Hotărârea nr. 66/2021

Hotărârea nr. 066 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +-(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dumitru Slugeru nr. 10. Sector 2, București;

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 174700/22.12.2020, revizuit 3743/11.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 174699/22.12.2020, revizuit 3735/11.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 53 CA 4/12 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

—=^Legea_nrr350/200 iTrivind amenajăfea feritoriului și urbanismul^ cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


rbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a st modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” egulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. DUMITRU SLUGERU NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Consolidare, remodelare clădire parter existentă, extindere cu un corp S+P+2E locuință de serviciu, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chirlstlglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BAN1SM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr. 128145/22.12.2020, revizuit 3734/11.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


WAT sore neschimbare jffCA^TAR


Ca urmare a cererii adresate de * I)                          cu doniiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal.........sector 2. Str.

telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.              , completată cu nr...............în conformitate cu


prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 53 CA 4/12 din 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) Consolidare, rcmodelare clădire parter existentă, extindere cu un corp S+P+2E locuință de serviciu, generat de imobilul din STR. DUMITRU SLUGERU NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții este situat in intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Călătorului x Strada Dumitru Slugeru având un teren în suprafață de totală de 420,0 mp, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1361/74”D" din 06.09.2019, prelungii.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobale anterior: Terenul se încadrează în zona zona A2b, adiacent subzonei L3a - subzona unitățiloi industriale și dc servicii. Se permit activități industriale productive și de servicii. IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren, servicii pentru zona industrială, transportul i, depozitare comercială, servicii comerciale legate dc transporturi și depozitare - în suprafața maximă dc 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare). In cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CUI.PAT. parcaje la sol și multietajate; Se admit stații de întreținere și reparații auto, stații de benzină, comerț, alimentație publică și servicii personale, locuințe dc serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților, cu înălțimi II. maxim=9,0m. 1’0'1=80%, CUT volumetric = 15, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cti HCGMB nr 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. conform certificatului de urbanism nr. 1361/74 "D” din 06.09.2019. prelungit. Conform PUZ Sector 2. aprobat cu HCGMB nr. 339/2020. terenul este încadrat în zona M3 - PO 1=60%. CUT=2.5.

I'tinctiuni predominante: activități industriale, productive, servicii, locuințe dc serviciu;

- H. max. = 20,Om;


- P.O.T. max = 80%;


 • - CUT.volumetric = 15;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile dc la aliniamente sc vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUATși avizul CULPA!.

 • - retrageri minime față de limitele laterale = în cazul unor intervenții in cadrul incintelor industriale care iși păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU DGUAT și avizul CULPAT.

- retrageri minime față de limitele posterioare = in cazul unor intervenții in cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor sc vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT: Prevederi P.U.D, propuse

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: retras cu 3.0m față de limita dreaptă, iar apoi cuplat cu construcția vecină din Intrarea Călătorului: stânga: parțial cuplat cu construcția existentă, iar apoi retras cu min. j.Om față de limita stângă, conform plan anexat:

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min 3,0m de la aliniamentul Intrării Călătorului, reprezentând alinierea, urinare a deschiderii la două străzi, conform planului anexat; Construcția se va înscrie în ediHcabilul maxim admis prin PUD.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr 1891409/22.10.2020.

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și planșa de rețele prezentată.

- P.O.T. proptts=50%; C.ll.T.=l,3; Rh. = Sp+P+2E; II. imixim=IO,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.11.2020 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz, este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizata spre neschimbare. lilaboratorul și beneficiarul P U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. conform certificatului de urbanism nr. 1361/74 ’D " din 06 09.2019. prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanță scria AP nr. 16896/23.06.2020.


ing. Ir


executiv, i WciucArhi t arh. tirb.


ing, Nicol


Șef Serviciu,


COVE1


Comisia Tehnică dc Amenajarea Tei itoriului și Urbanism a ScctoKdui 2: prof arh. I loun Mircea Silviu CI URA. conf MX arh. Georgică MITRACHE, conf, drprli. Călăii


iylftC I lEDObf,’ prof. dr.ârh/Angelica ST AN. prol. dr. arh. Mihai COCHECI, prof. dr. \a^?f<SebasUan Nicolae GUȚÂ.


întocmii: ing. Alexandra Lazâr /4e\.

Ediția 2 Revizia ii             \\ \


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

1} Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul larmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • ■ pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, dc către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv IICLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


  BENEFICIAR:

  'lUMÂR . ROIECT

  ADRESĂ:

  Str. DUMITRU SLUGERU, nr. 10, Sector 2, București

  2019

  SCARA

  1:500

  TITLU PROIECT

  CONSOLIDARE, REMODELARE CLĂDIRE PARTER EXISTENTA, EXTINDERE CU UN CORP S+P+2E -locuința de serviciu, refacere împrejmuire

  FAZA

  P.U.D.

  DATA

  12.2019

  TITLU PLANȘĂ

  PLAN REGLEMENTARI

  NR. PLANȘĂ

  U.5

  ictuala a SC N&G Decor Art SRL. Utilizarea la alta lucrare decât cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a prevederilor conexe


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

Clasa 3008

categoriile 2. a, 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 174699/22.12.2020

Revizuit 3735/11.01.2021

VIZAT

•'schimbat


GRETAR

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA DUMITRU SLUGERU NR. 10, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin I lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2" și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 53 CA 4/12 din 12.11.2020, privind - Consolidare, remodclare clădire parter existentă, extindere cu un corp S+P+2E - locuință de serviciu a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 53 CA 4/12 din 12.1 1.2020. privind - Consolidare, remodclare clădire parter existentă, extindere cu un corp S+P+2E - locuință de serviciu, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a general PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu, ing. Nicolct|/1VIACQVEI

întocmit: ing. A/exantira LazAf