Hotărârea nr. 60/2021

Hotărârea nr. 060 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 167493/09.12.2020, revizuit 3708/11.01.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 167494/09.12.2020, revizuit 3684/11.01.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 33 CA 3/7 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

____Avândân vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a * & I

AL fosy modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

J - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” 25-^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA DASCĂLULUI NR. 72, SECTOR 2, BUCUREȘTI - LOCUINȚĂ - PARTER, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ RADU NEJOELGUȚ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR GEi


ECTORULUI 2,


Hotărârea nr. 60

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2

al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:
+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 142985/2020, revizuit 3714/11.01.2021

ROMÂNIA


Sector 2 Municipiul București


VIZAT spre nsschimbare SECRETAR

— M.mcE j-WîtlZ: -YV i


Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)           ,                   cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........, Sector

2, Șos.                                                    . telefon/fax........ e-mail ..........înregistrată la nr.               completată eu nr.

în conformitate cu prevederile Legii tir. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 33 CA 3/7 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință având regim de înălțime - P, generat de imobilul din STR. DASCĂLULUI NR. 72.

SECTOR 2, BUCUREȘTI.

.Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Dascălului și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/juridice, format din teren în suprafață loială de 362,00 mp conform actelor (363,Omp conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu număr cadastral 238606 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1431/77 'D'din 12.00.2019 si certificatul de urbanism nr. 1605/82"D" din 21.10.2020.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***}aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***) aprobate anterior: Terenul sc încadrează în U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, in care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+IE. respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CU T proporțional cu suplimentarea A DC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până Ia 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12 .12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max, = PilU,

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max = 1,2;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-euplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime lată de limitele posterioare “ ren agerea față de limita posterioară a parcelei vă fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale construcția parter propusă va fi retrasă cu mirt, 3,Om față de limita dreaptă și min. 11/2 retrasă față de limita stângă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Către stradă va fi amplasată o construcție ușoară, pentru preluarea aliniamentului existent și utilizarea pentru gararea auto.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = construcția va 11 retrasă față de limita posterioară mai mult de 5,0m, păstrând o retragere dc min. 4,Om față de construcția parter existentă pe limita posterioară, conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza clin str. Dascălului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație nr. 18160! 1/28.01.2020 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: loate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare; Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de relele și studiul de rețele prezentat la dosar.

 • - P.O.T, = 40%, CUT=0,4; H. max. în planul fațadei^ 4,0m pentru R.11.=P.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.09.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. . 143 l/77"D’ din 12.09.2019 și cerii ficatul dc urbanism nr. l6®/82”D%din 21 KUOJS), emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanța seria DF nr. 11667/10.02.2020.                               /t

Arhitect___—-----

Arh. urb.

Director eyeclitiv, Ci___                                        = |                        Șef Serviciu,

Jug. Irina Elei a S^VCIUc/                 Ga            rc?             ing. NicoteteMACOVEI

Comisia Tehnicii dc Amenajarea 8\rlțoriului si UrbanismâScctorului 2:1 mol dram. Florin MACHEDON, pre/ dr. arh Angelica STAN. prof. di. arh. MihaiCOCHECI, prof dr. arh Mircea Silviu CHIRA. cont dr. ailJdcorcicăMITRACIIE, ctmf. dr arh. Cătmin S^KBU. lecl. drrarji SebașțjairNicolaeGUȚĂ.

întocmii: ing. Akxiindru LazAr / 4c.v.                ______

lu/Hra 2 Revizia 0              \                                                                                                      Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • ~ pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului dc oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru re vi zarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna dc arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv I1CLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.  PUG

  EXISTENT

  PROPUS

  TOTAL

  SUBZONA

  L1e

  L1e

  L1e

  L1e

  Steren

  363

  Sconstr

  30

  112

  142

  Sdesf

  30

  112

  142

  POT

  60%

  8.2%

  31%

  39%

  feUT

  1,2

  0.08

  0.31

  0.39

  Hmax

  P+1

  p

  p

  P

  Șp verzi

  30%

  40%

  30%

  30%

  Circulatii

  20%

  31%

  31%

  Funcțiune

  locuințe

  2 ANEXE MENTIUNUTE

  LOCUINȚA IZOLATA

  LOCUINȚA ANEXE


s               G/- ^2/ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U

Nr. 167494/09.12.2020

Revizuit 3684/11.01.2021

VIZAT

spre neschimbare SEORETAR


RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA DASCĂLULUI NR. 72, SEC l ()R 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif'.j" clin O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local a) Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 201 I și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, București avizat sub nr. 33 CA 3/7 din 03.09.2020. privind edificare - locuință - parter a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Dascălului nr. 72. Sector 2, București avizat sub nr. 33 CA 3/7 din 03.09.2020. privind edificare - locuință - parter, s-au notificat vecinii de pc toate laturile parcelei ce a generat PUD. SDe asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat nn studiu de însoțire cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate a) populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,  Ing. h/in\i ElenalȘ£VCIUCîntocmii: iim Alexandra La:ăr