Hotărârea nr. 155/2021

Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea unor reglementări pe linia protecției împotriva incendiilor

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Țel: t(4O21) 209.60.00 Fax: <-(4021) 209.62 82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor reglementări pe linia protecției împotriva incendiilor

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea unor reglementări pe linia protecției împotriva incendiilor;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa SC IVIMPEX SRL nr. 04/11.03.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 38097/1 1.03.2021 si la Cabinet Secretar General Sector 2 sub nr. 879/11.03.2021;

  • - Raportul de specialitate nr. 57215/15.04.2021 prezentat de Serviciul Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de Fundamentare nr. 1277/16.04.2021 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul MIRA nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. n) coroborat cu alin. (4) din OUG nr. 5.7/2019privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Ip urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘ TE

Art. 1 (1) Se aprobă amplasarea Ia limita de proprietate dintre imobilul situat în str. Chiristigiilor nr. 11-13, identificat prin nr. cadastral 202133, IE 233555, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București - prin Administrația Domeniului Public Sector 2 și imobilul identificat cu nr. cadastral 228445, IE 228445, situat în Aleea Câmpul Moșilor nr. 5A, aparținând SC IVIMPEX SRL, a unui număr de 3 porți de acces, ce vor fi utilizate numai pentru evacuarea persoanelor în situații de urgență {incendiu și alte evenimente ce presupun evacuarea în regim de urgență a persoanelor), prin punctele de acces ale căilor de evacuare, conform anexei ce conține 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sistemele și instalațiile de acces aferente ansamblului comercial vor fi

executate Ia limita de proprietate (spre interiorul și doar pe proprietatea aparținând SC IVIMPEX SRL) și vor fi proiectate conform normelor și reglementărilor tehnice specifice de securitate la incendiu, astfel încât pe toată durata de viață a acestora, în cazul inițierii unui incendiu, să asigure evacuarea imediată și protejarea vieții persoanelor.

Art. 2 Deținătorul terenului situat în str. Câmpul Moși nr. 5A va asigura repararea oricărei pagube ar fi produse terenului cu nr. cadastral 202133, IE 233555, în situația traversării acestuia, în caz de urgență, pentru asigurarea evacuării și salvării vieții persoanelor, fără a fi schimbată destinația terenului.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 București și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIU EljW<x|^Ț^              SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărâre nr. 155

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 155/22.04.2021

Extras Plan cadastral scara 1:500 aferent imobilului situat în

Aleea Câmpul Moșilor nr. 5A, Sector 2, București, cuprinzând punctele de acces ale căilor de evacuare în caz de incendiu și alte evenimente ce presupun evacuarea în regim de urgență a persoanelor

VIZAT spre neschimbare SECRETAR