  3.50

  3.50

  3.50 I3.00

  3 00 ]              14 00              | 3.00

  20.00


  VUM


  Spațiu verde amenajat

  Suprafață rezervată în vederea transferului în domeniul public pentru realizarea de circulații


  Funcțiuni propuse:

  r............i Limită consolă cuprinsă între 0.50 m - 1.00 m .J—?........J cu respectarea Codului Civil

  /r............i Limită balcoane/ logii cuprinse între 1.00 m -

  A............2.00 m cu respectarea Codului Civil

  Imobil spațiu administrativ


  Circulații carosabile de incintă


  Circulații pietonale de incintă


  wnm


  Accese:


  Circulații pietonale și carosabile de incintă


  Spațiu verde de incintă amenajat


  BILANȚ TERITORIAL: ANSAMBLU IMOBILIAR CU FUNCȚIUNE MIXTĂ

  CF. P.U.G.

  indicatori urbanistici M3

  Existent

  Propus P.U.D. -zona M3

  Suprafață teren (mp)

  220

  222

  POT (•/.)

  maxim 60

  0

  maxim 60%

  Suprafață construită la sol (mp)

  0

  133,2

  Suprafață desfășurată (mp)

  0

  555

  CUT

  maxim 2,5

  0

  2,5

  RH (nr. Niveluri)

  H+4 cu posibilitatea adăugării unul nr. de niveluri suplimentare -conform tabel aferent ari. 10 din R.L.U.

  Municipiul București

  0

  S+P+3E+4Er

  H (m) admisibilă în planul fațadei

  16

  0

  16

  Suprafață spatii verzi (%)

  minim 30 - 20% pe sol și 10% pe placă

  0

  minim 66 mp-44,4 mp pe sol șl 22,2 mp pe placă

  Suprafață alei carosabile și pietonale (m)

  nespecificat

  0

  140,6 mp

  SuprafațS^roĂțilmK

  nespecificat

  0

  minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare 60 mp al suprafeței utile f suplimentarea cu 20% pentru salariați/ vizitator


  I \ ^2484^ ' P+1E


  609 P+1E.


  231357


  Acces pietonal

  Acces carosabil


  Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe teren


  10


  15


  REVIZIA


  DATA REVIZIE


  CERINȚA'


  DESCRIERE


  0761


  IP+ll


  I2J


  VERIFICATOR


  NUME


  SEMNĂTURĂ


  @ P+2E


  IEyg31356

  p+ie+m/


  (39)


  211138 Ds+P+5E


  P+2E


  P+1E


  SEF PROIECT


  PROIECTAT


  arh. 1


  urb. ,


  PLAN DE SITUAȚIE SC. 1:500


  DESENAT


  urb. 2


  PROIECT

  CONSTRUIRE SPAȚIU ADMINISTRATIV S+P+3E+4Er, ÎMPREJMUIRE Șl ORGANIZARE DE ȘANTIER

  INDICATIV PROIECT

  691

  ADRESA

  Str. Viitorului nr. 136, sector 2, BUCUREȘTI

  • SCARA

  1:500

  BENEFICIAR

  FAZA

  PUD

  DATA noiembrie 2019

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE

  PLANȘA

  U07ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A. Nr. 4375/12.01.2021

U. VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
STRADA VIITORULUI NR. 136, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicai în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Viitorului nr. 136, Sector 2, București avizat sub nr. 42 CA 3/17 din 03.09.2020, privind edificare - Spațiu administrativ - S+P+3E+4Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Viitorului nr. 136, Sector 2, București avizat sub nr. 42 CA 3/17 din 03.09.2020, privind edificare - Spațiu administrativ - S+P+3E+4Er, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, s-a dat anunț la ziar și s-a prezentat un studiu de însorite cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al populației. A fost redus regimul de înălțime față de solicitarea din certificatul de urbanism și s-a refăcut studiul de însorite pe soluția propusă la aprobare.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Tlirismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Di ing. Ir
întoemft: ingAAlexandra Lazăr