Hotărârea nr. 63/2021

Hotărârea nr. 063 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Strada Glăvănești nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind respingerea documentației de urbanism PUD Strada Glăvănești nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Glăvănești nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 161739/ 27.11.2020, revizuit 4387/ 12.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 161737/ 27.11.2020, revizuit 4370/ 12.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Glăvănești nr. 18, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 6 CA 1/8 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

  • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fogt^nodificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA GLĂVĂNEȘTI NR. 18, SECTOR 2, BUCUREȘTI, pentru - Extindere și consolidare imobil parter pentru realizare locuință având regim de înălțime P+1E+M, refacere împrejmuire, racorduri și branșamente utilități.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

RJJ LEGALITATE feDJN O.U.G. NR.57/2019


CONTRASELE, TEMEIUL ART.2W\PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV SECRETA^ GENERAL AL SECTORULUI 2, |* SSBWflSl? J l GE&gRAL

Hotărârea nr. 63

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.