Hotărârea nr. 16/2021

Hotărârea nr. 016 - pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 9920/20.01.2021 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 11305/22.01.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe, precum și avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor .C^Qdrmcn^j ’’ >22 . l <               I

uvĂs' n temeiul art. 139 alin. (3) Ut. c) și art. 166 alin. (2) Ut. e) din Ordonanța de '^^Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se modifică H.C.L Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sensul armonizării cu modificările aduse de O.U.G 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ . RADU NEDELepȚ /]


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ARJ^43, alin.l, LIT. „a”


DIN O.U.G. NR.57/201;

SECRETAR^


llSl^OqUL ADMINISTRATIV,


NERAL AL

ELENA N^


ORULUI 2,


Hotărârea nr. 16                                                    \   —          /

București, 28.01.2021                                              X^CTOR^X

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare