Hotărârea nr. 165/2021

Hotărârea nr. 165 - privind acordarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind acordarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind acordarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.41923/16.04.2021 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr.59076/19.04.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58657/20.04.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea rilor Copilului și aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Irului 2 al Municipiului București;


 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003 și modificată prin Legea nr. 488/2004 și prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2), lit. p). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și-completările ulterioare,

în urma stabilirii votului valabil exprimat

?r


HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă tipurile de activități și costul serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, în funcție de gradul de dependență, conform anexei 1 ce conține 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contribuția persoanelor vârstnice, în funcție de veniturile realizate pe membru de familie cu care se gospodărește împreună, conform anexei 2 ce conține 1 filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIU EfcWIS-CLAUDIU               SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. 165

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conline un număr de 6 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Tipurile de activități și costul serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, în funcție de gradul de dependență

Nr, Crt

Tipul serviciului

Descrierea serviciului

Număr de ore de îngrijire primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an (lei)

1.

Servicii de îngrijire persoanlă Ia domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

1.1

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Număr de ore de îngrij ire primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an (lei)

a. Asigurarea igienei corporale b. îmbrăcare și dezbrăcare

c, Hrănire și hidratare d.Asigurarea igienei eliminărilor e. Transfer și mobilizare

 • f. Deplasare în interior

 • g. Comunicare

Cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

31.200

1.2

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități   de menaj   și

spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării   în

exterior și însoțire

 • e. Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

2.

Servicii de îngrijire persoanlă la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

2.1

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Număr de ore de îngrijire primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an (lei)

a. Asigurarea igienei corporale

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

 • b. imbrăcare și dezbrăcare

 • c. Hrănite și hidratare

 • d. Asigurarea       igienei

eliminărilor

 • e. Transfer și mobilizare

 • f. Deplasare în interior

 • g. Comunicare

Cel puțin 10 de ore pe săptămână, însă mai puțin de 20 de ore, cu un cost de 30 lei/oră

23.400

2.2

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități   de menaj   și

spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării   în

exterior și însoțire

 • e. Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

3.

Servicii de îngrijire persoanlă la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradul de dependență IHA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000

3.1.

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

Număr de ore de îngrijire primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an (lei)

 • a. Prepararea hranei

 • b. Efectuarea de cumpărături

 • c. Activități   de menaj   și

spălătorie

 • d. Facilitarea deplasării   în

exterior și însoțire

 • e. Activități de administrare și gestionare a bunurilor

 • f. Acompaniere și socializare

Mai puțin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 30 lei/oră

15.600

VIZAT spre neschiinbare SECRETAR.5


VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Contribuția persoanelor vârstnice, în funcție de veniturile realizate pe membru de familie cu care se gospodărește împreună

Nivelul venitului net lunar pe membru de familie cu care se gospodărește împreună

Procent din costul integral al serviciilor

0-800 lei

0%

801-1500 tei

5%

1501-2000 lei

10%

2001-2500 lei

15%

2501-3000 lei

20%

3001-3500 lei

30%

3501-4000 lei

50%

4001-4500 lei

60%

Peste 4501 lei

100%