Hotărârea nr. 166/2021

Hotărârea nr. 166 - privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Colentina din Str. Cremenița nr. 13-15

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chlristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Colentina din Str. Cremenița nr. 13-15

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de dl Adrian Costache, consilier local, privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Colentina din Str. Cremenița nr. 13-15;

Analizând:

 • — Referatul de aprobare prezentat de dl Adrian Costache, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58893/19.04.2021 întocmit de Direcției Juridică Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 56205/13.04.2021 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Procesul verbal de predare-primire nr. 7234/02.02.2007, emis de Primăria Sectorului 2, privind terenul din Str. Cremenița nr.13-15, Sector 2;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

 • - Avizul Comisiei de Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2,

(toamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • - Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activițății în piețele agroalimentare din Municipiul București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 285/2020 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. q) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare al Pieței Colentinei din Str. Cremenița nr. 13-15, conform anexei, ce conține 9 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIUELWI^DAUDLuJ^\       SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

Hotărâre rir\Ki6

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al

Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la HCL Sector 2 nr. 166/22.04.2021

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE

AL PIEȚEI COLENTINA DIN STR. CREMENITA NR. 13-15

REGULAMENT pentru funcționarea „Pieței Colentina”

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 • 1. Denumirea: Piața Colentina

 • 2. Sediul Pieței Colentina: Str. Cremenița, nr. 13-15, sector 2, București.

 • 3. Piața Colentina face parte din domeniul public al Municipiului București fiind administrată de către Administrația Piețelor Sector 2 București-instituție publică de interes local aflată sub coordonarea Consiliului Local Sector 2 București.

 • 4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 142/15.12.2006 și PROCES VERBAL de predare - primire teren nr.7234/02,02.2007 prin care terenul din Strada Cremenița nr. 13-15 este pus la dispoziția Administrației Piețelor Sector 2.

CAPITOLUL II

Tipul pieței și categoria de mărfuri comercializate

 • 1. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 348/2004 Piața Colentina este o piață de tip mixt: agroalimentară și târg.

 • 2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează:

  Codul CAEN

  Denumirea activității

  Activitate principală: 6820

  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare sau închiriate

  Alte activități:

  4711

  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

  4721

  Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

  4722

  Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

  4723

  Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

  4724

  Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

  4725

  Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

  4726

  Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

  4729

  Comerț cu amănuntul al altor produse în magazine

  specializate - Comercializare ouă

  4781

  Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor de tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe - Comercializare miere și produse apicole

  4781

  -Comercializare produse conservate

  4781

  -Comercializare produse alimentare ambalate și preambalate

  4782

  Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

  4789

  Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

  -Comercializare produse artizanale și meșteșugărești

  4789

  -Comercializare articole de uz gospodăresc

  4789

  -Comercializare produse nealimentare de cerere curentă

  4762

  Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate - Comercializare ziare și reviste

  4775

  Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

  4777

  Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

  4776

  Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

  3530

  Furnizarea de abur și aer condiționat

  3600

  Captarea, tratarea și distribuția apei

  3700

  Colectarea și epurarea apelor uzate

  7739

  Activități de închiriere echipamente și bunuri

  -închiriere mijloace de măsurare

Este interzisă vânzarea în piață a următoarelor produse:

 • • a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de foc și a munițiilor

 • • a vinului obținut din vie de hibrid sau a oricărui tip de vin care nu respectă condițiile de comercializare stabilite prin legea vinului

 • • a materialelor pornografice

 • • a produselor a căror comercializare este interzisă în piață

 • 3. Piața Colentina funcționează sub forma unei piețe permanente, fiind deschisă pe întreaga perioadă a anului.

 • 4. Piața Colentina funcționează zilnic între orele 700-19

VIZAT

spre neschimbate sfxrstar ----.,1 .IRMW» jni ••• - ■ “

CAPITOLUL III

Planul pieței

Conform planșei anexate și legendei.

 • 1. Suprafața totală - 3400 m2

 • 2. Suprafața construită hala- 1.343,90 m2

 • 3. Suprafață platforme/alei pietonale - 1700 m2

 • 4. Suprafață zone verzi - 404,61 m .

  Nr crt

  Spații

  Destinația

  Dotări

  Scurtă prezentare

  1

  Drum acces auto

  Accesul autovehiculelor la platoul pieței

  Paviment turnat din beton, Sistem de iluminare exterioară,

  Suprafață: 500 m2

  2

  Drum acces pietonal piață

  Accesul persoanelor pe platoul pieței

  Paviment turnat din beton, Sistem de iluminare exterioară,

  Suprafață: 200 mz

  3

  Parcare

  Parcare auto

  31 locuri Sistem de canalizare, Sistem de iluminare exterioară, Paviment turnat din beton

  Suprafață: 1000 m2

  4

  Spații verzi

  Gazon, arbori și arbuști

  404,6 Im2

  5

  Spațiu vânzare acoperit

  Vânzare legume fructe

  tarabe poliester armat cu fibră de sticlă

  Suprafața:

  794,17 m2 pardoseli antiderapante

  6

  Magazine

  Vânzare produse alimentare, nealimentare, uz gospodăresc

  24 buc

  Suprafața 381 m2, pereți de gips carton, cu pardoseli antiderapante

  7

  Căi de evacuare hala

  4 cai de evacuare

  pardoseli antiderapante

  8

  Căi principale de acces din:

  Str. Cremenița

  Accesul pe platoul Pieței a autovehiculelor și pietonilor pentru aprovizionarea pieței și a cumpărătorilor

  9

  Spațiu păstrare a materialelor de

  păstrare materiale de

  Oficiu

  Suprafața 2,6 m2

  întreținere și curățenie

  întreținere și curățenie

  10

  Spațiu închiriat cântare Spațiu cântar control

  Pentru punerea la dispoziție contra cost a mijloacelor de cântărire în vederea comercializării produselor Controlul asupra corectitudinii cântăririlor efectuate de către comercianți la vânzarea mărfurilor

  Mijloace de cântărire

  Suprafața 2,6 m2

  11

  Camera Panou electric

  Asigură necesarul de energie electrică

  Panou electric-TEG Grup electrogen 25kVA

  Suprafața 8,60 m2

  12

  Spațiu închiriere halate

  Suprafața 3 mp

  13

  Grupuri sanitare femei, bărbați

  Asigură nevoile fiziologice ale cumpărătorilor și vânzătorilor

  3 spații

  Suprafața 18,50 m2

  1 buc. boiler 80 1

  14

  Serviciile : a- administrativ b- taxe-încasări

  Pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților comerciale pe platoul pieței și încasarea chiriei spațiilor destinate comercializării de produse

  Birou administrativ

  Suprafața 12,76 mp

  15

  Cameră tehnică -centrală termică

  Pentru producerea apei

  centrală termică

  Suprafața 13 m2

  calde și pentru încălzirea spațiilor administrative

  16

  Punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială

  Personalul care asigură salubrizarea pieței; locul de colectare, sortare și evacuare deșeurilor

  europubele

  Suprafața 12 m2

  17

  Bazine compartimentate pentru spălarea

  Asigură spălarea tuturor legumelor

  2 buc.

  Bazine din inox, sunt dotate cu

  legumelor și fructelor

  și fructelor

  coșuri metalice pentru reținerea mecanică a resturilor vegetale biodegradabile și a corpurilor grele.

  18

  Mijloace inițiale de intervenție PSI

  Asigură materialul și mijloacele de intervenție în caz de incendiu

  8 stingătoare portabile (P6) + 2 stingătoare de rezervă (P6) (10%) amplasate astfel:

  Ibuc stingator (P6) in camera tehnica

  lbuc stingator (P6) in tablou electric

  1 buc stingator (P6) in zona anexe

  7 buc stingator (P6) in zona spațiu vanzare acoperit

  3 stingătoare transportabile (P50) Fiecare magazin dotat cu câte 1 stingător 4 buc hidranți interiori de stingere incendii 2 buc hidranți exteriori

  19

  racord la rețeaua electrică a orașului

  Post de transformare

  20

  racord la rețeaua de apă și canalizare a orașului

  Rețeaua de canalizare interioară este dotată cu 1 buc. separator de grăsimi/produse petroliere

  21

  împrejmuire perimetrală

  Porțile de acces, glisante, metalice

  Gard metalic

  Porțile de acces metalice sunt glisante și au dimensiunea de 5,00 m deschidere. Gardul are soclu de beton 15 cm, stâlpi metalici și panouri din plasă bordurată

CAPITOLUL IV

Serviciile prestate utilizatorilor pieței

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței:

 • - piață mixtă cu structuri de vânzare destinate comercializării produselor și serviciilor specifice piețelor agroalimentare și târgurilor.

 • 2. Piața Colentina, în vederea facilitării desfășurării activității utilizatorilor pieței în condiții optime, asigură următoarele servicii:

 • • Spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;

 • • Spațiu de amplasare a cântarelor de control și un cântar cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire;

 • • Bazine compartimentate pentru spălarea fructelor și legumelor;

 • • Sediu administrativ, taxe-încasări și salubrizare;

 • • Spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și de curățenie;

 • • Spații de parcare 31 buc.;

 • • Pubele și coșuri pentru colectarea gunoiului amplasate pe întreaga suprafață a pieței;

 • • Punct de colectare, sortare și evacuare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • • Puncte cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI;

 • • WC-uri publice;

 • • Condici de sugestii și reclamații;

 • • Alimentarea cu apă de la rețeaua orașului;

 • • Canalizare racordată la canalizarea orașului pentru evacuarea apelor uzate;

 • • Apă caldă;

 • • Instalația de încălzire/ răcire hală;

 • • Sistem de supraveghere video cu 16 camere video;

 • • Sistem audio cu 8 boxe;

 • • Grup electrogen - 24 kVA;

 • • Gospodărie incendiu, hidranți interiori, hidranți exteriori;

 • • Pază, protecție și prevenirea și stingerea incendiului pe piață;

 • • Iluminat public.

 • 3. Din punct de vedere al utilităților piața este racordată la rețelele urbane, respectiv: energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare, telefonie și internet.

 • a) Alimentarea cu energie electrică face obiectul Contractului de furnizare nr.1711 AP/24.02.2016,

 • b) Alimentarea cu apă pentru scopuri potabile, igienico-sanitare și pentru spălarea legumelor și zarzavaturilor ( necesar: 110 mc/luna ) este asigurată prin Contractul de abonament la furnizare apa potabilă și canalizare nr. ANB2116749/04.03.2011 cu S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

 • c) Alimentarea cu gaze naturale face obiectul Contractului de furnizare negociată a gazelor naturale, nr. GN537/25.08.2020.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile utilizatorilor pieței

Drepturile utilizatorilor pieței:

 • 1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;

 • 4. să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare al pieței;

 • 7. alte drepturi oferite de administratorul pieței.

Obligațiile utilizatorilor pieței:

 • 1, afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 2. respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • 3. etalarea instrumentelor de măsură;

 • 4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

 • 5. inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale Ia loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;

 • 6. menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 8. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

 • 9, să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 10. să nu folosească mijloace de încălzire care prezintă pericol de incendiu sau de deteriorare a bunurilor aflate în patrimoniul pieței;

 • 11. să nu aducă modificări de structură a spațiului închiriat, fără aprobarea administratorului;

 • 12. să aibă un comportament corect și civilizat în relațiile cu cumpărătorii, salariații Administrației Piețelor Sector 2 București și a instituțiilor cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare.

 • 13. să ridice de la magazia de cântare ecusoane de culoare roșie pentru agenții economici și verzi pentru producătorii particulari și să le poarte pe timpul cât aceștia se află la vânzare la tarabe;

 • 14. să folosească, cu economie, apa de la spălătoarele destinate clătirii legumelor și fructelor.

wăî.........n

spre neschimbate !                7

SECRETAR

CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile administratorului pieței

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații :

 • 1. elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;

 • 3. verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. sprijină organele de control autorizate;

 • 6. nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

 • 8. asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale din domeniu;

 • 10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

 • 11. asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • 13. asigură salubrizarea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar;

 • 14. asigură, în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 15. alte drepturi și obligații cuprinse în prevederile H.G. nr.348/2004, actualizată.

Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în regulamentul de funcționare.