Hotărârea nr. 56/2021

Hotărârea nr. 056 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.85, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării

Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin

H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.85, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 10139/21.01.2021 întocmit de Șeful Serviciului Juridic al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 11375/14.01.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București în categoria terenurilor neîngrijite, astfel cum a fost modificată prin Flotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codid administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 85, sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Art. 2 Majorarea impozitului menționată la art.-1-se aplică ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2021, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de/30 noiembrie a anului în curs, cumulativ:

 • a) proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și

notifică acest lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs;

 • b) Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la măsurile de remediere luate de proprietari.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri, astfel:

 • a) prin intermediul serviciului poștal;

 • b) prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • c) cu sprijinul Poliției Locale Sector 2, prin comunicare/ afișare la adresa de

domiciliu a proprietarilor;

 • d) prin intermediul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin afișare pe site-ul propriu al acesteia,

astfel încât, să fie asigurată aducerea la cunoștința proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre modalitățile enumerate.

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și poate fi

consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

contrasemnea:


ITRU LEGALITATE


PREȘEDINTE

RADU NlZ


H&ltrfîgLîJHjt.l, LIT. „a" RIVINDCOdUbADMINISTRATIV

SECKjy AR GENEI* fa ELeVa

IRULUI 2,


Hotărârea nr. 56

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.