Hotărârea nr. 58/2021

Hotărârea nr. 058 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 167275/09.12.2020, revizuit 3649/11.01.2021 prezentat de Arhitectul Șef a! Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 167270/09.12.2020, revizuit 3650/11.01.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, București - - construire balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în cabinet medical, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 50 CA 3/18 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al-Sectorului 2 București;---------

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

%

,      - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de u/oanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^o^fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. ,,j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P 8, SC. 4, AP. 136, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI -CONSTRUIRE BALCON CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET MEDICAL, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art,7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

VIZAT spre neschimbare secremr


www.ps2.ro - Strada Chiristigiifor nr. 11-13, Tel:

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 165540/08.12.2020, revizuit 3665/11.01.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *l)                                 , cu domiciliul/sediul*2) Str.                            _ Sector

I. București, cod poștal ......... telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr.                      completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 50 CA 3/18 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 4, AP. 136, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI - CONSTRUIRE BALCON CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR Șl SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET MEDICAL.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din apartamentul nr. 136, amplasat la parterul blocului de locuințe P8, sc. 4, din Șoseaua Mihai Bravu nr. 12 62, cu suprafață utilă de 46.96 mp alături dc teren în folosința este proprietate privată persoana fizică, conform certificatului de urbanism nr, 437/43 "M" din 11.04.2018 și CU nr. 1618 / 132 ”M" din 21.10.2020, imobil delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Mihai Bravii.

Prevederi P.U.G. / PUZ Sector 2 - R.L.I. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „M2” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+l4 niveluri cu accente înalte, in care POT maxim =70%, CUT admis=max. 3 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. Conform PUZ Sector 2, aprobat cu 1I.C.G.M.B. nr. 339/2020. imobilul este situat în subzona M2.

Funcțiuni țn cdiiininaiile: servicii, birouri, locuințe:

 • - H. max. = P+14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CUT. max = 3,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale =clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage fața dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = executarea unui balcon cc se va amplasa pe fațada principală a blocului în dreptul celor două camere și a bucătăriei, cu acces direct din exterior prin desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea cu ușă din PVC cu geam termopan. Se propune amplasarea unei platforme dc acces pe structură metalică și a unei balustrade metalice, independente de structura imobilului de locuințe colective prin continuarea cu un podest / platformă din scara dc acces în bloc în limita trotuarului de protecție al blocului (în dreapta scării de acces în bloc), ce se va realiza din materiale dc calitate, pe structură ușoară și amenajări interioare în vederea schimbării destinației apartamentului din locuință în cabinei medical, conform planului de reglementări anexat cu respectarea certificatului de urbanism și ilustrării dc arhitectură. Sc vor respecta calitatea materialelor și cromatica folosită la reabilitarea fațadei blocului. Nu va fi afectat domeniul public, spațiul verde adiacent blocului, cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și a condițiilor impuse prin avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = cu rost antiseismic, alipii la peretele existent al blocului;

 • - circulații și accese: conform planului anexat, lără afectarea accesului locatarilor in bloc:

 • - echipare tchiiico-edilitară: toate clădirile noi vor ti racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare prezentată

Indicatorii urbanistici:

P.O.T.= -ț -CUT. =;!!=-;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în cdilîcabihil maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu an. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 437/43 ’M" din 11.04.2018 și CU nr. 1618 / 132 "M” din 21.10.2020, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14.0 Ici conform chitanță seria FF nr. 6990/30.01.2019.


PRECIZĂRI

n Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizica; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniat ui -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


P.U.D. - Sos. MIHAI BRAVU, nr. 42-62, bl.

P.U.D. P8, Sc.4, ap. 136, parter, sector 2, J.București.------

C05{ Reglementari urbanistice

PLAN A 1AAVIZULC.: > A.T.

^Brn 2/0 P+Pod


@ 79 35


9-29ET7

87.35


8031 ©


■a*?


«Z44

BALCON PROPUS


■‘acces DIN SCARA


VIZAT spre neschimbare SECRETAR—


P+10E


Qneid.


CONSTRUCȚII:

I      l Locuințe individuale existente

i     । Locuințe colective existente

l    .1 Construcții invatamant

I     i Construcții industiale

i' .<-i Construcții administrative

CIRCULAȚII:

i      I Circulatii carosabile/tramvai

i ......J Circulatii pietonale

Acces exterior pietonal propus

Z\ Acces existent apartament

hw


ELABORAT

NUME

Sef Proiect

Urb Razvan Lazar

Proiectat

Urb. Razvan Lazar

Desenat

S.Arh. Alexandru Tirca


I Data:

|28/01/2019ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


VîZAT spre neschimbare SECRETAR


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 167270/09.12.2020

Revizuit 3650/11.01.2021

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P 8, SC. 4, AP. 136, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit’j" din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin I lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Șoseaua Mihai Bravii nr. 42-62, bl. 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, București avizat sub nr. 50 CA 3/18 din 06.06.2019 privind - construire balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în cabinet medical a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând 11 consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șoseaua Mihai Bravii nr. 42-62, bl. 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, București avizat sub nr. 50 CA 3/18 din 06.06.2019 privind - construire balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație apartament din locuință în cabinet medical, s-a prezentat la dosar acordul vecinului, respectiv acordul Asociației de Proprietari. Dc asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: ing. A/^candra Lazăr