Hotărârea nr. 68/2021

Hotărârea nr. 068 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Fabrica de Glucoză nr. 9-11, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fabrica de Glucoza nr. 9-11, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada. Fabrica de Glucoză nr. 9-1L Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6770/15.01,2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6771/15.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Fabrica de Glucoză nr. 9-11, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 5/2 din 05.09.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completări I e u 1 ter io arc;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei ■ Tehniye de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9-11, SECTOR 2, BUCUREȘTI - IMOBIL DE BIROURI, SERVICII, COMERȚ, ACTIVITĂȚI MANUFACTURIERE, DEPOZITARE, MIC GROS, RESTAURANT CAFENELE, BARURI, COFETĂRIE, PARCAJE LA SOL ȘI SUPRAETAJATE, LOCUINȚE CU PARTIU SPECIAL, CU R.M.H. 3S+P+8E+9ETH, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 4 (patru) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDPd^BJSEniîXȚX                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alirj,ULlT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019

PRIVII secretX


INISTRAT1V


ÎENERAL ĂbgECTORULUI 2,


ELENA NI | Ă


Hotărârea nr. 68

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: + (4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209 62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU Nr. 47882/18.06.2020

Revizuit 6395/15.01.2020

ROMAN1A

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I)                                                    cu domiciliul/sediul*2 Slr.

, Sector 1, București, cod poștal ........, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată cu nr.             . completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite unnătorul

AVIZ

Nr. 67 CA 5/2 din 05.09.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de birouri, servicii, comerț, activități manufacturiere, depozitare, mic gros, restaurant cafenele, baruri, cofetărie, parcaje la sol și supraetajate, locuințe cu partiu special, cu R.M.ll. 3S+P+8E+9Eth - generat de imobilul din STRADA FABRICA DE GLUCOZÂ NR. 9-11, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren în suprafață totală de 3.645,Omn identificat cadastral cu nr. 214134. este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Imobil compus din teren reglementat prin P.U.Z. - ..închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 UTR 3_l 1 - subzona mixtă cu funcțiune dominant comerț/servicii cu clădiri având regim de construire continuu sau discintinuu și înălțimi maxime de P+14E - POT=70%, CUT=3. H. max.= 60,Om, conform certificatului de urbanism nr. 589/22"F” din 23.03.2020.

Funcțiuni predominante: conierț/scivicii/biiouii/locuinte cu partiu special, etc,

 • - H. max. = P+14E;

 • - POT max = 70%;

 • - CUTmax = 3;

 • - retragerea minima față tic aliniament = se va respecta o retragere de min. 5,0m față de arterele nou propuse conform planșă de reglementări aferentă P.U.Z. - ..închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană" aprobat cu I I.C.G M.B. nr. 294/ 28.11.2013. modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014

 • - retrageri minime față tic limitele laterale: clădirile publice vor II amplasate în regim izolat și se vor retrage față de limitele laterale la o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5.0 metri conform planșă de reglementări aferentă P.U.Z. - ..închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană” aprobai cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014.

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri conform planșă de reglementări aferentă P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 5.Om față de latura vest. min. 6.0m retras față de limita est și min. 5.0m retras față dc aliniamentul aleii propusă la limita sud. conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Se va rezerva teren in suprafață de aproximativ l26.60mp în vederea realizării arterei dc circulație propusă prin PUZ în partea de sud a terenului.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retras cu min. 6,Om față de latura nord.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a l’MB nr. 1509066/07.06.2018 și a planului anexat vizat spre neschimbare, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006:

Nota I: Se va respecta servitutea de trecere conform extras carte funciară:

Nota 2: La faza DTAC se vor respecta condițiile din declarația                                     . autentificată cu nr. 801/17.07.2019.

Nota 3: Subsolul va fi astfel conformat încât suprafața spațiului verde va fi >cu 30% din suprafața terenului.

 • - echipare tehnico-edilitară: țoale clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate la dosar și studiul dc rețele semnat de specialist atestat RUR - ing.

P.O.T.= 70%, CUT=3, R.H. = 3S+P+8E+9Eth; H maxim =35,0m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 05.09.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din l.cgca nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 589/22'T” din 23.03.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 14,0 lei conform chitanță scria A.l / I J, nr. 101978/21.02.2020, 11458/16.06.2020.

/yrfritcct -                                _

Șef Serviciu, ing. NicoțeprMTVeOVEI


DirectoC^xecutiv, ing. Ii ina l/leira SțEVCI


(.'omisul Tchnfcft dc Aiiienajaiea lyi itf/i iiilui si Urbanism a Sectorului 2:Xol dr. arh, LlorhkMACI IIUX)^ dr. arh. Angelica STAN. prof. dr arh Mihai COCI ll-CI, prof. dr. arh. Mircea Silviu CI URA, conf/Mr arii. Qjeorgică MlTRACHE,conf. dr. arh. CXuilin SÂRBU/feci. dr aîlirSebcîslian NicoIaeGUȚÂ.

întocmit: ing. Alexandra l|:izâr / 4ex+                               / yf

PRECIZĂRI

u Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară aP.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șePfi de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

Referitor la aliniatul - Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

sicy■> 6■&! ■ ZotJ


MUN. BUCUREȘTI-SECTOR 2, STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 9-11SITUAȚIE EXISTENTĂ

SITUAȚIE

PROPUSĂ !!

S. ier an

3.645,00 mp

3.645,00 mp |

8. construită maximă

0 mp

2.551,50 mp 1

8. desfășurată maximă

0 mp

10.935,00 mp J

Regim de înălțime

0

33+P+6£+9Eti j

P.O.T. maxim

0%

70%

C.U.T. maxim

0

3

3. apatii verzi*

0,00 mp

1.093,50 mp | (30,0%)

* Dacă este necesar această suprafață sa va realiza prin plantare In compensare pe o suprafață stabilită de acord cu autoritățile


LEGENDA Limite


Nr. Punct


X(m| 331756,163 331807.851 331613,454 331816,606 331824,644 331837,581 331815,561 331780,858 331775,856 331756,916


Y(ml

589157,138

589133,293

589130,709

589137,647

589155,344

589183,491

589193,748

589209,717

589198,959

589158,738PLAN ANEXĂ UAVIZULC.T.UA.T.


IU l Zona biroypff servicii^ comerț

] Zona uijfitati \ndy£tr\a\e / depozitare


Clădire in contructie conform P.U.D. aprobat prin lUUUUi H.C.L. Sector 2 nr. 100/30.OG.20 I 7

\//////////\, Drum de servitute


ii- Zî'i


Teren afectat de circulații propuse prin F.U.Z. Inel Median aprobat prin H.C.G.M.B. 294/26.1 1.201 3 Teren afectat de circulații propuse prin P.U.Z.

Suprafața din teren aprox. I 2G,G0 mp


z                                       SCARA:

J                                     1/500

TITLU PROIECT: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI, SERVICII, COMERȚ, ACTIVITĂȚI MANUFACTURIERE, DEPOZITARE MIC-GROS, RESTAURANT, CAFENELE, BARURI, COFETĂRIE, PARCAJE LA SOL Șl SUPRAETAJATE, LOCUINȚE CU PARTIU SPECIAL

PROIECT NR.

FAZA P.U.D.

1

■                                              DATA:

.                                                    MAI

1                                                   2018

TITLU PLANȘĂ:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

PLANȘA NR.

03.02ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 6771/15.01.2021


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 9-11, SECTOR 2 - BUCUREȘTI


Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Fabrica de Glucoza nr. 9-11, Sector 2, București avizat sub nr. 67 CA 5/2 din 05.09.2019, privind edificare - Imobil de birouri, servicii, comerț, activități manufacturiere, depozitare, mic gros, restaurant cafenele, baruri, cofetărie, parcaje la sol și supraetajate, locuințe cu partiu special, cu R.M.H. 3S+P+8E+9Eth a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din- Str. Fabrica de Glucoză nr. 9-11, Sector 2, București avizat sub nr. 67 CA 5/2 din 05.09.2019, privind edificare - Imobil de birouri, servicii, comerț, activități manufacturiere, depozitare, mic gros, restaurant cafenele, baruri, cofetărie, parcaje la sol și supraetajate, locuințe cu partiu special, cu R.M.H. 3S+P+8E+9Eth, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat la dosar declarația S.C. NETRON 1NVESTMENT SRL, autentificată cu nr. 801/17.07.2019.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Jiftctor executiv,

• i.j I k n , St \ < II <


1)


ing. I


întormit: ing. Alexandra Lazăp