Hotărârea nr. 162/2021

Hotărârea nr. 162 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2021

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2021;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 41865/16.04.2021 și Nota de fundamentare nr. 41862/16.04.2021 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58105/21.04.2021 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59143/19.04.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea "Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al '4 Rectorului 2 al Municipiului București;

\ y - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios-Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele masuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019;

 • - Hotărârea consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019.

In temeiul art. 139 alin, (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de ență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și leTările ulterioare;


n urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu anual, pentru anul 2021, pentru un copil care beneficiază de protecție în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art 2 Costul mediu anual, aprobat în condițiile art. 1 se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au copii protejați în sistemul de protecție al Sectorului 2,

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale, la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a copilului în condițiile art. 3 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA>N1ȚÂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusive anexa, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor ari. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă Ia H.C.L Sector 2 nr. 162/22.04.2021


COSTUL MEDIU ANUAUCOPIL PENTRU ANUL 2021

Forma dc protecție

Număr loial copii an 202(1

din care :

Cheltuieli dc personal la 31.12.2020

Cheltuieli materiale la 31.12.2020

Asistență sociala la

3 LI 2.2020

Execuție la 31.12,2020

din care :

Cost mediu copilTună 2020

Cost mediu copil/an 2020

Nr. copii din alte județe /sectoare

Nr.copii sector 2

Cheltuieli alte județe /sectoare

Cheltuieli sector 2

Creșa Sinaia

120

0

120

1.682.708

1 14.046;

0

1.796.754

0

1.796.754

1.248

14.973

Creșa Ciobănașului

202

0

202

2.837.747

180.100

0

3.017.847

0

3.017.847

1245

14.940

Creșa Teiul Doamnei

9S

0

98

1.172.314

135,146

0

1,307,460

0

1.307.460

LI 12

13.341

Unitate de Educație Timpurie Grădinița nr. 23 (Creșa Bambi)

27

0

27

162.103

25.390

0

187.493

0

187.493

579

6.944

Unitate de Educație Timpurie Grădinița nr. 137 (Creșa Tom Degețel)

30

0

31)

226.452

27.028

0

253.480

0

253.480

704

8.449

Unitate de Educație Timpurie Reînvierii l B

15

0

15

215.342

8.329

0

223.671

(1

223.671

1.243

14.91 I

Cost mediu crcșc

492

0

492

6.296.666

490.039

0

6.7X6.705

0

6.786.705

1.150

13.794

CSCH

33

17

16

5.406.861

436.546

54.572

5.897.979

3.038.353

2.859.626

14.894

17S.727

lInilăți Rezidențiale de Tip Familial

115

53

62

7.602.914

K83.S72

165.384

8.652.170

3.987.522

4.664.643

6.270

75.236

Centrul Pilot de Proiecția Copilului Victimă a Traficului de Ființe Umane "Gavruclie"

■■

19

18

1.176,1 10

116.644

9.141

1.301.895

668.541

633.354

2.932

35.186

Cost mediu rezidențial

1X5

X9

96

I4.1S5.XS5

1.437.062

229.097

15.852.044

7.626.1 IX

8.225.926

7.141

85.687

Adăpost pentru Copiii Străzii "Dănilâ Prepeleac"* CPRI' Circsarii

30

14

16

2.856.787

263.938

15.029

3.135.754

1,463.352

1.672.402

8.710

104.525

Centrul de Consiliere

606

0

606

381.648

0

0

381,648

0

381.648

52

630

Centrul de Consiliere Floare de Colț

145

0

145

916,660

222.860

0

1.139.520

0

1.139.520

655

7.859

Cosi mediu centre de primire

7X1

14

767

4.155.095

486.798

15.029

4.656.922

83.479

4373.443

497

5.963

Centrul de zi "Pinochio"

36

0

36

1.192.082

84.234

0

1.276.316

0

1.276.316

2.954

35.453

Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copii cu dizahdități și familiile lor

25

0

25

508.938

0

0

508.938

0

508.938

1.696

20.3 5X

Centrul de zi Sfântul Pantclimon

57

0

57

1.855.446

27.539

0

1.882.985

0

1.882.985

2.753

33.035

Centrul de zi pentru copii Sfânta Mana

27

0

27

660.205

1 1.430

0

671.635

0

671.635

2.073

24,875

Centrul de zi Floare de Câmp

22

0

638.724

34.275

0

672.999

0

672,999

2.549

30.591

Centrul de zi Ursulețul de Pluș

->p

0

22

557.553

34.275

0

591.X28

0

591.828

2.242

26,901

Cost mediu centre de zi

1X9

(1

189

5.412.948

191.753

0

5.604.701

1)

5.604.701

2.471

29.655

Centre de îngrijire și Găzduire - rezidențial

86

X4

2

4.801.419

150.075

15.010

4.966.504

4.851.004

115.500

4.8 13

57.750

Cosi mediu centru dc îngrijire si găzduire rezidențial

86

X4

2

4.801.419

150.075

15.010

4.966.504

4.S51.004

115.500

4.813

57.750

Centrul dc îngrijire și Găzduire "zi

I 15

xs

27

214.192

107.297

2.092

323-581

247.610

75.97!

234

2.814

Cost mediu centru dc îngrijire si găzduire zi

115

xs

27

214.192

107.297

2.092

323.5X1

247.610

75.971

234

2.814

Centrul Materna 1 Marin

20

0

20

1.103.581

33.162

4.024

1.140.767

0

1.140.767

4.753

57.03 S

Asistență Matcmală

86

27

59

3.036.617

12

24.380

3.061.009

961.014

2.099,995

2.966

35.593

Cosi mediu materna!

106

27

79

4.140.198

33.174

28,404

4.201.776

1.070.264

^3.131.512

3,3(13

39.639

Total general

1.954

302

1.652

39.206,403

2.896.198

289.632

42.392.23-3^

46^T,92^

^5^0-312

1.808

21.695PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SĂFTOIU ELWIS-CLAUDIJtf)