Hotărârea nr. 62/2021

Hotărârea nr. 062 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Saltului nr. 35, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


Âcwww.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62-82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Saltului nr. 35, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Saltului nr. 35, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 167539/09.12.2020, revizuit 3731/11.01.2021, prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 167540/09.12.2020, revizuit 3727/1 1.01.2021, întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Saltului nr. 35, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 51 CA 4/8 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

—= Legea~nr.,350/2001 privind~amxmajarca teritoriului^i urbanismul,Tai modific și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a I fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

j - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea”

' Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA SALTULUI NR. 35, SECTOR 2, BUCUREȘTI - EXTINDERE, CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE ȘI SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER EXISTENT REZULTÂND LOCUINȚĂ P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr. 132252 / 02.12.2020, revizuit 3725/11.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

VIZAT spre neschimbate SECRETAR


Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I)                                        , cu domiciliul/scdiul*2) Șos.

Sector 2, București, cod poștal ......... telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr.               completată cu nr.                     și nr.

in conformitate eu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 51 CA 4/8 din 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) EXTINDERE, CONSOLIDARE. RECOMPARTIMENTARE Șl SUPRAETAJARE IMOBIL PAR I ER EXISTENT REZULTÂND LOCUINȚĂ P+1E, generat de imobilul din SI R. SALTULUI NU. 35. SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din teren și construcții existente în suprafață totală dc 179.Omp, este proprietate privată persoană tlzice. pentru care s-a eliberat certificatului de urbanism nr. 1297/12l 'S'din 17.08.2020, imobil delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Saltului și Str. Brizei.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul sc încadrează în zona „I Ja" - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T. -max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. conform certificatului de urbanism nr. 1297/12l’’S”din 17.08.2020.

Euncțiuni predominante Lla: locuințe și dotări conexe locuirii; cf. PUG.

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max =1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase dc la aliniament accsl lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pc ambele liniile laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5.0 metri:

Prevederi l’.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului (parțial pe amplasamentul inițial), cu extindere către limita posterioară, retrasă cu 2,Om față de limita stângă (retragere existentă), cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Construcția existenta se va consolida, extinde și supraetaja pe conturul nou creat pană la P+1E.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 10,0in fată de limita posterioară conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Calcanul creat pe limita dreaptă (în urma supraetajării) va fi tratat decorativ, lăsând posibilitatea cuplării cu o viitoare construc|ie pe această limită, după caz.

 • - circulații și acccsc: accesul auto sc va realiza din strada Saltului, conform planului anexat:

 • - echipare tchnico-edilitară: tonte clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare:

 • - P.O.T. =45%, CUT=0,9; Rh.= P+1E; II. în planul fațadei =7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.1 1.2020 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția sc va încadra în edificabihil maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P U D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în l’.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării l’.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI AC) sc poate întocmi numai după aprobarea l’.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la dala emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1297/12 l”S”din 17.08.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 Ici conform chitanța seria TF nr. 12655/19.11.2020.

A r lî i JÎ c ’

arh. urb,.                                         ‘

Director executiv,                                                                     Șef Serviciu,

ing. 1 rina IEIelD^EW-TtlC                                               ing. Nicolț^^AGfTVEI

Comisia Tehnică de AniciunfîyaXrci iioriuhii si UrBatfism a Sectorul hL2:jjj#?clr. arh. Florin MAC+IEDCJN, prof. dr. arii. Angelica STAN, prof. dr. arh. Mihai COCHECI, prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA, confJur.£rhXjcorgică MITRACHE, conf. cir. arh. Cătălin SÂRBU, lect. dr. arh. Sebastian NicoiaeGUȚÂ.

întocmit: ing. Alexandra tawc/Jep,

Edi(ia 2 / RMzia 0                                                                                                                    Cod SA DU - A VA

PRECIZĂRI

 • 0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru re vizarea ulterioară aP.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șcf, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, spccificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Refer Hor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  '7612


  U£l


  EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Str. Saltului, Nr. 35, sector 2, București


  IE23G405


  IE&611S


  IE 21451


  ,WCT


  IE 222681


  IE20^ ‘Saltului,


  IE 20291


  26- 645,


  țaa® n


  JE23149:


  Nume Punct


  Coordonate pct.de contur


  X[m]


  Lungimi laturi D(i,i+1)


  (7.LS3'


  21601


  >05619}


  560464.08

  560493.50

  560494.48

  560465.21


  340849.42

  340853.92

  340848.27

  340843.19


  29.77

  5.73

  29.70

  6.34


  Suprafața teren = 179 mp


  IE 232360


  \  \e2036^.

  (z? w o / 'W.iWV


  t/E


  Ml


  Î3911t


  w:sz\


  IE 236044 â_E33K>


  (lb\W


  77W


  ^.8.3'


  IE 239111


  I 1 Documentatii cadastrale avizate

  !     ! Construcții introduse în sistemul integrat de cadastru și carte funciară


  OCPI București, Bd. Expoziției, nr.1A' sector 1, România

  Data: 02.07.2020

  întocmit:


  PUD


  LEGENDA


  LIMITE


  2] Zona studiata


  ] Limita PUD


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  București, Str Saltului nr 35, sector 2


  VIZAT spre neschimbate „SECRETAR „


  ] Limita de propietate


  ZI Aliniere propusa la st


  ZONE FUNCȚIONALE


  ] Zona locuințe - L1 a


  Construcții existente


  REGLEMENTARI


  ada


  REGLEMENTARI URBANISTICE


  ZONIFICARfE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII


  TEHNICE

  PRIMĂRIA SEC TORULUI 2


  PLAN Ah IVA

  IA AVIZUL CJ.UA.T.


  ] Circulație carosabila


  ] Circulație pietonala


  ■ LOCUINȚA INDIVIDUALA

  Perimetrul maxim construibil al construcției


  POT max

  CUT max Rh max H max


  = 45%

  - 0.9

  = P+1E

  = +7,Om


  Acces auto*


  Spatii verzi min. 30%


  BILANȚ TERITORIAL


  Suprafața teren________________

  Suprafața construita_____________

  Suprafața construita desfasurata

  Suprafața spatii verzi____________

  POT_____________________

  CUT__

  Regim de înălțime


  Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


  179,0 mp

  80,00 mp

  160,00 mp

  54,0mp (30%)

  45%

  0,9

  P+1E


  3J5


  ___JL2.0.____________

  Str SALTULUI Profil stradal reglementat


  PROIECTAT

  arh.


  BENEFICIAR:


  Proiect nr.

  155_U/sept 2020


  PROIECT:

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  Str. SALTULUI nr 35, sect.2 București


  TITLUL PLANȘEI:

  REGLEMENTARI URBANISTICE


  FAZA: PUD

  Sc. 1:500

  Data: sept 2020 Planșa nr.

  U_05  ROMANIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2  www.ps2.ro - Strada Chiristigîilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: -*(4021) 209.62.82


  VIZAT


  DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

  Nr. 167540/09.12.2020


  spre neschimbare SECRETAR


Revizuit 3727/11.01.2021

RAPORT DE INI FORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA SALTULUI NR. 35, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Saltului nr. 35, Sector 2, București avizat sub nr. 51 CA 4/8 din 12.11.2020, privind extindere, consolidare, recompartimentare și supraetajare imobil parter existent rezultând locuință P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Saltului nr. 35, Sector 2, București avizat sub nr. 51 CA 4/8 din 12.11.2020, privind extindere, consolidare, recompartimentare și supraetajare imobil parter existent rezultând locuință P+lE, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001. cu modificările și completările ulterioare.