Hotărârea nr. 163/2021

Hotărârea nr. 163 - privind aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro ■ Strada Chlristlglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59157/19.04.2021 întocmit de Direcția Juridică

Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58468/21.04.202 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului

București;

 • - Raport de specialitate nr. 41883/16.04.2021 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București ;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea 'Drepturilor Copilului și Aplicare Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 223/22,12.2016 privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța” ;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

teme^ art- a^n- O) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța ^^deJJrgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform Anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă costul mediu lunar/ persoană vârstnică, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, precum și contribuția lunară de întreținere datorată, pentru anul 2021, conform Anexei nr. 2 .

 • (3) Se aprobă metodologia de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, conform Anexei nr, 3.

 • (4) Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale de prevenire și combatere a violenței domestice în cadrul centrelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform Anexei nr. 4.

 • (5) Anexele 1 - 4 conțin un număr de 5 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2 ELE^NIȚĂ


Prezenta Hotărâre con fine un număr de 8 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Denumire centru

Cost/an/beneficiar

Cost/lună/beneficiar

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr, 1

88,188

7,349

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 2

113,268

9,439

Centrul de îngrij ire și

Asistență Nr. 2

68,040

5,670

Locuința Protejată 1/

Locuința Protejată 2 CSPAHN

81,888

6,824

Locuința Protejată Ciocârliei, Locuința Protejată Radovanu, Locuința Protejată Stolnicul Vasile SRA

96,348

8,029

Centrul de zi Balotului

19.680

1,640

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

3.228

269

Costul mediu lunar/persoană vârstnică, protejată în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, precum și contribuția lunară de întreținere datorată

Beneficiari gradul I dependență

Contribuție lunară de întreținere beneficiari gradul I dependență

Număr

Cost /an

Cost/luna

29

80,326

6,694

6,694

Beneficiari gradul

II dependență

Contribuție lunară de întreținere beneficiari gradul II dependență

Număr

Cost /an

Cost/luna

17

61,755

5,146

5,146

Beneficiari gradul

III dependență

Contribuție lunară de întreținere beneficiari gradul III dependență

Număr

Cost /an

Cost/luna

7

51,970

4,331

4,331

VIZAT spre neschimbate SECRETAR

Metodologia de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora

în situația în care persoana vârstnică nu poate acoperi valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere din venitul său, diferența până la concurența valorii acesteia se va achita de către susținătorii legali (titulari ai obligației de întreținere conform Codului civil, republicat), după cum urmează:

Venit lunar pe membru de familie al susținătorilor legali

Plata diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere

Mai mic sau egal cu 1.386 lei (salariul minim net pe țară la data de 15.04.2021)

0%

1.386 lei -2,300 lei

5%

2.300.lei - 3.365 lei

10%

3.365 lei - 5,380 lei

20%

5.380 lei-7500 lei

30%

7500 lei - 8500 lei

50%

Peste 8500 Iei

100%

Dacă persoana vârstnică are mai mulți susținători legali, diferența dintre contribuția lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2, aferentă gradului de dependență în care a fost încadrată persoana vârstnică și contribuția lunară achitată de aceasta, se va împărți în primă fază la numărul de susținători, rezultând astfel o sumă ce va constitui baza de calcul pentru contribuția datorată de fiecare susținător legal.

în continuare, se va calcula venitul net pe membru de familie al fiecărui susținător legal. Valoarea acestuia se va încadra într-unul din intervalele de mai sus, rezultând astfel ponderea din baza de calcul pe care susținătorul o va achita cu titlu de contribuție de întreținere.

La stabilirea contribuției lunare de întreținere nu sunt luate în calcul:

 • a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) indemnizația de creștere a copilului;

 • h) drepturile acordate conform Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004;

 • i) ratele aferente creditelor contractate și cheltuielile cu chiriile pentru care a fost întocmit contract de închiriere.

în situația în care valoarea contribuției lunare, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2, aferentă gradului de dependență în care a fost încadrată persoana vârstnică, nu poate fi acoperită în totalitate de persoana vârstnică și de susținătorii legali ai acesteia, diferența până la concurența valorii integrale este suportată din bugetul D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Costul mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale de prevenire și combatere a violenței domestice în cadrul centrelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Serviciu social

Cost/an

Cost/lună

Centrul de Prevenire și Combatere Violență Domestică

7,620

635

Compartiment Agresori

6,840

570