Hotărârea nr. 2/2021

Hotărârea nr. 002 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 181/04.01.2021, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

  • - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 65/12.01.2021;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. a) coroborat cu art.166 alin. (2) Ut. ,,d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 103.112.894,80 lei, înregistrat la 31.12.2020.

Art.2 Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetului local în sumă de 78.808.455,18 lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja extraordinară din data de 12.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenfă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare