Hotărârea nr. 65/2021

Hotărârea nr. 065 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada ChlristlgiHor nr. 11-13, Tel: +(4021 j 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 161955/ 27.11.2020, revizuit nr. 4401/ 12.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 161953/ 27.11.2020, revizuit nr. 4398/ 12.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, București, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 41 CA 3/15 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

~LegeanrT3'5072001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ăf modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

  AL


-jurbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a Jpst modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

/ - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea”

ORUV^.


''Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j" din Ordonanța de Urgență a Guvernidui nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. GHINEA BRĂTĂȘEANU NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI - CONSOLIDARE, EXTINDERE, RECONFORMARE CU DESFIINȚARE PARȚIALĂ, SUPRAETAJARE A LOCUINȚEI EXISTENTE, REZULTÂND P+1E, REFACERE ÎMPREJMUIRE, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.ROMAN1A

Municipiul București

Primăria Sector 2o/. 2vz/


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr. 132129/05.10.2020, revizuit nr. 4397/ 12.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                                                                  cu domiciliul/sediul*2)

Sector 3. București, cod poștal .........telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr.

. completată cu nr.                                                                                                                                         i în conformi late cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 41 CA 3/15 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, extindere, rcconformare cu desființare parțială, supraetajare a locuinței existente, rezultând P+1E, refacere împrejmuire generat de imobilul din STR, GHINEA BRĂTĂȘEANU NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Ghinea Brătășeanu și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață totală de 410mp conform acte (426tnp conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile existente CI - locuință, suprafața construită la sol de 45,00mp, C3- magazie, suprafața construită la sol de 6,00mp, C4- spațiu comercial, suprafața construită la sol de 26,00mp, - identificat cu număr cadastral 207330 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.l .G. - U.L.U. *t*)aprobate anterior: Terenul se încadrează hi zona 2 „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrclor dc protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București. în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=inax.45%; C.U.T .= 0.9 pentru P+1E, C.U.T.- 1.3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. conform certificatului de urbanism nr. 10/1 "B" din 13.01.2020.

I'uiictiiiiii predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;


-11 max = P+2E;


- POT max = 45%;


-CUTmax= 1,3;

 • - retragerea minimă față dc aliniament - la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat prinlr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime dc minim 12,0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și dc 5,0 metri pe străzi de categoria a 111-a; retras față de aliniament cu minim 3.0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc in majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profilc minime de 6.0 metri carosabil cu trotuare de 1.5 metri:

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă I imită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt fațade teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = extindere pe limita stângă prin suprainălțarea pe conturul construcției existente CI, conform planului anexat, cu respectarea acordului nr 60792/ 29.09.2020 D.G.A.P.I Sector 2 privind efectuarea lucrărilor solicitate. Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = extindere pe limita posterioară prin supraînălțarea pe conturul construcției existente CI, astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși;

 • - circulații și accese: accesele auto și pietonal se vor realiza din str. Ghinea Brătășeanu. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 1849336/ 09.06.2020. de asemenea se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule in incintă conform II.C.G.M.H nr. 66/ 2006:

 • - echipare lehnico edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin planșa de rețele edilitare;


P<)T existent men|inut=28,05%, CUT=0,49,11 max. cornișă = 7m, R.ll. = P+l E

in urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din dala dc 03.09.2020 se avizează favorabil Planul I rbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în cdificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a

Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de/a data e de urbanism nr. 10/T B" din 13.01.2020 emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu

ARIDIR ing.poate inlocmi mimai după aprobarea P.U.D. și cu brii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului fonn chmlanță scria DF nr. 12509/15.07.2020.ȘEF SERVICIU,


ing. Nicole o


/OVEI


: profeți arh Mihai COCHECL profdr arh.


Cod SADU-AVA


PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia:

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei,

?) Denumirea investițici/operațiunii propuse,

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUC-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  80


  Br<3?


  80 78.  PIAHT0PO3R*™ // g

  SCARA 1:200 A 1


  Conform “PUG - Municipiul București” aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000,


  p amplasamentul este cuprins in (4 subzona L1, UTR L1a


  L1a - locuințe individuale si colective mici cu maximum P - P+2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu sau discontinuu, dezvoltate in timp prin refaceri succesive


  POTmax = 45%

  CUTmax pentru P+1E = 0,9 Acd/Steren

  CUTmax pentru P+2E = 1,3 Adc/Steren

  - in cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC


  •‘8135


  PUD - Locuința P+1E

  Consolidare, extindere, reconformare cu desființare parțială, supraetajarea locuinței existente, refacere împrejmuire

  Strada Ghinea Brătăseanu nr. 7, sector 2. București


  Suprafața teren

  Suprafața max. construita Suprafața alei/carosabil


  410,00mp__

  115.00mp '


  ____________ 172,00mp__

  Suprafața min. spatii piantătq 123,00mp


  Steren = 410,00mp din acte

  Steren = 426,00mp cf măs. cadastrale

  EXISTENT

  S construit = 115,00mp

  S desfășurat = 153,00mp

  Hmax = P

  POT existent = 28,05%

  CUT existent = 0,37 Adc/Steren

  PROPUNERE P.U.D.

  Suprafața construita = 115,00mp

  Suprafața desfasurata = 198,00mp

  POT propus = 28,05%

  CUT propus = 0,49 Adc/Steren


  100%

  28,05%


  41,95%'"

  30,00%


  VIZAT spre neschimbare SECBETAR


  NI * *       ,

  ! 3m *   5,50m *2,5mț

  11,00m

  Profil existent Str. G. Brătășanu cf. Aviz th de consultantă preliminară de circulație nr. 204/07.04.2017 pt. PUZ-Șos. Electronicii 9-11


  Carosabil


  2,5m*      7,00m    *2,5m|

  12,00m         *

  Profil propus Str. G. Brătășanu cf. PUZ-Sos. Electronicii 9-11 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 46/31.01.2019


  LEGENDA

  limita teren ce a generat PUD


  •____! limjia'PUZ aprobat

  I    [locuire

  I    | edificabil propus

  I    I învățământ (școală)

  I     I spații plantate


  RUR  circulatii carosabile/pietonale

  [\W terenuri ce vor intra în alcătuirea circulațiilor yA. acces parcela


  scara

  1:500

  data mai

  2020

  Beneficiar:

  83/2020

  urbanism

  LOCUINȚA P+1E

  Strada Ghinea Brătăseanu nr. 7, sector 2, București

  faza

  PUD

  REGLEMENTARI

  PLANȘA

  5ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 161953/27.11.2020

vW

spre neschimbare ȘECRCTAR


Revizuit nr. 4398/ 12.01.2021

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. GHINEA BRĂTĂȘEANU NR. 7, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații dc urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin 1 iotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 41 CA 3/15 din 03.09.2020, privind lucrări de consolidare, extindere, reconformare cu desființare parțială, supraetajare a locuinței existente, rezultând P+1E, refacere împrejmuire, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - str. Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 41 CA 3/15 din 03.09.2020, privind lucrări dc consolidare, extindere, reconformare cu desființare parțială, supraetajare a locuinței existente, rezultând P+IE, refacere împrejmuire, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Dc asemenea, a fost afișat panoul privind intenția dc elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


dirAtor executiv, ing. Ii inii


întocmi!: mb. Ana-Emanuela Marjnescu