Hotărârea nr. 59/2021

Hotărârea nr. 059 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiitor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Tușnad nr. 3, Sector 2 , București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.123981 /17.09.2020, revizuit 3682/11.01.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 123980 /17.09.2020, revizuit 3684/11.01.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, București, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 36 CA 3/10 din 03,09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • ~ Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar a! Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;—

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regylamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei T^mice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. TUȘNAD NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Construire locuință individuală în regim de înălțime S+P+1E+M și împrejmuire, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 59

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgen/ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chîrisligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 59028/2020

Revizuit 3717/11.01.2021


ROMÂNIA


.o/.ijoL/


VIZAT spre neschiiîibare SECRETAR


Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                               cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........, Sector

 • 2. Str.                       telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.                     în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 36 CA 3/10 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință individuală în regim de înălțime S+P+1E+M și împrejmuire, generat de imobilul din STR. TUȘNAD NR. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată in P.V.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Tușnad și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/ juridice, format din teren în suprafață totală de 368,0 mp conform actelor (377,Omp conform măsurătorilor cadastrale), identificat cu număr cadastral 229424(conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobalc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***) aprobate anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „1.1 c" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, in care POT maxim =60%. CUTadmis-max. 1,2 pentru P+IE, respectiv 0.6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire ti CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1685/101’T" din 08.11.2019. Conform PUZ Coordonator Sector 2, apiobat cu H.C.G.M.B. nr. 339/2020. terenul este încadrat în zona ~LI".

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

 • - H. max. = P+IE;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT. max= 1,2;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime fală de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale amplasat in regim parțial izolat, retras cu min. 3,Om față de limitele laterale de proprietate (stânga -dreapta), păstrând o retragere de min 2.Om față dc imobilul din str. Tușnad nr. 1, pentru accesibilizarea ambelor laturi, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = parțial pe limita posterioară cu parter, etajele superioare sc vor retrage cu min. 3.Om fală de această limită, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din str. Tușnad, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație nr. 1819208 din 04.02.2020 și a planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare:

 • - P.O.T. = 60%, CUT=I,2; II. max. în planul fațadei = 7,0ni, R.II.max. propus=S+P+lE+M (mansarda se va înscrie în volumul acoperișului, cu panta de 45 de grade, în suprafață de maxim 60% din aria construită).

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 03.09.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P U D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DI AC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1685/ 101 T' din 08.11.2019( valabilitate menținută cf. l.egii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemici dc COV1D 19, an. 4. Alin. 5), emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14.0 Ici conform chitanțele seria Al nr. 15946/19.12.2019 și seria

PRECIZĂRI

1} Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investițici/opcrațiunii propuse.

0 Date dc identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D.. în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 ■ respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLV.

  L HCLS? 53//&. Oh lot/P.U.D. Plan Urbanistic Detaliu (^)

STR. TUSNAD, nr. 3, Sector 2, București

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E+M si ÎMPREJMUIRE

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE---

spre neschimbare


LEGENDA


SECRETAR


LIMITA PARCEIf-^AS^TTi^

ZONA IOC JINT-tp-P+2E ' ' SECTORULUI 2ACCES PIET(Î)NAL/ ► ACCES AUTO

BILANȚ TERITORIAL

S teren = 368mp (din acte); 377mp (din măsurători cadastrale) Corpuri de clădire existente: 7 Suprafața totala construita = 157mp POT existent = 42.66%;

CUT existent = 0,43 POT propus = 60% CUT propus = 1.2 + 60% din etaj 1 pentru Funcțiune propusa: locuința unifamiliala Rhmax = S+P+1E+M

focurile, de parcare se vor rezolva in incinta conform prevederilor rjAQOM^2006         ________________

am


3

PROIECTANT:                         ..' , 4     , .<

BENEFICIAR:

NUMĂR PROIECT

..J 2019

ADRESĂ:

STR. TUSNAD, nr. 3, Sector 2, București

SPECIFICAȚIE

NUME       | SEMNĂTURĂ

SCARA

1:500

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E+M si ÎMPREJMUIRE

FAZA

P.U.D.

ȘEF PROIECT

Arh.

PROIECTAT

DESENAT

Arh.

Arh.

DATA

11.2019

TITLU PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI

NR.PLANȘĂ

U.5

Utilizarea la alta lucrare deca' cea pentru care a fost emisa constituie o incalcare a prevederilor

Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuala a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe


/Wx4 i Hc&2- MS


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
^nanxMKB^amaBiBBMgEiMBMMBKSBSisUEBEi^ni^s^nmEamBMBaMaBBBaraHuanH^M www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


; VIZAT spre neschitnbare SECRETAR^


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.IJ

Nr. 123980/17.09.2020

Revizuit 3684/11.01.2021

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA TUȘNAD NR. 3, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.LJ.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin 1 lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2" și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 3/10 din 03.09.2020, privind - construire locuință individuală în regim de înălțime S+P+1E+M și împrejmuire a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, București avizat sub nr. 36 CA 3/10 din 03.09.2020, privind - construire locuință individuală în regim de înălțime S+P+1E+M și împrejmuire, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei cc a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD. se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. cc reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu iru^ificările și completările ulterioare.

Director executiv, Ing. l/in\ KJenaJt^CIUC

întocmii: ing. AtexandraLazăr