Hotărârea nr. 64/2021

Hotărârea nr. 064 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Prudenței nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Prudenței nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Prudenței nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 171364/ 16.12.2020, revizuit nr. 4396/ 12.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 171363/ 16.12.2020, revizuit nr. 4394/ 12.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Prudenței nr. 14, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 40 CA 3/14 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea /'Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Jtrbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

/    - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codid administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA PRUDENȚEI NR. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Construire locuință unifamilială P+1E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector![ISO 9001-


www.ps2.ro - Strada Chirlsttgiilor nr. 11-13, Tel:+{4021} 209.60.00 Fax: +(4021> 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU


Nr. 131841/ 16.12.2020, revizuit nr. 4392/ 12.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

sector 2, str. ,          , telefon/fax ......., e-mail


VIZAT spre neschimbate

SECRETAR

cu dorniciilul/sedinl*2) municipiul lBiitTireștirroiȚpușTal ......


........., înregistrată la nr.


completată cu nr.


, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ


Nr. 40 CA 3/14 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință unifamilială P+1E+M, generat de imobilul din STR, PRUDENȚEI NR. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Prudenței, str. Dănulești și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren in suprafață totală de 213,Omp și construcțiile existente C3 cu destinație anexă, suprafața construită la sol 57mp și C4 cu destinație anexă, suprafața construită la sol 60mp - identificat cu număr cadastral 234887(confoiin extras de carte funciară) este proprietate privatii persoană fizica.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.O. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără relele edilitare, in care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu lle o falsă tnansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade: în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr, 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu 1 l.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr, 20/2”P” din 16.01.2020.

Funciiuni predominante: kiciiintc individuale:

 • - H. max. = P+1E;

 • ■ POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate în stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanța dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolai;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt fațade teren, dar nu mai puțin de 5,0 meni:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = amplasată pe limita dreaptă, cu păstrarea alinierii construcției imobilului din str. Prudenței nr. 10-12, retrasă cu minim 2,20-4,00m față de limita stângă, respectiv str. Dănulești, cu păstrarea alinierii existente, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = amplasată pe limita posterioară cu păstrarea alinierii construcției de la adresa str. Dănulești nr. 8, astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

 • - circulații și accese: accesele auto și pielonal se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1847366/ 02.06.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor iî racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin planșa de rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR - 1'4. G1 inginer

 • - P.O.T.=6D%, CUT=1,2, 11.max. în planul fațadei = 7m, R.II.max. propus=P+lE+M (Sc admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu tîc o falsă mausardare ci să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; in cazul mansardelor sc admite o depășire a CU I' proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC)

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.09.2020 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz estg_valab.il de la dala emilerii-șale pe țoală durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 20/2"P" din 16.01.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și^eJa^ea^cii^O lei cojjf

ARHITECT '

Arh. t/fbi Alina A


DU ing.


CUTIV,

:Vciuc


Comisia Tehnică <k Mircea Silviu CHIR, întocmit: urb. Ana-E Edifia / Revizia I


MARINESCU/4ex.


Jrbanism a Sectorului 2: | ir o f/tî. a i li.

RACHE, conf.dr arh. Cătălin S^RBU, lecrhitantei seria AE nr. 64951/ 15.06.2020.


ȘEF SERVICIU, ing. Nicple/a-M-AGOVEI

prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.di arh. Mihai COCHECI, proTdr arh 'Xetftn Nicolae GUȚĂ


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

” Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică sc completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică sc completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investițici/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate /// perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.
  ROMÂNIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2
  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *{4021)209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


Nr. 171363/ 16.12.2020

Revizuit nr. 4394/ 12.01.2021

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PRUDENTEI NR. 14, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Prudenței nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 40 CA 3/14 din 03.09.2020, propunerea de construire locuință unifamilială P+1E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Prudenței nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 40 CA 3/14 din 03.09.2020, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). A fost depus studiu de însorire, iar conform concluziilor studiului de însoț ire prezentat la dosar, construcția propusă răspunde cerințelor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse

-

întocmit: urb. Ana-Emanuelg Marinescu                                                     CodSADU- AI