Hotărârea nr. 67/2021

Hotărârea nr. 067 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, Bucureşti

ROMAN1A


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind respingerea documentației de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 121293/14.09.2020, revizuit 4043/11.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 121292/14.09.2020, revizuit 4044/11.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Tunari nr. 32, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 46 CA 3/21 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

  • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

XA

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a

—i f°st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

•TAR .1                r

LRAL /    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu - STR. TUNARI NR. 32, SECTOR 2, BUCUREȘTI, pentru - IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU PARTER PARȚIAL COMERCIAL / SERVICII - S+P+4E+5Er.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.I, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR QENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 67

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.