Hotărârea nr. 57/2021

Hotărârea nr. 057 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Amiral Ioan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, ap. 1, parter, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Amiral loan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, ap. 1, parter, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Amiral loan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, ap. 1, parter. Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 167464/09.12.2020, revizuit 3648/11.01.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 167468/09.12.2020, revizuit 3647/11.01.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Amiral loan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, ap. 1, parter, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 31 CA 3/5 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de - uybamsm și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a /fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

t/                  A            . .    .

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STRADA AMIRAL IOAN MURGESCU NR. 1, BL. 401, SC. A, AP. 1, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI -CONSTRUIRE DOUĂ BALCOANE DIN CARE CEL MARE CU ACCES DIN EXTERIOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI APARTAMENTULUI DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET STOMATOLOGIC, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Cliiristig iilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr. 159616/26.11.2020, revizuit 36663/1 1.01.2021 ROMÂNIA

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                                   cu domiciliul/sediul*2) Str.                       Sector 2,

București, cod poștal.........telefdfi/fax........e-mail__________înregistrată la tir. .                    completată cu nr.                                           . și

nr.                     , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 31 CA 3/5 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) STR. AMIRAL IOAN MURGESCU NR. 1, BL. 401, SC. A, AP. 1, PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI -CONSTRUIRE DOUĂ BALCOANE DIN CARE CEL MARE CU ACCES DIN EXTERIOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI APARTAMENTULUI DIN LOCUINȚĂ ÎN CABINET STOMATOLOGIC.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat format din apartamentul nr. I, amplasat la parterul blocului de locuințe 401, sc. A, din str. Amiral loan Murgcscu nr. 1, cu suprafață utilă de 49,13mp alături dc teren în folosință este proprietate privată persoană fizică, conform extras de CF prezentat, pentru care s-a eliberat certificatul dc urbanism nr. 716/71* M” din 23.04.2019, prelungit, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Amiral loan Murgcscu și Șos. Pantclimon.

Prevederi P.l .G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul sc încadrează în zona L la” - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 P+l0 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.20%; C.U.T,=1,4, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.MB. nr. 877/12.12.2018. Conform PUZ Coordonator Sector 2, aprobat cu I l.C.G.M.B. nr. 339/2020, terenul este încadrat în zona “MT5 POT=70%, CUT=3,5.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. - P+5-I0E;

 • - P.O.T. max = 20%;

 • - CUT. max =1,4;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să ini lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retrageri minime față dc limitele lîitcrale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = balconul nr. 1 se va amplasa, pe fațada sudică a blocului 401. Sc va realiza un acces din exterior de pe trotuarul existent aferent șoselei Pantclimon prin intermediul unei scări (scară pe structură ușoară, demontabilâ). Balconul m. 2 va fi amplasat pe fațada estică a blocului 401, acesta va fi accesibil doar din interior. Balcoanele nu vor depăși trotuarul de protecție, nu va fi afectat domeniul public, spațiul verde adiacent blocului. Iară a depăși dimensiunile balcoanelor superioare, cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate. Accesul din exterior se va realiza prin scara de acces, conform planului anexat. Lucrările se pot proiecta cu condiția să nu fie afectate rezistența și stabilitatea imobilului, coloanele de instalații și ghenelc dc instalații comune ale blocului.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare =

Notă: Se va respecta avizul emis dc Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București nr. 757/ZP / 08.07.2020 prezentat la dosar.

 • - circulații și accese: conform planului anexat din trotuarul de gardă al blocului, fără traversarea / afectarea spațiului verde;

 • - echipare tclmico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

Notă: Sc vor respecta condițiile impuse prin avizul emis de Compania Municipală Termoenergetica București nr. 58351/06.02.2020. condițiile impuse prin acordul dat de S.C. V1TASTAL CONSULTING SRL. în calitate de proiectant general al lucrărilor de anveloparc termică a blocului 401. respectiv acordul Asociației de Proprietari privind lucrările propuse.

Indicatorii urbanistici:

 • - P.O.T.= -; - C.U.T. =; H=-; Balcoanele propuse sc încadrează în proiecția celor superioare;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 03.09.2020 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția nu va depăși trotuarul dc protecție existent cu încadrarea în gabaritul balcoanelor dc la etajele superioare și realizarea accesului direct, fără traversarea spațiului verile.

Prezentul aviz este valabil mimai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu au. 63 alin (2) Iii g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale^îutacwj numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc                           de urbanism nr. 7I6/7L M” din 23.O4.2OI9. prelungit, emis de

Primăria Sectorului 2 și se taxează cu I4.0 lei conform chitanță nedescifrabil 15.09.2020.

a           arh. urb. AUu;^-—

Diitrtor exec^Ujy,                                                                       Șef Serviciu,

ing. IriliaW^j^yClJJC                                             ing. Nicoleța^ACHVEI

Comisia Tehnica de A%eii;Virea Teritoriului și l i banișm a Sectm^ihii 2: prof. di. afm Florin MACHEDON. prof. dr. arh Angelica STAN. prof. dr. arh Mihai COCHECl, prof. dr. arh. Mîrcca Silviu CIIIRA/ Jonf cit arh Georgică MITRACHE, eoni' d/arh Cătălin SAKBU, leci. dr arh. Sebaslian NicoIaeGUȚA.

întocmit: ing. Alcxațdni Lazăi /4cx.                         I

Edi\Ui 2/Revizia 0 X I H ।                               \                                                                                    Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 0 Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • * *) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • * **) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

  municipiul bucurești ț ii


  VIZAT spre neschlmbai SECRETAR


  Conpji^i/^ ft^          din care cel mare cu acces exterior și schimbare funcțiune în cabinet stomatologic  Scara grafica 1:500

  I cm pe plan=5m pe teren


  birou de proiectare


  P.U.D


  LEGENDA


  Limite

  — — — Limită de studiu


  — — Limită teren

  Str. Amiral loan Murgescu bl. 401, sc. A, ap. I, parter

  -------- Limită proprietăți cf. OCPI

  —— Limită zona protejata nr. 62 Parcelarea Baicului

  Funcțiuni:


  '| Spațiu verde aferent circulațiilor IjȘjgaWWW Spațiu verde public (parc)

  I I Subzonă L4a si M2 cf. PUG

  I       I Subzonă L2b cf. PUG

  Construcții:

  |        | Construcții individuale

  Construcții colective

  Circulații:


  | Circulații pietonale publice

  K- 4 Circulații carosabile publice < Acces bl. 401, sc. A


  ◄ Acces interior ap.l, parter

  ■     — Linie tramvai

  Reglementări propuse:

  Schimbare de funcțiune în cabinet stomatologic

  ■^■1 Balcon propus

  < Acces exterior propus ap. 1 cabinet stomatologic


  L4a - Subzona locuințelor colective înalte cu P+5-P+10 niveluri, formând ansambluri rezidențiale, situate în afara zonei protejate.


  PUD

  Construire două balcoane, cu acces exterior, schimbare funcțiune în cabinet stomatologic

  str. Amiral loan Murgescu nr. 1, bl.401, sc. A. ap. 1. parter, NC 226209-C1-U55,

  sector 2, mun. Bucureș ti

  Beneficiar

  Titlul planșei

  Scara

  REGLEMENTARI

  1:500

  URBANISTICE

  Data revizu

  Sef prciect

  Data

  Urb.

  MAR.

  2020

  Intocm

  Urb.

  PI nr

  Verific

  Urb.

  U.03

  iste singurul proprietar al proiectului si al conținutului acestuia. Nu este permisa folosirea acestui proiect fara permisiunea scrisa a proiectantului si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat  ROMÂNIA

  Municipiul București

  Primăria Sector 2
  www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADAS TRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 167468/09.12.2020

VIZAT spre neschimbate SECRETAR


Revizuit 3647/11.01.2021

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA AMIRAL IOAN MURGESCU NR. 1, BL, 401, SC. A, AP. 1, PARTER, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Amiral loan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. a, ap. 1. parter, Sector 2, București avizat sub nr. 31 CA 3/5 din 03.09.2020, privind - construire a două balcoane din care cel marc cu acces din exterior în vederea schimbării destinației apartamentului din locuință în cabinet stomatologic a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Amiral loan Murgescu nr. I. bl. 401, sc. a, ap. 1, parter, Sector 2, București avizat sub nr. 31 CA 3/5 din 03.09.2020, privind - construire a două balcoane din care cel mare cu acces din exterior în vederea schimbării destinației apartamentului din locuință în cabinet stomatologic, s-a dat anunț la ziar și s-a prezentat la dosar acordul vecinului dc deasupra. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, sc va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


executiv, VC1UC


întocmit: ing. Alexandra Lazăr