Hotărârea nr. 5/2021

Hotărârea nr. 005 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 141198/21.10.2020 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de fundamentare nr. 4883/02.10.2020 întocmită de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul nr. 07/18.12.2020 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

  • - Cererea de atribuire denumire din data de 29.09.2020, precum și Nota de fundamentare nr. 368/29.09.2020 înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6097/29.09.2020 înaintate de ASOCIAȚIA BBA pentru Grădinița „Busy Bees Academy”, unitate de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Banul Dumitrache, nr. 44, Sector 2;

  • - Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Fondatori ai ASOCIAȚIEI BBA nr. 2/03.01.2020;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

*j - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

/     - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5295/28.08.2020 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie ASOCIAȚIEI BBA din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Busy Bees Academy” din municipiul București;

  • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Busy Bees Academy” cu sediul în București, Str. Banul Dumitrache, nr. 44, Sector 2, conform anexei, ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEBf^ȚKIJDlȘEpYN^                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 5

București, 12.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a extraordinară din data de 12.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 5/12.01.2021


Denumirea/date de identificare unitate de învățământ

Unitate de învățământ pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădinița „Busy Bees Academy”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Banul Dumitrache, nr.44, Sector 2, București

VIZAT spre nescnimbare SECRETAR