Hotărârea nr. 167/2021

Hotărârea nr. 167 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.519 mp situat în incinta imobilului din București, șos. Vergului nr. 12, Sector 2, cu destinația învățământ

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.519 mp situat în incinta imobilului din București, șos. Vergului nr. 12, Sector 2, cu destinația învățământ

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.519 mp situat în incinta imobilului din București, șos. Vergului nr. 12 Sector 2, cu destinația învățământ;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1700/12.04.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57242/20.04.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57934/16.04.2021 prezentat de Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  Avizul Comisiei de învățământ, Rclltia/cu Societatea Civilă din cadrul (


Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și onsiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv a! Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Constituția României, republicată;

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. g) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările idterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.519 mp, domeniul public al Municipiului București, situat în incinta imobilului din București, șos. Vergului nr. 12, sector 2, spre a fi dat în folosință gratuită unității de învățământ preuniversitar de stat Grădiniței nr. 189, în scopul utilizării conform destinației de învățământ.

(2) Imobilul teren menționat la alin. (1) se identifică conform Planului de amplasament și detaliere a imobilului prezentat în anexă, ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


ar

'im^șre J

Predarea - primirea terenului prevăzut la art.l se face pe bază de proces-verbal încheia tre Municipiul București, în calitate de predător, și Consiliul Local Sector 2, prin  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze procesul-verbal și celelalte documente necesare înscrierii dreptului de proprietate și dreptului de administrare a terenului prevăzut la art. 1, în conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și unitatea de învățământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2 ELENAHotărâre nr. 167

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 167/22.04.2021

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Teren în suprafață de 1.519 mp

situat în incinta imobilului din București, șos. Verguhii nr.12, Sector 2 - Grădinița nr.189 -