Hotărârea nr. 154/2021

Hotărârea nr. 154 - privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigillor nr. 11-13, Tel: +{4021) 203.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HO TÂRÂRE

privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de deszăpezire fi combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a

Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57894/16,04,2021 prezentat de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr, 58095/16.04.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57953/16.04.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ - Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

,     •- Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul

^Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Solicitarea domnului Virgiliu-Gabriel Waspusch, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 subnr. 1315/19.04.2021;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. III din Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

 • - Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020 privind Programul de măsuri si acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021;

 • - Contractul pentru achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă plata din bugetul local a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului prestate de operatorul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. ”p” din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile stabilite prin Contractul pentru achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999, conform Actului Adițional nr. 65/2021, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Actul Adițional nr, 65/2021 împreună cu anexele acestuia conțin 163 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, și structurile cu sarcini în executare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotfirâre nr. 154

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 166 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 154/22.04.2021

ACT ADIȚIONAL NR. 65/2021

la Contractul nr.1128/25/10/1999 pentru achiziția serviciului de salubrizare în sectorul 2 București

Având în vedere:

 • • Prevederile Art. 18 alin.2) lit F, din capitolului VI - Dispoziții Financiare, corelat cu art. 22 din cuprinsul Contractului pentru achiziția serviciului de salubrizare în sectorul 2 nr. 1128/25/10/1999;

 • • Programul de deszăpezire și combaterea poleiului pentru iarna 2020-2021 -Sector 2 București, elaborat la nivelul Primăriei Sectorului 2 București;

 • • Dispoziția Primarului General nr. 1483/29,11.2020 privind Programul de măsuri si acțiuni pentru deszăpezirea si combaterea poleiului în municipiul București pentru iarna 2020-2021;

 • • Ținând cont de activitățile de deszăpezire și combatere a poleiului desfășurate de operatorul de salubrizare pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București în sezonul de iarnă 2020 - 2021;

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București Str. Chiristigiilor nr. 11-13 sector 2, telefon 209.60.63, fax 252.80.39, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Direcția de Trezorerie a Sectorului 2, reprezentat prin dl. Radu Nicolae Mihaiu în calitate de Primar, denumit in cele ce urmează BENEFICIAR pe de o parte,

și

 • S.C. SUPERCOM S.A., cu sediul în Str. Gherghiței, nr. 23C, tel: 240.62.46, fax: 240.15.70, cont virament nr. RO94TREZ7005069XXX000510, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, sector 2, reprezentată legal prin domnul

, in calitate de Președinte, denumită în cele ce urmează PRESTATOR pe de altă parte,

Convin sa încheie prezentul “ACT ADIȚIONAL", care completează Contractul nr. 1128/25.10.1999, modificat si completat prin actele adiționale ulterioare, după cum urmează:

Art. 1. Pentru asigurarea corespunzătoare a mijloacelor materiale și umane necesare efectuării operațiunilor de deszăpezire și combatere a poleiului pentru iarna 2020 -2021 (15.11.2020 - 15.03.2021), Beneficiarul pune la dispoziția operatorului de salubrizare (Prestatorului) suma de 11 749 796 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza sectorului 2 al Municipiului București, efectuate în baza Programului aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 1483/29.11.2020, determinată conform Centralizatorului valoric ce constituie Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, cuprinzând 1 (oXfilă.________

Vl^ AT

i                spre neschimbare

SECRETAR

Art. 2 Costurile detaliate pentru fiecare dintre utilajele incluse în Programul de deszăpezire, sunt menționate în Anexefe 2.1-2.2, 3.1-3.2, 4.1-4.2, 5.1-5.2, 6.1-6.2, 7.17.2, 8.1-8.2, 9.1-9.2, 10.1-10.2, 11.1-11.2, 12.1-12.2, 13.1-13.2, 14.1-14.2, 15.1-15.2, 16.1-16.2, 17.1-17.2, 18.1-18.2 la prezentul Act adițional, cuprinzând un număr total de 160 file.

Art. 3 Părțile convin și declară în mod irevocabil că prezentul act adițional reglementează plata integrală a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pentru sezonul de iarnă 2020-2021 și va fi plătită Prestatorului în maxim 30 de zile calendaristice de la data aprobării prezentului act adițional de Consiliul Local al Sectorului 2 București.

Art. 4. Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi........................ în 2 (doua)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTATOR, SC SUPERCOM SA


SECTORUL 2 BUCUREȘTI,

PRIMAR SECTOR 2 Radu Nicolae-Mihaiu


PREȘEDINTE

Dr. Ec. Ilie Ionel Ciuclea

DIRECȚIA ECONOMICA ECONOMIC Director Executiv Florentina Pîrvan

DEPARTAMENT

DIRECTOR Marian Baltes

Serviciul Gospodărie Comunală Șef Serviciu

Dragoș Eusebiu Teodoreci

AVIZAT LEGALITATEA Sef Serviciu Juridic Rizescu Mugur Șerban

AVIZAT LEGALITATEA


VIZAT spre neschimbare SECRETARANEXAI


Centralizator valoric iarna 2020-2021


w Crt.

Perioada

Valoare

Total fără TVA

TVA

TOTAL

1

15 - 30 Noiembrie 2020

731,365.00

731,365.00

138,959.35

870,324.35

2

01 - 15 Decembrie 2020

2,546,336.00

2,546,336.00

483,803.84

3,030,139.84

3

16 - 31 Decembrie 2020

0.00

0.00

0.00

0.00

4

01 -15 Ianuarie 2021

3,435,376.00

3,435,376.00

652,721.44

4,088,097.44

5

16-31 Ianuarie 2021

2,080,227.00

2,080,227.00

395,243.13

2,475,470.13

6

01 -15 Februarie 2021

854,958.00

854,958.00

162,442.02

1,017,400.02

7

16 - 28 Februarie 2021

677,223.00

677,223.00

128,672.37

805,895.37

8

01-15 Martie 2021

1,424,311.00

1,424,311.00

270,619.09

1,694,930.09

TOTAL

11,749,796.00

11,749,796.00

2,232,461.24

13,982,257.24

■ VKAT
spre neschirnbare
SECRETUL

Anexa 2.1


SITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 01 -15 Martie 2021


VIZAT spre neschimbare
SECRETAR |


Nr. crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(lei)

A

B

1

2

3

4 =(2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

300

610,96

183.288

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

84

541,40

45.478

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

278

628,28

174.662

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

176

580,39

102.149

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

340

719,29

244.559

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.

15

450

644,76

290.142

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

112

328,90

36.837

8

AUTOCISTERNE

4

124

558,47

69.250

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

90

395,26

35.573

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

47

289,70

13.616

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

448

510,62

228.758

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

2449

1.424.311

T.V.A

270.619,09

TOTAL VALOARE

1.694.930,09

SITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 16 -28 Februarie 2021

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(lei)

A

B

1

2

3

4 = (2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST

10

120

610,96

73.315

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

36

541,40

19.490

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

128

628,28

80.420

4

AUTQPERIE CU PLUG

6

84

580,39

48.753

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

160

719,29

115.086

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST

15

212

644,76

136.689

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

60

328,90

19.734

8

AUTOCISTERNE

4

64

558,47

35.742

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

44

395,26

17.391

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

56

289,70

16.223

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

224

510,62

114.379

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

1188

677.223

T.V.A

128.672,37

TOTAL VALOARE

805.895,37
SITUAȚIE DESZĂPEZIRE în perioada 01 -15 Februarie 2021


Nr. crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(lei)

A

B

1

2

3

4 =(2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

180

610,96

109.973

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

54

541,40

29.236

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

160

628,28

100.525

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

108

580,39

62.682

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

170

719,29

122.279

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.

15

270

644,76

174.085

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

80

328,90

26.312

8

AUTOCISTERNE

4

72

558,47

40.210

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

55

395,26

21.739

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

72

289,70

20.858

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

288

510,62

147.059

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

1509

854.958

T.V.A

162.442,02

TOTAL VALOARE

1.017.400,02

---VÎZÂT
s^rs -^schimbare

l

SITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 16 -31 Ianuarie 2021

Nr. crt

UTILAJE

•'                      ■ ■ ă. ■. ..... •. -

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(lei)

A

B

1

2

3

4 = (2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

440

610,96

268.822

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

114

541,40

61.720

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

440

628,28

276.443

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

216

580,39

125.364

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

400

719,29

287.716

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.

15

630

644,76

406.199

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

200

328,90

65.780

8

AUTOCISTERNE

4

176

558,47

98.291

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

130

395,26

51.384

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

160

289,70

46.352

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG S! IMPRASTIETOR

16

768

510,62

392.156

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

3674

2.080.227

T.V.A

395.243,13

• .

TOTAL VALOARE

■ .

• .

2.475.470,13

G   c$ A    M cvizat--- pre neschimbare SECRETAR

SITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 01-15 Ianuarie 2021

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost 1 ora acțiune

Valoare total a(lei)

A

B

1

2

3

4 = (2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

720

610,96

439.891

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

180

541,40

97.452

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

600

628,28

376.968

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

416

580,39

241.442

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

880

719,29

632.975

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.

15

1190

644,76

767.264

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

300

328,90

98.670

8

AUTOCISTERNE

4

240

558,47

134.033

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

220

395,26

86.957

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

240

289,70

69.528

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

960

510,62

490.195

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

5946

3.435.376

T.V.A

652.721,44

TOTAL VALOARE

4.088.097,44

VIZAT cpre neschimbare SECRETARSITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 01-15 Decembrie 2020

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(lei)

A

B

1

2

3

4 = (2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

700

610,96

427.672

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

132

541,40

71,465

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

470

628,28

295.292

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

228

580,39

132.329

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

630

719,29

453.153

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST.

15

600

644,76

386.856

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

140

328,90

46.046

8

AUTOCISTERNE

4

228

558,47

127.331

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

146

395,26

57.708

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

32

289,70

9.270

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

1056

510,62

539.215

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

4362

2.546.336

T.V.A

483.803,84

TOTAL VALOARE

3.030.139,84

fee

V1ZÂT---1 spre neschimbare _ SECRETAR J


® 5 l — O e C) Qjk=J2<

SITUAȚIE DESZĂPEZIRE in perioada 15 -30 Noiembrie 2020


Nr.

crt.

UTILAJE

Nr. utilaje acțiune

Nr. ore acțiune

Cost / ora acțiune

Valoare totala(Eei)

A

B

1

2

3

4 = (2*3)

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG + IMPRAST..

10

140

610,96

85.534

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

42

541,40

22.739

3

AUTOCONTAINER cu PLUG+IMPRAST.

10

140

628,28

87.959

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

96

580,39

55.717

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

160

719,29

115.086

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PL+IMPRAST,

15

240

644,76

154.742

7

STEYER CU PLUG +NEW HOLLAND

5

60

328,90

19.734

8

AUTOCISTERNE

4

64

558,47

35.742

9

RANGERS

9

283,84

0

10

WOLLA

11

24

395,26

9.486

11

TRACTOR CU REMORCA SI INC.FRONTAL

2

499,25

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

295,74

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

152,14

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

48

289,70

13.906

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

489,43

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

256

510,62

130.719

TOTAL ( FARA T.V.A)

120

1270

731.365

T.V.A

138.959,35

TOTAL VALOARE

870.324,35

ViZAT spre neschimbare SECRETAR

SITUATI UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA P PE PERIOADA 01.1

Anexa 2.2 A

ROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE

03-15.03.2021

Nr. crt.

UTILAJE

. . ■ ::: . . : .... . : .' .. ...

Nr. buc.

Tip zi

DATA

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALAȚIE

w

Act.

160

140

300

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

48

36

84

3

AUTOCONTAINER

CU PLUG SI INSTALAȚIE

W

Act.

158

120

278

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

96

80

176

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act

180

160

340

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALAȚIE

15

Act.

240

210

450

7

STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND

5

Act.

64

48

112

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

64

60

124

9

RANGERS

9

Act.

0

10

WOLLA

11

Act.

40

50

90

\ ' VIZAT

! spre neschimbare ț_ secretar

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. buc.

Tip zi

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

TRACTOR CU REMORCA

SI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

28

19

47

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

256

192

448

.

TOTAL

120

0

0

c

0

0

0

0

1334

1115

0

0

0

0

0

2449

QjcKUm^

VIZAT spre neschimbare secretar

SITUAȚIA UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 16.02 -28.02.2021Nr. crt.

UTILAJ E

. . • • • . • - . ■ : • .

■ ' .. ..

Nr. buc.

Tip zi

.' .....M: ,L;.: C . T j." 'J '           ”        ' '                 : j

' ' ....... '

Total

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11

TRACTOR CU REMORCA

St ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

56

56

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

224

224

TOTAL

120

0

0

1188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1188

UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 01.02 -15.02.2021

VIZAT spre neschimbare SECRETAR
Nr. crt.

UTILAJE

Nr. buc.

Tip zi

DATA

Total

- •;

1

2

3

■ ’

A 4

IO •

4?

g

9

10

11

12

13

14

15

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

180

180

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

54

54

3

AUTOCONTAÎNER

CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

160

160

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

108

108

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act.

170

170

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALAȚIE

15

Act.

270

270

7

STEYER CU PLUG SI NEW

HOLLAND

5

Act.

80

80

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

72

72

9

RANGERS

9

Act.

0

10

WOLLA

11

Act.

55

55

Nr. crt.

UTILAJ E

Nr. buc.

Tip zi

.■ ■ •

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

TRACTOR CU REMORCA

SI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

72

72

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICARCU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

288

288

■> ■ •

■■■ .

TOTAL

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1509

0

0

0

o

1509

VIZAT
£ pre neschimbare
SECRETAR

SITUAȚIA UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 16.01 -31.01.2021


Nr. crt.

UTILAJ E

. - ' ■ . ■" ■ '<■ ■■'

Nr. buc.

Tip zi

- -

DATA

Total

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

100

160

180

440

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

30

36

48

114

3

AUTOCONTAINER

CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

120

160

160

440

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

60

60

96

216

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act

120

120

160

400

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALAȚIE

15

Act.

210

180

240

630

7

STEYER CU PLUG SI NEW

HOLLAND

5

Act.

60

60

80

200

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

64

48

64

176

9

RANGERS

9

Act.

0

10

WOLLA

11

Act.

20

44

66

130

VIZAT spre neschimbare SECRETAR


c®Kx) mAC4

9-            fazi fa

____-——7 'VIZAT t pre neschimbare SECRETAR


i.


SITUAȚIA UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 01.01 -15.01.2021


VaZAT spre neschimbare SECRETARNr. cit

UTILAJE

Nr. buc.

Tip zi

DATA

Total

..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

140

180

120

160

120

720

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

36

48

24

42

30

180

3

AUTOCONTAINER

CU PLUG SI INSTALATE

10

Act.

120

160

80

140

100

600

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

90

96

62

96

72

416

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act.

180

200

140

200

160

880

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATE

15

Act.

240

280

190

270

210

1190

7

STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND

5

Act.

60

80

40

70

50

300

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

48

64

32

56

40

240

9

RANGERS

9

Act

0

10

WOLLA

11

Act.

60

80

50

30

220

Nr.

UTILAJE

: .. ..

Nr. buc.

Tip zi

Total

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

TRACTOR CU REMORCA

SI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

48

64

32

56

40

240

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

192

256

128

224

160

960

ftS V,: • :

■■■

• ■

TOTAL

120

0

0

0

0

0

0

0

0

1214

1508

848

1364

1012

0

0

5946

VIZAT cpre neschimbare SECRETAR

UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 01.12 -15.12.2020

WWWNr. crt

UTILAJE

Nr. buc.

Tip zi

DATA

Total

1

2

O

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13

14

15

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALAȚIE

w

Act.

170

180

180

170

700

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

24

48

36

24

132

3

AUTOCONTAINER

CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

110

160

120

80

470

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

48

72

60

48

228

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act.

180

180

150

120

630

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATE

15

Act.

150

180

150

120

600

7

STEYER CU PLUG SI NEW

HOLLAND

5

Act.

20

50

40

30

140

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

40

72

60

56

228

9

RANGERS

9

Act.

0

10

WOLLA

11

Act.

66

40

40

146

VJZAT
Gpre neschimbare 1
SECRETAR

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. buc.

TÎP zi

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

TRACTOR CU REMORCA

SI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

8

16

8

32

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

224

288

288

256

1056

■     ' ' ■ J -

• * ■; ■

T 3 T A L

120

974

0

0

0

0

0

0

1312

1132

944

0

0

0

0

0

0

4362

•J iZA'l r“"3 neschimbare ‘secretar

SITUAȚIA UTILAJELOR CUPRINSE IN REALIZAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE PE PERIOADA 15.11 - 30.11.2020

Nr. crt.

UTILAJE

Nr. buc.

T‘P zi

DATA

Total

15

* .

17

13 1 w

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

AUTOBASCULANTE CU PLUG SI INSTALATE

10

Act.

140

140

2

AUTOVIDANJA CU PLUG

3

Act.

42

42

3

AUTOCONTAINER

CU PLUG SI INSTALAȚIE

10

Act.

140

140

4

AUTOPERIE CU PLUG

6

Act.

96

96

5

AUTOCISTERNA CU PLUG

10

Act.

160

160

6

AUTOSPECIALE UNIMOG CU PLUG SI INSTALATE

15

Act.

240

240

7

STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND

5

Act.

60

60

8

AUTOCISTERNE

4

Act.

64

64

9

RANGERS

9

Act.

0

10

WOLLA

11

Act

24

24

Nr. crt.

UTILAJE

Nn buc.

Tip zi

Total ■

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11

TRACTOR CU REMORCA

SI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

2

Act.

0

12

TRACTOR CU REMORCA

5

Act.

0

13

REMORCI BASCULANTE

5

Act.

0

14

TRACTOR CU PLUG PURTAT

4

Act.

48

48

15

MAȘINI DE RIDICAT

5

Act.

0

16

MULTICAR CU PLUG SI IMPRASTIETOR

16

Act.

256

256

-

.. ■.

TOTAL

120

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

1270

1270

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Anexa 3.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOBASCULANTA CU PLUG SI I MP RĂSTI ETOR

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

1.022.628,21

269,11

1.1

Combustibil și lubrifianți

240.676,74

63,34

1.2

Energie electrică tehnologica

730,63

0,19

1.3

Piese de schimb

66.662,00

17,54

1.4

Materii prime si materiale consumabile

279.143,33

73,46

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

12.337,50

3,25

1.6

Reparații

61.370,80

16,15

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

344.299,46

90,61

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1,9

Cheltuieli cu protecția mediului

2.666,67

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

13.884,60

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

856,48

0,23

2

Costuri cu munca vie

995.267,42

261,91

2.1

Salarii

973.366,67

256,15

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

21.900,75

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

97.916,67

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

2.130.951,29

560,78

B

COSTURI FINANCIARE

77.474,93

20,39

I

COSTURI TOTALE (A+B)

2.208.426,22

581,16

II

PROFIT

110.421,31

29,06

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

2.782,62

0,73

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)

2.321.630,15

610,96

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

3.800

VI

Cost acțiune (lei/ora, fana TVA)

610,96

VII

TVA                      -

116,08

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

727,04" VIZAT
Spre neschimbate

secrSAB-1. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOBASCULANTA CU PLUG SI ÎMPRĂȘTIE TOR

Anexa 3.2

Activitatea

Nr. buc.

Ora actiune/zi

Zile de actiune/an

Total oro actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20.00

19.00

3.800,00

8,33

Autovidanja cu plug

3.00

20.00

19.00

1.140,00

2.50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10.00

20,00

19,00

3.800,00

8.33

Autoperie cu plug

6.00

20,00

19,00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10.00

20.00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unrmogcu plug si imprastieior

15,00

20.00

19,00

5.700,00

12.50

Steyer cu plug si New Halland

5.00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Autocisterna

4.00

20,00

19,00

1.520,00

3.33

Rangers

9.00

20,00

19,00

3.420,00

7.50

Wolla

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9.17

Tractor cu remorca si incarcator frontal

2.00

20,00

19.00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5.00

20.00

19.00

1.900,00

4.17

Remorca basculabila

5.00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5.00

20,00

19.00

1.900,00

4.17

Murticar MT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13.33

TOTAL

120,00

45.600,00

100.00

1. Costuri materiale

1.022.623,21

1.1. Carburanți și iubnfianți

Msșini/echipamente

Număr de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

1/orâ

ore/an acțiune

LEI/I

Acțiune LEl/an

Autobasculanta cu plug si imprastietor

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

10,5

380,00

380,00

4,54

4.54

18,114,60

r vlzM 'i

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

380,00

4.54

18.114,60

' spre neschimbare

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

380,00

4.54

18.114,60

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

380,00

4.54

18.114.60

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

380,00

4,54

18.114,60

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

330,00

4,54

18.114.60

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

380,00

4.54

18.114,60

Autobasculanta cu plug s imprastietor

1

10,5

380.00

4.54

18.114.60

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1

10,5

330.00

4.54

18.114.60

UIQOkm

KmZan

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

3.00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

600.00

4.54

217,92

Masîna supervizare Autoturism

1

8,00

600.00

4.54

217.92

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

600.00

4.54

217.92

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

600.00

4,54

217,92

Lubrifiant (autospeciala)

10.00

1,90

1,00

1.734.00

32.946.00

Lubrifiant (autoturism)

6.00

0,18

1.00

694,09

749.62

Aditivi (autospeciala}

10.00

1,90

1.00

1.250,00

23.750,00

Aditivi (autoturism)

6.00

0.18

1.00

720.00

777,60

TOTAL

240.676,74

Nota:

A fost luat in calcul un sonsum de combustibil de 10.50 jitri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguri si imprastiere material antiderapant:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8,00 litri/100 km. în condiții de iarna, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant) de 1.90 litri/ora/fundionare si aditivi de 1.90 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant:

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.18 litri/100 km./funcționare si aditivi de 0.18 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport:

IConsumurile de combustibil, lubrifiant? si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestori ani. dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEI/kWh

Acțiune LEI/an

Instalație spălare auto

1.00

3.50

732.00

256,20

0,45

9.61

Stație pompare apa

2.00

4,00

366.00

292.80

0,45

10.98

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2.00

244.00

146,40

0,45

5.49

încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60.00

2.928.00

17.568.00

0.45

658.80

Iluminat incintă și iluminat interior

1.00

10.00

1.220.00

1.220.00

0,45

45,75

TOTAL

730,63

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București:

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese do schimb si întreținere

Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Piese de schimb/ km. / oro funcționare

Costuri alocate

LEI/schimb

Acțiune LEI/an

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10.00

3.500,00

3.300,00

2000,00

66.500.00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

' 800,00

3.600.00

20.000.00

162,00

TOTAL

66.662,00

Nota;

A fost luat in calcul un nunar necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuați, corelat CU specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat ai cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnico a fiecărui utilaj in parte}.


VIZAT spre neschimbare SECRETAR

1.4, Materii prime și materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEl/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500.00

4,00

2.166.67

Consumabile garaj

5.000.00

4,00

1.666.67

Sare (15 g/mp-i0km/orax3,0m=30.0D0mp/ora)

68.827,50

4,00

275.310.00

TOTAL

279.143,33

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de
cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile ale acestora.


normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice


1.5. Echipament de lucru și protecția muncii


Categorie


ICost lunar/angajat |

LEVangajat/an |


Număr angajați |-


Costuri alocate Acțiune LEI/an


Echipament protecție personal

175,00

70,00

12.250,00

Echipament protecție personal

175,00

6,00

87.50

TOTAL

12.337,50

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a proiecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentu ui de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparații

Categorie

Număr buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Reparatii/ km. / ore funcționaro

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

3.220,00

3.800,00

2.000,00

61.180,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

2.120,00

3.600,00

20.000,00

190.80

TOTAL

61.370,80

Hota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru flecara revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilaje și mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

345.919,04

10

34.591.90

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

346.798,56

10

34.679.86

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

378.397,24

10

37.839.72

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

378.397,24

10

37.839.72

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1.00

378.397.24

10

37.839.72

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1.00

378.397,24

10

37.839.72

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1.00

350.763,02

10

35.076.30

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

350.763,03

10

35.076.30

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1,00

230.381,00

10

23.038.10

Autobasculanta cu plug si imprastietor

1.00

230.381.00

10

23.038,10

Mașina supervizare Autoturism

6,00

74.400,00

5

7.440.00

792.319.04

TOTAL

344.299,46


i VIZAT cp re neschimbare

i SECRETAR |


Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei naționala;

In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durata normata de functiona-e este do 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata linand cont de valoarea de intrare/achizilie raportata la durata normata de funcționare.1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEVIună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000.00

4.00

2.666.67TOTAL |       2.666,67

Notai Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a proiecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de ter ți

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

15.750,00

5.250.00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

3.628.80

1.209.60

Verificare tahograf (86tei/an/buc.)

860,00

286.67

RCA

18.225.00

6.075,00

Servicii de telefonie și internet (alocat 20%)

1.440,00

120.00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320.00

110.00

Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000.00

166.67

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

666.67

TOTAL

13.884.60

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-rsceptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale:

In categoria serviciilor executate de terii sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii. respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna {identitate companie, reparatii.modernizare. optimizare.etc. • a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr, unităti

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEt/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

393.52

Obiecte de inventar

1

50.000

36

462.96

TOTAL

856,48


VIZAT i
"'Pre neschirnbare SEC.RETAR

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire:

Pentru dimensionarea funtionarii si desfășurării activitatii de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inv&nta*' a acestor obiecte, funcție de durate normala da funcționare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

995.267,42

Personal

Număr de ore

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

lucrate/1 un a

LEI/oră

Acțiune LEI/an

MANAGER CONTRACT

1

13,94

38.85

4

2.166.67

Personal TESA

27

13.94

28.69

4

43.200.00

Dispecerat

4

13.94

26,89

4

6,000.00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

13,94

25.10

4

29.400.00

Mecanici întreținere (3 schimburi)

24

13,94

25,10

4

33600.00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

2

13,94

26,89

4

3.000,00

Agent securitate

12

13,94

23.90

4

16.000,00

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

13,94

23,90

4

40.000,00

Deservent utilaj (3 schimburi)

30

167,33

21,51

4

432.000,00

Muncitori necaiificati (3 schimburi)

40

167,33

13.75

4

368.000,00

Categorie

Cota

Costuri alocata

%

Acțiune LEhan

2.1 Salarii

-

973.366,67

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2.25

21.900,75

2.3 Alte cheltuieli Cu munca vie

*

0,00

TOTAL

995,267,42


973,366,67


Moța:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa sa asigure o funcționare corecta s


eficienta a serviciilcr de deszăpezire;


Nivelul minim salariat, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fcst stabilite tiaand cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin regiemantarile specifice salarizării si


drepturilor angajatului,

3. Taxe, licențe, a cred itărif certificări ți autorizări


[                 15.139,001

Categorie

Costuri lunare

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)

521.25

2.085.00

Rovignetă (1 buc*3.34Zet/2/an * 1buc.*130lei/2/an)

2.790.42

11.161,67

Copii conforme licență transport

216.67

B56.67

Cost cu Autorizația de funcționare (alocare 20 %)

16,67

16.67

Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %}

30,00

30.00

Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25.83

25.83

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)

24.00

24,00

Taxă licențiere ANRSC [alocare 20 %)

762.50

762.50

Aviz ISU (alocare 20 %)

166,67

166.67

TOTAL

15.139,00


VIZAT r pre neschimbare [
SECRETAR

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor dtn domeniul transporturilor auto, s-a făcut la n velul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din total cheltuieli.

o,oo|

_

97.916,67       |


4» Costuri cu Fnchlrloroa ofilitelor

Nota:

Nu este cazul.

5. Arte costuri

Operație

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazai da lucru (inclusiv spălătorie auto)

100.000.00

1,00

8.333,33

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

89.583.33

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice actîvrtatii de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent da 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

2.130.951,29]


A. COSTURI DE EXPLOATARE

B. COSTURI FINANCIARE

Operație

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Derulare operații financiare ( dobânzi leasing 1 %,)

396.59

4,759,05

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

330,49

3.965,88

Dobanda+comision cash flow (11.300.000 lei} 7+0,5 %

65.750,00

68.750,00

TOTAL

77.474,93

Nota:

A fost luat în calcul contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0.5%, Aceast<

77.474,931


finanțare va fi utilizata pentru o perioada determinata.


Au fost luate in calcul, achitarea dobânzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.

|i. COSTURI TOTALE

2.203.426,a]


110.421,31

|ll. PROFIT

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

|ll.1 Contribuție ANRSC 0,12% din <l+*l)                                           |

2.782,621

|lll. COTA DE DEZVOLTARE

°l


VIZAT rpre neschimbare
SECRETAR !

Anexa 4.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOVIDANJA CU PLUG

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

224.383,53

196,83

1.1

Combustibil și lubrifianți

73.006,20

64,04

1.2

Energie electrică tehnologica

219,19

0,19

1.3

Piese de schimb

5.329,35

4,67

1.4

Materii prime si materiale consumabile

1.150,00

1,01

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

3.701,25

3,25

1.6

Reparații

5.761,89

5,05

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

129.993,33

114,03

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

800,00

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

4.165,38

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

256,94

0,23

2

Costuri cu munca vie

298.580,23

261,91

2.1

Salarii

292.010,00

256,15

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

6.570,23

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

4.541,70

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

29.375,00

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

556.880,45

488,49

B

COSTURI FINANCIARE

30.222,81

26,51

I

COSTURI TOTALE (A+B)

587.103,26

515,00

II

PROFIT

29.355,16

25,75

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

739,75

0,65

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)

617.198,18

541,40

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

1.140

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

541,40

VII

TVA

102,87

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

644,27

VIZAT t pre neschimbate SECRETAR

2. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOVIDANJA CU PLUG


Anexa 4.2


Activitatea

Nr. buc.

Ore actiune/zi

Zile de actiune/an

Total ore actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10.00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autovidanja cu plug

3.00

20.00

19.00

1.140,00

2,50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19.00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15.00

20.00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug si New Holland

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rangers

9.00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Wolla

11,00

20.00

19,00

4.180,00

9.17

Tractor cu remorca si incarcator frontal

2.00

20,00

19,00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5.00

20,00

19.00

1.900,00

4.17

Remorca basculabila

5.00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Tractor cu plug purtat

4.00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5.00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Multicar MT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100,00

 • 1. Costuri materiale

  • 1.1. Carburanți și lubrifiant!

224,383,53|

Mas ini/echipa mente

Număr de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

i/oră

ore/an acțiune

LEI/I

Acțiune LEI/an

Autovidanja cu plug

1

10,50

380,00

4.54

18.114.60

Autovidanja cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autovidanja cu plug

1

10,50

380.00

4,54

18.114,60

l/100km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

350.00

4.54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

350.00

4,54

127,12
! V’ZAT
! spre neschimbare

I secretarLubrifiarți (autospeciala)

10.00

0,57

1,00

1.734.00

9.883.80

Lubrifiarti {autoturism)

6.00

0,11

1,00

694,09

437.28

Aditivi (autospeciala)

10,00

0,57

1,00

1.250,00

7.125,00

Aditivi (autoturism)

6,00

0,11

1,00

720,00

453,60

TOTAL

73.006,20

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguît si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.57 litri/ora/functionare si aditivi de 0.57 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele da pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.11 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.11 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestori ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru

1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEI/kWh

Acțiune LEI/an

Instalație spălare auto

1,00

3.50

732,00

256,20

0,45

2,88

Stație pompare apa

2,00

4.00

366.00

292,80

0.45

3.29

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2,00

244,00

146,40

0,45

1,65

Încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1.00

60,00

2.928,00

17.568.00

0.45

197,64

Iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220.00

0,45

13.73

TOTAL

219,19

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea do referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.


Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Piese de schimb/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/schimb

Acțiune LEI/an

Autovidanja cu plug

3.00

3.100,00

1.140,00

2.000,00

5.301,00

Mașina supervizare Autoturism

6.00

1.800.00

2.100,00

20.000.00

28.35

TOTAL

5.329,35

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

। VIZAT i ■ pre neschimbare ! j^ECRETAR

1.4. Materii primeși materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

5.500,00

4,00

650,00

Consumabile garaj

5.000,00

4,00

500,00

TOTAL

1.150,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucruși protecția muncii

Categorie

Cost lunar/angajat

Număr angajați

Costuri alocate

LEI/angajat/an

Acțiune LEI/an

Echipament protecție personal

175.00

21,00

3.075,00

Echipament protecție personal

175,00

6,00

26,25

TOTAL

3.701,25

Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iarna cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

. . . .

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie


precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).


1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport


Echipament/utilaj furnizatpre neschimbate

i ^fqretar


Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an
1.6. Reparații

Categorie

Număr buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Reparatii/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Autovidanja cu plug

3.00

3.350,00

1.140,00

2.000.00

5.728.50

Mașina supervizare Autoturism

6.00

2.120,00

2.100,00

20.000.00

33,39

TOTAL

5.761,89

Nota:

Autovidanja cu plug

1.00

425.871.10

1

3

42.587,11

Autovidanja cu plug

1.00

425.871,10

10

42.587,11

Autovidanja cu plug

1.00

425.871,10

10

42.587,11

Mașina supervizare Autoturism

6.00

74.400,00

5

2.232.00

872.271,10            TOTAL

129.993,33

Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe a sa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei naționale;

In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durata normala de funcționare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de funcționare.

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4,00

800.00

TOTAL

800,00

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de tei

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

4.725.00

1.575,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

1.088,64

362,88

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)

258,00

86.00

RCA

5.467.50

1.822,50

Servicii de telefonieși internet (aldcat 20%)

1.440,00

36,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320,00

33,00

Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000.00

50,00

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

200.00

TOTAL

4.165,38Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfășurarea eficienta a activitatii. respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, re pa rații, mod ©mizare, optimizare.etc, - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20% din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

[categorie

Nr. unităti

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate" VIZAT sor^ neschimbat
SECRETAR

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.5C0

36

118,06

Obiecte de inventar

1

50.000

36

138,89

TOTAL

256,94


Nota:

Echipamentele informatice luate in calculau fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfășurării activitatii de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de perioada


aferenta acestei activitati.


2. Costuri cu munca vie

298.580,231

Personal

Număr

Număr de ore lucrate/luna

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

LEVoră

Acțiune LEI/an

MANAGER CONTRACT

1

4,18

38,85

4

650,00

Personal TESA

27

4,18

28,69

4

12.960,00

Dispecerat

4

4,18

26,89

4

1.800,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

4.18

25.10

4

8.820.00

Mecanici intretinere (3 schimburi)

24

4,18

25.10

4

10.080,00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

2

4,18

26,89

4

900,00

Agent securitate

12

4,18

23,90

4

4.800,00

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

4,18

23,90

4

12.000.00

Deservent utilai (3 schimburi)

9

167,33

21,51

4

129.600.00

Muncitori necalificati (3 schimburi)

12

167,33

13,75

4

110.400,00

292.010,00

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Acțiune LEI/an

2.1 Salarii

-

292.010,00

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25

6.570,23

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

298.580,23

Nota;

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;
Nivelul minim salariat, precum si cheltuielile cu asigurările si protectia sociala, au drepturilor angajatului.


fost stabilite ținând cont de precizările legislati'


ive obligatorii stabilite prin reglementările specifice salarizării si3, Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări


4.541,7 p|


Costuri lunare | Costuri alocate


j ViZAI

। spre neschimbare I

r-A     A Q   !waucyui ic

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Impozit masîni și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)

156.38

625,50

Rovignetă (1 buc*3.342iei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)

837,13

3.348,50

Copii conforme licerkă transport

65,00

260,00

Cost cu Autorizară de funcționare (alocare 20 %)

16,67

5,00

Cost cu Autorizară de mediu (alocare 20 %)

30,00

9,00

Cost cu Autorizrtla de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25,83

7,75

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

7,20

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762,50

228,75

Aviz ISU (alocare 20 %)

166.67

50,00

TOTAL

4.541,70

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim obligatoriu stabilit si reglementările specifice legislației in vigoare;

pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de prevederile


Costurile cu licențele si autorizațiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din total cheltuieli.

Ț

4. Costuri cu închirierea utilajelor                                                                              |                   Q,Qo|

Nota:

Nu este cazul.

_

5, Alte costuri                                                                                                   |       29.375,00

Operație

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie auto)

100.000,00

1,00

2.500,00

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

26.875,00

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

29.375.00

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglemantarile [egale in vigoare, specifice activității de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării

unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE

B. COSTURI FINANCIARE
VIZAT
•'pre neschimbare

Secretar

Operație

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Derulare operâii financiare ( dobânzi leasing 1 %,)

436,26

5.235.17

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

363,55

4.362.64

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %

68.750,00

20.625,00

TOTAL

30.222,81

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.00C.000 lei cu o dobânda de 7%/an si un comision anual de 0,5% Aceasta finanțare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOCONTAINER CU PLUG FATA SI IMPRASTIETOR

Anexa 5.1


Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

1.087.367,47

286,15

1.1

Combustibil și lubrifianți

240.676,74

63,34

1.2

Energie electrică tehnologica

730,63

0,19

1.3

Piese de schimb

20.112,00

5,29

1.4

Materii prime si materiale consumabile

279.143,33

73,46

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

12.337,50

3,25

1.6

Reparații

21.280,80

5,60

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

495.678,72

130,44

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

2.666,67

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

13.884,60

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

856,48

0,23

2

Costuri cu munca vie

995.267,42

261,91

2.1

Salarii

973.366,67

256,15

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

21.900,75

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

97.916,67

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

2.195.690,55

577,81

B

COSTURI FINANCIARE

75.367,91

19,83

I

COSTURI TOTALE (A+B)

2.271.058,46

597,65

II

PROFIT

113.552,92

29,88

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

2.861,53

0,75

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1 +II.2+III)

2.387.472,92

628,28

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

3.800

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

628,28

VII

TVA

119,37

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

747,66

* VIZAT îre neschimbare SECRETAR-

3. MEMORIU TEHN1CO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOCONTAINER CU PLUG FATA SI IMPRASTIETOR                Anexa 5.2

Activitatea

Nr. buc.

Ore actiune/z>

Zile de actiune/an

Total ore actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8.33

Autovidanja cu pluș

3,00

20.00

19,00

1.140,00

2,50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19,00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15,00

20,00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug sr New Hclland

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rangers

9,00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Wolla

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9,17

Tractor cu remorca si incarcator frontal

2,00

20,00

19,00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Remorca basculabila

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3.33

Mașina de ridicat

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Multicar MT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100,00

1. Costuri materiale                                                                                                                              ____________________

|         1.087.367,47|

1.1. Carburarti și lubrifiant)

Mașini/echipamente

Număr de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

e"                -x *

l/oră

o re/an

acțiune

LEI/I

Acțiune LEI/an

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4.54

18.114,60

--- *

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4.54

18.114,60

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380.00

4.54

18.114,60

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4,54

18.114.60

\ A li li

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4.54

18.114,60

Siv Să '

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4,54

18.114.60

//ACUCU-

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1

10,50

380,00

4.54

18.114,60

p

V’ZAT

spre neschimbare

I

SECR£TAr

1

1/100 km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

600,00

4,54

217,92

Lubrifiarti (autospeciala)

10,00

1.90

1,00

1.734,00

32.946.00

Lubrifiarti (autoturism)

6.00

0,18

1,00

694,09

749,62

Aditivi (autospeciala)

10.00

1,90

1,00

1.250,00

23.750,00

Aditivi (autoturism)

6,00

0,18

1,00

720,00

777,60

TOTAL

240.676,74

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant! de 1.90 litri/ora/functionare si aditivi de 1.90 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant! de 0.18 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.18 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport, Consumurile de combustibil, lubrifiant! si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor! ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.


1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEt/kWh

Acțiune LEI/an

Instalație spălare auto

1,00

3,50

732,00

256,20

0,45

9,61

Stație pompare apa

2,00

4.00

366.00

292,80

0,45

10.98

Alte echipamente pompare după caz

3.00

2,00

244,00

146,40

0,45

5,49

încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60.00

2.928,00

17.568,00

0,45

658,80

Iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220.00

0,45

45,75

TOTAL

730,63

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul

valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile ewstontn In niimlul Inepțiilor ce r

VIZAT.........

eservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.


spre neschimbare SECRETAR

1.3 Piese de schimb si întreținere

Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. 1 Or

s funcționare

1 an

Piese de schimb/ km. 1 ore funcționare

Costuri alocate

LEI/schrmb

Acțiune LEI/an

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

3.500,00

1.140,00

2.000,00

19.950,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

1.800,00

3.600,00

20.000,00

162,00

TOTAL

20.112,00

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.4. Materii primeși materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500,00

4.00

2.166,67

Consu mabil e garaj

5.000,00

4,00

1.666,67

Sare (15 g/mp-10krn/orax3,0m=30.000mp/ora)

68.827,50

4,00

275.310,00

TOTAL

279.143,33

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucruși protecția muncii

Categorie

Cost lunar/angajat

Număr angajați

Costuri alocate

LEI/angajat/an

Acțiune LEI/an

Echipament profeție personal

175.00

70,00

12.250,00

Echipament proteze personal

175,00

6,00

87,50

TOTAL

12.337,50Neta:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru sî a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doarpentnj personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc in ultimele facturi ale furnizorilor,

spre neschimbate

1.6. Reparații

Categorie

Număr buc.

Cost

Km- / Ore funcționare

Reparatii/ km. / ore

Costuri alocate

LEI/an

/ an

funcționare

Acțiune LEI/an

Autocontainercu plug fata si imprastietor

10,00

3.700,00

1.140,00

2.000,00

21.090,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

2.120,00

3.600,00

20.000,00

190,80

TOTAL

21.280,80

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1,00

154.371,53

10

15.437,15

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1,00

154.371,53

10

15.437,15

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1,00

712.167,79

10

71.216,78

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1,00

712.167,80

10

71.216,78

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1,00

712.167,80

10

71.216,78

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1,00

712.167,80

10

71.216,78

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1,00

712.167,80

10

71.216,78

Autocontainercu plug fata $i imprastietor

1,00

1.012.805,18

10

101.280,52

Autocontainercu plug fata si imprastietor

1,00

0,00

10

0,00

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

1,00

0,00

10

0,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

74.400,00

5

7.440,00

600.771,53

TOTAL

495.678,72

Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei naționale;

In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durata normata de funcționare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;

Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de întrare/achizitie raportata la durata normata de funcționare.

VIZAT
' pre neschimbare SECRETAR

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

Categorie

Cost tunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4,00

2.666,67

TOTAL

2.666,67

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teți

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

15.750,00

5.250,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

3.628,80

1.209,60

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)

860,00

286,67

RCA

18.225,00

6.075,00

Servicii de telefonieși internet (alocat 20%)

1.440,00

120,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320,00

110,00

Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000,00

166,67

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

666,67

TOTAL

13.884,60

Nota;

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terii sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfășurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii,modernizare, optimizare,etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.


1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr. unităti

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

393,52

Obiecte de inventar

1

50.000

36

462,96

TOTAL

856,48

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire;Pentru dimensionarea funtionarii Sidesfastir; perioada aferenta acestei activitati.

de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar


spre neschimbare SECRETAR a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de

2. Costuri cu munca vîe

995.267,42|

Personal

Număr

Număr de ore lucrate/luna

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

LEI/oră

Acțiune LEI/an

MANAGER CONTRACT

1

13,94

38,85

4

2.166,67

Personal TESA

27

13,94

28.69

4

43.200,00

Dispecerat

4

13,94

26,89

4

6.000,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

13,94

25,10

4

29.400,00

Mecanici întreținere (3 schimburi)

24

13,94

25,10

4

33.600,00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

2

13,94

26,89

4

3.000,00

Agent securitate

12

13,94

23,90

4

16.000,00

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

13,94

23,90

4

40.000,00

Deservent utilaj (3 schimburi)

30

167,33

21,51

4

432.000,00

Muncitori necalificati (3 schimburi)

40

167,33

13,75

4

368.000,00

973.366,67

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Acțiune LEI/an

2.1 Salarii

-

973.366,67

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25

21.900,75

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

995.267,42

Nota:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salariat individual estimat, astfel incat sa se asigure o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglemantarile specifice salarizării si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15J39,00|

Categorie

Costuri lunare

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Impozit msșini și echipamente <615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)

521,25

2.085,00

Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130fei/2/an)

2.790,42

11.161,67

Copii conforme liceiță transport

216,67

866,67

Cost cu Autorizâia de funcționare (alocare 20 %)

16,67

16,67

Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)

30,00

30,00


VSZAT sprs neschimbare SECRETAR


Cost cu Autorizâia de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25,83

25,83

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

24,00

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762,50

762.50

Aviz ISU (alocare 20 %)

166,67

166.67

TOTAL

15.139,00

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim obligatoriu prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;

stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de


Costurile cu licențele si autorizațiile aferente intregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din tete

1 cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

o,oo|

Nota:

Nu este cazul.

5. Alte costuri

I        97.

916,67

Operele

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie auto’

100.000,00

1,00

8.333,33

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

89.583,33

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activitatii de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

 • A. COSTURI DE EXPLOATARE                                                              |        2,195.690,55|

_

 • B. COSTURI FINANCIARE                                                                  |          75367,9l|

  Operâie

  Cost lunar

  Costuri alocate

  LEI/lună

  Acțiune LEI/an

  Derulare operăii financiare ( dobânzi leasing 1 %.)

  300,81

  3.609,77

  Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

  250,68

  3.008,14

VIZAT
cpre neschimbare

secretarVIZAT epre neschimbare SECRETAR


Anexa 6.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOPERIE CU PLUG

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

540.526,71

237,07

1.1

Combustibil și lubrifianți

130.751,76

57,35

1.2

Energie electrică tehnologica

438,38

0,19

1.3

Piese de schimb

12.710,70

5,57

1.4

Materii prime si materiale consumabile

2.300,00

1,01

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

7.402,50

3,25

1.6

Reparații

13.473,18

5,91

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

363.005,55

159,21

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

1.600,00

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

8.330,76

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

513,89

0,23

2

9 1

Costuri cu munca vie

597.160,45

Kfî/t non nn

261,91

OCO 4 C

Z. I

2.2

oaiani

Contribuție asiguratorie pentru munca

13.140,45

ZOO, I O

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

9.083,40

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

58.750,00

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

1.205.520,56

528,74

B

COSTURI FINANCIARE

53.243,03

23,35

I

COSTURI TOTALE (A+B)

1.258.763,59

ț 552,09

II

PROFIT

62.938,18

27,60

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

1.586,04

0,70

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1 +II.2+III)

1.323.287,81

580,39

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

2.280

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

580,39

VII

TVA

110,27

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

690,66

Gciîo^ME-

CsHV-ph-Ul x

-țe-oM^-^

4. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV -AUTOPERIE CU PLUG

Anexa 6.2


Activitatea

Nr. buc.

Ore actiune/zi

Zile de actiune/an

Total ore actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autovidanja cu plug

3,00

20,00

19,00

1.140,00

2,50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19,00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15,00

20,00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug si New Holland

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rangers

9,00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Wotla

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9,17

Tractor cu remorca si încărcător frontal

2,00

20,00

19,00

760,00

1,67

Tractor cu remorca

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Remorca basculabila

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5,00

20,00

19.00

1.900,00

4,17

MulticarMT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100,00

1. Costuri materiale                                                                                                                              ____________________

P 54O.526,7l|

1.1. Carburarți și lubrifiant!

Mașini/echipamente

Număr de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

l/oră

ore/an acțiune

LEI/I

Acțiune LEI/an

Autoperie cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114.60

Autoperie cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autoperie cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autoperie cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autoperie cu plug

1

10,50

380

00

4.54

18.114.60

Autoperie cu plug

1

10,50

380

00

4,54

18.114,60

VîZAȚ l se© neschimba 6 ------------------i—r‘. —  n-1—n--


1/100 km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Mașina supervizare Autoturism

1

8.00

350,00

4,54

127.12

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

350,00

4,54

127,12

Lubrifiarți (autospeciala)

6,00

1.14

1,00

1.734,00

11.860,56

Lubrifiarți (autoturism)

6,00

0,11

1,00

694,09

437,28

Aditivi (autospeciala)

6,00

1.14

1.00

1.250,00

8.550,00

Aditivi (autoturism)

6,00

0,11

1,00

720,00

453,60

TOTAL

130.751,76

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litrî/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant! de 1.14 litri/ora/functionare si aditivi de 1.14 litri/orajfunctionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si indepartat zapada;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant! de 0.11 litri/100 km ./funcționare si aditivi de 0.11 titri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport; Consumurile de combustibil, lubrifiant! si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestori ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEI/kWh

Acțiune LEI/an

Instalație spălare auto

1,00

3,50

732,00

256,20

0,45

5,76

Stație pompare apa

2,00

4,00

366,00

292,80

0.45

6,59

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2,00

244,00

146,40

0,45

3,29

încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60,00

2.928,00

17.568,00

0,45

395,28

iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220,00

0.45

27,45

TOTAL

438,38

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

1.3 Piese de schimb si întreținere

Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Piese de schimbi km. ore funcționare

Costuri alocate

LEI/schimb

Acțiune LEI/an

Autoperie cu plug

6.00

3.700,00

1.140,00

2.000,00

12.654,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

1.800,00

2.100,00

20.000,00

56,70

TOTAL

12.710,70

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.4. Materii primași materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEIOună

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500,00

4,00

1.300,00

Consumabile garaj

5.000,00

4,00

1.000.00

TOTAL

2.300,00

Nota:

Sunt precizate în tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucrași protecția muncii

Categorie

Cost lunar/angajat

Număr angajați

Costuri

alocate

LEI/angajaVan

Acțiune LEI/an

Echipament proteze personal

175,00

42,00

7,350,00

Echipament profeție personal

175,00

6.00

52,50

TOTAL

7X02,50


Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucra si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani; Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;


Ct-y- Qr/h/VJj,

.^€09


Categorie

Număr buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Reparatii/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Autoperie cu plug

6,00

3.920,00

1.140,00

2.000,00

13.406,40

Mașina supervizare Autoturism

6,00

2.120,00

2.100,00

20.000,00

66,78

TOTAL

13.473,18

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipamentfutilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Autoperie cu plug

1,00

643.361,80

10

64.336,18

Autoperie cu plug

1,00

643.361,80

10

64.336,18

Autoperie cu plug

1,00

551.776,69

10

55.177.67

Autoperie cu plug

1,00

551.776,69

10

55.177,67

Autoperie cu plug

1,00

643.361,80

10

64.336,18

Autoperie cu plug

1,00

551.776,69

10

55.177,67

Mașina supervizare Autoturism

6,00

74.400,00

5

4.464,00

1.089.761,80

TOTAL

363.005,55

Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei naționale;

In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durata normata de funcționare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani; Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de funcționare.1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEl/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4,00

1.600,00

TOTAL

1.600,00


VIZAT ire neschimbare SECRETAR
Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teii

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

9.450,00

3.150,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

2.177.28

725,76

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)

516,00

172,00

RCA

10.935,00

3.645,00

Servicii de telefoniși internet (alocat 20%)

1.440,00

72,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320,00

66,00

Cheltuieli cu logo-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000,00

100,00

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

400,00

TOTAL

8.330,76

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii,moderniza re, optimizarefetc, - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.


1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr. unități

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEt/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

236,11

Obiecte de inventar

1

50.000

36

277,78

TOTAL

513,89

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitalii de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfășurării activității de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar perioada aferenta acestei activitati.

a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de


2. Costuri cu munca vie

Personal

Număr

Număr de ore lucrate/luna

Salariu

orar*

Număr luni lucrate

LEI/oră

------------------------------' —r [x—----


spre neschimbare l SECRETAR

MANAGER CONTRACT

1

8,37

38.85

4

1.300,00

Personal TESA

27

8,37

28,69

4

25.920,00

Dispecerat

4

8,37

26,89

4

3.600,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

8,37

25,10

4

17.640,00

Mecanici intretinere (3 schimburi)

24

8,37

25,10

4

20.160,00

Responsabil SSM / PS1 / prim ajutor

2

8,37

26,89

4

1.800.00

Agent securitate

12

8,37

23,90

4

9.600,00

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

8,37

23,90

4

24.000.00

Deservent utilaj (3 schimburi)

18

167,33

21,51

4

259.200,00

Muncitori necalificati (3 schimburi)

24

167,33

13 75

4

220.800,00

584.020,00

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Acțiune LEI/an

2.1 Salarii

-

584.020,00

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25

13.140,45

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

597.160,45

Nota:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel încât sa se asigure o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglemantarile specifice salarizării si drepturilor angajatului.

9.Q83,4o|

3. Taxe, licențe, acreditariJcertificâri și autorizări

Categorie

Costuri lunare

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale. 210 lei/an autoturisme)

312,75

1.251,00

Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)

1.674,25

6.697,00

Copii conforme licertă transport

130,00

520,00

Cost cu Autorizâia de funcționare (alocare 20 %)

16,67

10,00

Cost cu Autorizația de mediu (alocare 20 %)

30,00

18,00

Cost cu Autorizâia de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25,83

15,50

Licerțe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

14,40

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762,50

457,50

Aviz ISU (alocare 20 %)               ______. „ —

---766^7

100,00

Văz,#


I spre'

; SECRETAR


TOTAL


9.083,40


Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim obligatoriu prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;


stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de


Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din total cheltuieli.


4. Costuri cu închirierea utilajelor

Nota:

Nu este cazul.


o,oo|


58.750,00

5. Alte costuri

Operrție

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie auto

100.000,00

1,00

5.000,00

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

53.750,00

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

58.750,00


Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activitatii de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.


A. COSTURI DE EXPLOATARE


1 J05.520,5t|


53.243,03|

B. COSTURI FINANCIARE

Operație

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEl/an

Derulare operȘi financiare ( dobânzi leasing 1 %,)

545,14

6.541,65

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

454,20

5.451,33

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5%

63.750,00

41.250,00

TOTAL

53.243,03

Nota:


ViZAT i ;.pre neschimbare

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finanțare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobânzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.

|l. COSTURI TOTALE                                 |                  |

|ll. PROFIT                                                    |                       |

Nota:

A fost iuat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

1.258.763,5s|

62.938,ia|


|ll.1 Contribuție ANRSC 0,12% din (I+ll)

|lll. COTA DE DEZVOLTARE ~


1.586,04|e_ <keWN4M-


VIZAT pre neschimbare SECRETAR

Anexa 7.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOCISTERNA CU PLUG

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

anuala

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

1.412.694,74

371,76

1.1

Combustibil și lubrifianți

239.968,05

63,15

1.2

Energie electrică tehnologica

730,63

0,19

1.3

Piese de schimb

22.465,50

5,91

1.4

Materii prime si materiale consumabile

573.833,33

151,01

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

12.337,50

3,25

1.6

Reparații

24.653,10

6,49

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

521.298,88

137,18

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

2.666,67

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

13.884,60

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

856,48

0,23

2

Costuri cu munca vie

995.267,42

261,91

2.1

Salarii

973.366,67

256,15

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

21.900,75

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

15.139,00

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

97.916,67

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

2.521.017,83

663,43

B

COSTURI FINANCIARE

79.003,20

20,79

I

COSTURI TOTALE (A+B)

2.600.021,03

684,22

II

PROFIT

130.001,05

34,21

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

3.276,03

0,86

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1 +II.2+III)

2.733.298,10

719,29

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

3.800

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

719,29

VII

TVA

136,66

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

855,95

_

________,      GogftiijWB WW4

----\7Î7ĂT      i                        L'                        x

sPre e l           Wto S TE®3>® P-G

ȘECRBBH-J


5. MEMORIU TEHN1CO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOCISTERNA CU PLUG


Anexa 7.2


Activitatea

Nr. buc.

Ore actîune/zi

Zile de actiune/an

Total ore actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

A utovi da nj a cu plug

3,00

20,00

19,00

1.140,00

2,50

Autocontainercu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19,00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15,00

20,00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug si New Holland

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rsngers

9,00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Woila

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9,17

Tractor cu remorca si încărcător frontal

2,00

20,00

19,00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Remorca basculabila

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

MulticarMT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100,00

 • 1. Costuri materiale

  • 1.1, Carburanți și lubrifianți

1.412.694,7^

Mașini/echipa mente

Număr de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

l/orâ

ore/an acțiune

LEJ/I

Acțiune LEI/an

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug

1

10.50

380,00

4,54

18.114,60

Autocisterna cu cu plug                   X H"7 AT

1

10,50

380,00

4,54

18.114,60

X . E iii ■ o îș SECREIAB-J


1/100 km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

450,00

4,54

163,44

Lubrifiartf (autospeciala)

10,00

1,90

1,00

1.734,00

32.946,00

Lubrifiant! (autoturism)

6,00

0.14

1,00

694,09

562,21

Aditivi (autospeciala)

10,00

1,90

1,00

1.250,00

23.750,00

Aditivi (autoturism)

6,00

0,14

1,00

720,00

583,20

I

TOTAL

239.968,05

Nota:

A fost luat in caicul un consum de combustibil de 10.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifiant! de 1.90 litri/ora/functionare si aditivi de 1.90 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.14 litri/100 km./functionare si aditivi de 0.141itri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestor! ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.


1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEI/kWh

Acțiune LEI/an

I nstalăie spălare auto

1,00

3,50

732.00

256,20

0,45

9.61

Stație pompare apa

2,00

4,00

366,00

292.80

0,45

10,98

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2,00

244,00

146,40

0,45

5,49

încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60,00

2.928,00

17.568,00

0,45

658,80

Iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220,00

0,45

45,75

TOTAL

730,63

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont-de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii. V dZAi

spre neschimbare
SECRETAR

1.3 Piese de schimb si întreținere

Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Piese de schimb/ km. ore funcționare

Costuri alocate

LEI/schimb

Acțiune LEI/an

Autocisterna cu cu plug

10,00

3.920,00

1.140.00

2.000,00

22.344,00

Mașina supervizare Autoturism

S.00

1.800,00

2.700,00

20.000,00

121,50

TOTAL

22.465,50

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.4. Materii primeși materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500,00

4.00

2.166,67

Consumabile garaj

5.000,00

4,00

1.666,67

Clorura (25 ml/mp-10km/orax3.0m=30.000mp/ora)

142.500,00

4,00

570.000,00

TOTAL

573.833,33

Nota:

Sunt precizate In tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate In funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție,

ținând cont de cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1,5. Echipament de lucrași protecția muncii

Categorie

Cost iunarfangajat

Număr angajați

Costuri alocate

LEI/angajatfan

Acțiune LEI/an

Echipament profeție personal

175,00

70.00

12.250,00

Echipament protedâe personal

175,00

6,00

87,50

TOTAL

12.337,50
Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani: Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc in

Itimele facturi ale furnizorilor.


V^ZAT spre neschimbare SECRETAR

1.6. Reparatii

Categorie

Număr buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Reparații/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Autocisterna cu cu plug

10,00

4.300,00

1.140,00

2.000,00

24.510.00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

2120,00

2.700,00

20.000,00

143,10

TOTAL

24.653,10

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeșt mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

482.939,23

10

48.293,92

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485,25

Autocisterna cu cu plug

1,00

484.852,50

10

48.485.25

Autocisterna cu cu plug

1,00

597.386,18

10

59.738,62

Autocisterna cu cu plug

1,00

664.295,90

10

66.429,59

Mașina supervizare Autoturism

6,00

74.400,00

5

7.440,00

931.252,50

Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe a sa cum este ea re economiei naționale;

TOTAL

glementata in Catalc

521.298,88

>gul de clasificare al mijlo

acelor fixe valabil la nivelul

In cazul mijloacelor de producție specifice activității de deszăpezire, durata normata de funcționare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani; Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de funcționare.

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului


VÎZAT spre neschimbare SECRETAR

Categorie

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4,00

2.666,67

TOTAL

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teii

2.666,67

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

15.750,00

5.250,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

3.628,80

1.209,60

Verificare tahograf (86!ei/an/buc.)

860,00

286,67

RCA

18.225,00

6 075.00

Servicii de telefoniei internet (alocat 20%)

1.440,00

120,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320,00

110,00

Cheltuieli cu logo-url si identitate companie (alocat 20%)

2.000,00

156,67

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

666.67

TOTAL

Nota:

13.884,60

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii.modemizare, optimizare ,etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

St?


1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr. unrtăti

Valoare unitara

Durata normala do funcționare

Costuri alocate

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

393,52

Obiecte de inventar

1

50.000

36

462,96

TOTAL

856,48

Nota:
Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfasurarii activitatii de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de perioada aferenta acestei activitati.

vizat j spre neschimbare ! 1 secretar '

2. Costuri cu munca vie

995.267,42|

Personal

Număr

Număr de ore

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

lucrate/luna

LEI/oră

Acțiune LEI/an

MANAGER CONTRACT

1

13,94

38,85

4

2.166,67

Personal TESA

27

13,94

28,69

4

43.200,00

Dispecerat

4

13,94

26,89

4

6.000,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

13,94

25,10

4

29.400,00

Mecanici întreținere (3 schimburi)

24

13,94

25,10

4

33.600,00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

2

13,94

26,89

4

3.000,00

Agent securitate

12

13,94

23,90

4

16.000,00

Responsabili zone de lucru [3 schimburi)

30

13,94

23,90

4

40.000,00

De serve nt utilaj (3 schimburi)

30

167,33

21,51

4

432.000,00

Muncitori necaltficati (3 schimburi)

40

167,33

13,75

4

368.000,00

973.366,67

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Actiune LEI/an

2.1 Salarii

-

973.366,67

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25

21.900,75

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

995.267,42

Nota:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salariat individual estimat, astfel incat sa se asigure o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglemantarile specifice salarizării si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acredita ri/certificări și autorizări                                    |              15.139^

Categorie

Costuri lunare

Costuri alocate

LEt/lună

Acțiune LEI/an

Impozit msșini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei,'an autoturisme)

521,25

2.085,00

Rovignetâ (1 buc”3.342lei/2/an + 1buc.*130lei/2/an)

2.790,42

11.161,67

Copii conforme liceițâ transport

216,67

866,67

Cost cu Autorizâia de funcționare (alocare 20 %)

16,67

16,67

Cost cu Autorizata de mediu (alocare 20 %)

30,00

30,00

Cost cu Autorizară de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25 83

25,83VIZAT ■ spre neschimbate ■ •; C RETAR

Licerțe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

24,00

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762.50

762,50

Aviz ISU (alocare 20 %)

166,67

166,67

TOTAL

15.139,00

Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din total cheltuieli.

4. Costuri cu închirierea utilajelor

o,oo|


Nota:

Nu este cazul.

I 97.916^67

5. Alte costuri

Operele

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie auto)

100.000,00

1,00

8.333,33

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

89.583,33

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

97.916,67

Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activîtatii de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare:

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.

A. COSTURI DE EXPLOATARE


2J21.017,83|


79.003,20|


B. COSTURI FINANCIARE

Operate

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Derulare operâii financiare (dobânzi leasing 1 %,)

466,05

5.592,65

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0,5 %

388,36

4.660,54

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %

68.750,00

68.750,00“VIZAT
1 pre neschimbare SECRETAR

1                                                                                                                                                                                                                    1

TOTAL

79.003,20

Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finanțare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobânzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.

,_____________________________________________________________________________T_____________________________,_____________________________I                         ,

|l. COSTURI TOTALE                                  |                    |                    |       2.600.021,0^

|ll. PROFIT                                                 |                  ~ |                      |          130.001,05|

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activității.
|ll.1 Contribuție ANRSC 0,12% din (1*11)

3.276,03|

]lll. COTA DE DEZVOLTARE

o|

I VIZAT spre neschimbate ! SECRETAR

Anexa 8.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOSPECIALA TIP UNIMOG CU PLUG SI IMPRASTIETOR

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

1.719.584,22

301,68

1.1

Combustibil și lubrifianți

428.233,97

75,13

1.2

Energie electrică tehnologica

1.095,94

0,19

1.3

Piese de schimb

33.180,75

5,82

1.4

Materii prime si materiale consumabile

359.720,00

63,11

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

18.506,25

3,25

1.6

Reparații

33.655,05

5,90

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

819.080,65

143,70

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

4.000,00

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

20.826,90

3,65

1.11

Alte cheltuieli materiale

1.284,72

0,23

2

Costuri cu munca vie

1.492.901,13

261,91

2.1

Salarii

1.460.050,00

256,15

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

32.851,13

5,76

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

22.708,50

3,98

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

146.875,00

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

3.382.068,85

593,35

B

COSTURI FINANCIARE

113.841,14

19,97

1

COSTURI TOTALE (A+B)

3.495.909,99

613,32

II

PROFIT

174.795,50

30,67

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)

4.404,85

0,77

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)

3.675.110,34

644,76

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

5.700

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

644,76

VII

TVA

122,50

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

767,26
II

6. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOSPECIALA TIP UNIMOG CU P

LUG SI IMPRASTIETOR    Anexa 8.2

Activitatea

Nr. buc.

Ore actiune/zi

Zile de actiune/an

Total ore acțiune/an

% General

III

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20,00

II l

19,00

3.800,00

8.33

Autovidanja cu plug

3,00

20,00

19,00

1.140,00

2.50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19,00

2.280,00

5,00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15 00

20,00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug si New Holland

5,00

20,00

lll

19,00

1.900,00

4,17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rangers

9,00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Wolla

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9,17

Tractor cu remorca si incarcator frontal

2,00

20,00

19,00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5,00

20,00

19,00

1.300,00

4,17

Remorca basculabila

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4.17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Multicar MT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100.00

 • 1. Costuri materiale

  • 1.1. Carburanți și lubrifiant!

1.719.584,22

Mașrni/echipamente

Număr de unități

Consum specific

II

\umăr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

Hora

>re/an acțiune

LEI/I

Acțiune LEI/an

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

1

380,00

4,54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4.54

19 339,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

1

380,00

4.54

19.839,80

Autospecrala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4 54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19 839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.039,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19 839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.339,80

Autospeciala cp unimogcu plug si imprastietor           t j

^7BT1 i

11,50

380 00

4,54

19.839,80

1 spre r.eschimbare 1

StCHtlAR_|

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4.54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.839,80

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1

11,50

380,00

4,54

19.839,80

l/100km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650,00

4,54

236,08

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650,00

4,54

236,08

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650,00

4,54

236,08

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650,00

4,54

236,08

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650.00

4.54

236,08

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

650,00

4,54

236,08

Lubrifiarți (autospeciala)

15,00

2,85

1,00

1.734,00

74.128,50

Lubrifiarți (autoturism)

6,00

0,20

1,00

694,09

812,09

Aditivi (autospeciala)

15,00

2,85

1,00

1.250,00

53.437,50

Aditivi (autoturism)

6,00

0,20

1,00

720,00

842,40

TOTAL

428.233,97

Nota:

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 11.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere matenal antiderapant;

Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestori ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Timp de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEIfkWh

Acțiune LEI/an

instalație spălare auto

1,00

3,50

| 732,00

256,20

0,45

14,41

Stație pompare apa

2,00

4,00

366,00

292,80

0.45

16,47

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2,00

244,00

146,40

0.45

8,24

încălzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60,00

2.928,00

17.568,00

0,45

988,20

Iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220.00

0,45

68,63

TOTAL

1.095,94

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

I VIZAT l sore neschimbare ! secretar

1.3 Piese de schimb si intretinere

Serviciu

Nr. buc.

Cost

Km. / Ore funcționare / an

Piese de schimb/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEl/schimb

Acțiune LEI/an

Autospeciala tip unimogeu plug si imprastietor

15,00

3.050,00

\

1.140,00

2.000,00

32.917,50

Mașina supervizare Autoturism

6,00

1 800.00

3.900,00

20.000.00

263,25

TOTAL

33.180,75

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utitaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul insumat al cheltuielilor necesare efectuării acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.4 Materii primeșt materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500,00

4,00

3.250.00

Consumabile garaj

5.000,00

4,00

2,500,00

Sare (15 g/mp-10km/orax3,0m=3G.000mp/ora)

88.492.50

4,00

353.970,00

TOTAL

359.720,00

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantrtatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucrași protecția muncii

Categorie

Cost lunar/angajat

Număr angajați

Costuri alocate

L El/ang aj at/an

Acțiune LEI/an

Echipament proteze personal

175,00

105,00

18.375,00

Echipament profeție personal

175,00

6,00

131,25

18.506,25

TOTAL
Nota:

Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc ir ultimele facturi ale furnizorilor.

A fost luat in calcul A fost luat in calcul antiderapant;

A fost luat in calcul


un


un


consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

consum de lubrifianti de 2.85 litri/ora/functionare si aditivi de 2 85 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material


un


consum de lubrifiant! de 0.20 litri/100 km ./funcționare si aditivi de 0.20 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;


1.6, Reparatii


V ..     '

pre neschimbare secretar I

Număr buc.


Cost


Km. I Ore | Reparatii/ km. I ore | Costuri alocate


vaicyvi ic

LEI/an

funcționare I an

funcționare

Acțiune LEI/an

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

15,00

3.900,00

1.140,00

2.000,00

33.345,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

2.120,00

3.900,00

20.000,00

310,05

TOTAL

33.655,05

Nota:

A fost luat in calcul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utilajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,02

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526,510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

526.510,26

10

52.651,03

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

729.323,92

10

72.982,39

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

521.081,44

10

52.108,14

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

437.912,00

10

43.791,20

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

515.326,50

10

51.532,65

Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

1,00

609.960,00

10

60.996,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

74.400,00

5

11.160,00

972.910,26

TOTAL

819.080,65

Nota:Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul economiei naționale;

In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durată^orjriata'Ce funcționare este de 10 ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;


cpre neschimbare SECRETAR

II

Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normată de funcționare

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului                   __________________________________________________________________

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4.00

4.000,00

TOTAL

4.000,00

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de teii

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

23.625,00

7.875,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

5 443,20

1,814,40

Verificare tahograf (86lei/an/buc.)

1.290,00

430.00

RCA

27.337,50

9.112,50

Servicii de telefonieși internet (alocat 20%)

1.440,00

180,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320.00

165,00

Cheltuieli cu fogo-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000,00

250,00

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000.00

1.000,00

TOTAL

20.826.90

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii,modernizare, optimizare etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr. unități

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

590.28

Obiecte de inventar

1

50.000

36

694,44

Nota:

VIZAT epre neschimbare SECRETAR

TOTAL

1.284.72Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivel minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funtionarii si desfășurării activitatii de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

1.492.901,13|

Personal

Număr

Număr de ore

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

lucrate/luna

LEI/orâ

Acțiune LEI/an

MANAGER CONTRACT

1

20,92

38,85

4

3.250.00

Personal TESA

27

20,92

28,69

4

64,800,00

Dispecerat

4

20,92

26,89

4

9.000,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

20,92

I

25,10

4

44.100.00

Mecanici intretinere (3 schimburi)

24

20,92

25,10

4

50.400,00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

2

20,92

26,89

4

4.500,00

Agent securitate

12

20,92

23,90

4

24.000.00

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

20,92

23,90

4

60.000.00

Deservent utilaj (3 schimburi)

45

167,33

21,51

4

648.000,00

Muncitori necalificati (3 schimburi)

60

167,33

13,75

4

552.000.00

1.460.050,00

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Acțiune LEI/an

2.1 Salarii

-

1.460.050,00

2.2 Contribuție asiguratorie pentru munca

2.25

32.851,13

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

1,492.901,13

Nota:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;

Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglemantarile specifice salarizării si drepturilor angajatului.£es>'?o2ț^’c-Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)

781.88

3.127,50

Rovignetă (1 buc*3.342lei/2/an + 1 buc.*130lei/2/an>

4.185,63

16.742,50

Copii conforme licerță transport

325,00

1.300,00

Cost cu Autorizâia de funcționare (alocare 20 %)

16.67

25,00

Cost cu Autoriză'3 de mediu (alocare 20 %)

30.00

45,00

Cost cu Autorizâia de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %)

25,83

38,75

Licențe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

36,00

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762,50

1.143,75

Aviz ISU (alocare 20 %>

166.67

250,00

TOTAL

22,708,50


Nota:

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim obligatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in proporție de 20 % din total cheltuieli.


4. Costuri cu închirierea utilajelor

Nota:

Nu este cazul.


o,oo|


I 146.875,00

5. Alte costuri

Operele

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie auto)

100.000,00

1,00

12.500,00

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

134.375,00

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

146.875,00

Nota:


Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activitati! de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.


a. costuri de EXPLoATARSpre neschimbare SECRETAR

B. COSTURI FINANCIARE


3.382.068,8^


113,841,14|Oper^ie

Cost lunar

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEl/an

Derulare operâii financiare (dobânzi leasing 1 %,)

487,10

5.845,17

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

405,91

4,870,97

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 lei) 7+0.5 %

68.750,00

103.125,00

TOTAL

113.841,14

Nota;

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobânda de 7%/an si un corni:

determinata.

on anual de 0,5%. Aceasta finanțare va fi utilizata pentru o perioada


Au fost luate in calcul, achitarea dobânzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.

3.495.909,9s]

COSTURI TOTALE

|ll. PROFIT

"""1

174.795,5o|

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

|ll.1 Contribuție ANRSC 0,12% din (l+IQ

1

4.404,85|


Anexa 9.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA AUTOSPECIALA STEYER CU PLUG SI NEW HOLLAND


Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

vaioare anuala

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

193.197,66

101,68

1.1

Combustibil și lubrifianți

88.676,14

46,67

1.2

Energie electrică tehnologica

365,31

0,19

1.3

Piese de schimb

4.023,75

2,12

1.4

Materii prime si materiale consumabile

1.916,67

1,01

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

2.668,75

1,40

1.6

Reparații

5.597,25

2,95

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

86.131,91

45,33

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

1.333,33

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

2.056,30

1,08

1.11

Alte cheltuieli materiale

428,24

0,23

2

Costuri cu munca vie

309.493,71

162,89

2.1-

Salarii

302.683,33

159,31

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

6.810,38

3,58

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditâri/certificări și autorizări

1.566,17

0,82

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

48.958,33

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

553.215,87

291,17

B

COSTURI FINANCIARE

41.222,81

21,70

1

COSTURI TOTALE (A+B)

594.438,68

312,86

II

PROFIT

29.721,93

15,64

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (I+II)

748,99

0,39

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1+II.2+III)

624.909,60

328,90

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

1.900

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

328,90

VII

TVA

62,49

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

391,39

VIZAT i pre neschimbate SECRETAR

7. MEMORIU TEHNiCO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOSPECIALA STEYER CU PLUG

SI NEW HOLLAND     Anexa 9.2

Activitatea

Nr. buc.

Ore acțiune,zi

Zile de actiune/an

Total ore actiune/an

% General

Autobasculanta cu plug si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autovidanja cu plug

3,00

20,00

19,00

1.140,00

2.50

Autocontainer cu plug fata si imprastietor

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autoperie cu plug

6,00

20,00

19,00

2.280,00

5.00

Autocisterna cu cu plug

10,00

20,00

19,00

3.800,00

8,33

Autospeciala tip unimogcu plug sî imprastietor

15,00

20,00

19,00

5.700,00

12,50

Steyer cu plug si New Holland

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Autocisterna cu cu plug

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Rangers

9,00

20,00

19,00

3.420,00

7,50

Wolla

11,00

20,00

19,00

4.180,00

9,17

Tractor cu remorca si încărcător frontal

2,00

20,00

19,00

760,00

1.67

Tractor cu remorca

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Remorca basculabila

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Tractor cu plug purtat

4,00

20,00

19,00

1.520,00

3,33

Mașina de ridicat

5,00

20,00

19,00

1.900,00

4,17

Multicar MT Hako cu plug si imprastietor

16,00

20,00

19,00

6.080,00

13,33

TOTAL

120,00

45.600,00

100.00

 • 1. Costuri materiale

  • 1.1. Carburarti Ș' lubrifianți                    AT

193.197,66

„ . .. ..                spre neschim

Masim/ectupamente                _ _ ,..     .

SECRETA

sare . -,Numar de unități

Consum specific

Număr ore/an

Cost unitar

Costuri alocate

l/oră

ora/an acțiune

LEI/I

Acțiune LEI/an

Steyer cu plug si New Holland

1

8,50

380,00

4,54

14.664,20

Steyer cu plug si New Holland

1

8,50

380,00

4,54

14.664,20

Steyer cu plug si New Holland

1

8.50

380,00

4,54

14.664,20

Steyer cu plug si New Holland

1

8,50

380,00

4,54

14.664,20

Steyer cu plug si New Holland

1

8,50

380,00

4,54

14.664,20

/ , / /9

A/L A

1/100 km

Km/an

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4,54

90,80

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4,54

90,80

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4,54

90,80

II

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4.54

90,80

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4,54

90.80

Mașina supervizare Autoturism

1

8,00

250,00

4,54

90,80

Lubrifiarți (autospeciala)

5,00

0,95

1,00

1.734,00

8,236,50

Lubrifianti (autoturism)

6,00

0,08

1,00

694,09

312,34

Aditivi (autospeciala)

5,00

0,95

1,00

1.250,00

5.937,50

Aditivi (autoturism)

6,00

0,08

1,00

720,00

324,00

TOTAL

88.676,14

Nota:

A fost luat in calcul un consuni de combustibil de 8.50 litri/ora in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de combustibil de 8.00 litri/100 km. in condiții de iama, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.95 litri/ora/functionare si aditivi de 0.95 litri/ora/functionare in sarcina, pentru autospecialele de pluguit si imprastiere material antiderapant;

A fost luat in calcul un consum de lubrifianti de 0.08 litri/100 km ./funcționare si aditivi de 0.8 litri/100 km/functionare in sarcina, pentru autoturismele de monitorizare si suport;

[Consumurile de combustibil, lubrifianti si aditivi au fost determinate ținând cont de consumurile medii Înregistrate la nivelul anilor anteriori si avand la baza rutele utilajelor detaliate de |sondele de monitorizare (GPS) pe perioada acestori ani, dar si de specificațiile tehnice ale producătorilor pentru fiecare utilaj in parte si a regimului de lucru.

1.2. Energie electrică

Consumatori

Număr de unități

Consum

Tim[

de funcționare

Consum alocat 10%

Cost specific în kWh

Costuri alocate

kW/h

h/an

kWh/an

LEIflcWh

Acțiune LEI/an

Instaldie spălare auto

1,00

3,50

732,00

256,20

0,45

4,80

Stație pompare apa

2,00

4,00

366,00

292.80

0,45

5.49

Alte echipamente pompare după caz

3,00

2,00

244,00

146,40

0,45

2.75

Incătzire incinte (administrativ, dormitoare)

1,00

60.00

2.928,00

17.568,00

0,45

329,40

Iluminat incintă și iluminat interior

1,00

10,00

1.220,00

1.220,00

0,45

22,88

TOTAL

365,31

Nota:

Costul cu energia electrica a fost calculat procentual pentru fiecare tarif in parte, ținând cont de valoarea de referința a Kw-ului din facturile furnizorului de energie. A fost alocat un cuantum de 10 % din totalul valorii energiei electrice aferent bazelor din București;

Consumul de energie electrica a fost calculat ținând cont de consumurile existente la nivelul locațiilor ce deservesc activitatea, respectiv baza operaționala, spălătorie auto, garaj parcare si garaj reparatii.

1.3 Piese de schimb si intretinare

Nr. buc.

Cost

Km./

Oro funcționare i an

Piese de schimb/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/sctiimb

Acțiune LEI/an

l pre neschimb

3 re

SECRETARSteyercu plug si New Holland

5,00

1.400,00

1.140,00

2.000,00

3.990,00

Mașina supervizare Autoturism

6,00

1.800,00

1.500,00

20.000,00

33,75

TOTAL

4.023,75

Nota:

A fost luat in calcul un număr necesar de revizii/utilaj in funtie de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati, corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in

parte;

acestor revizii (piese de schimb si periodicitate precizata in fisele tehnice a


Costurile pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării fiecărui utilaj in parte).

1.4. Materii primeși materiale consumabile

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lunâ

Acțiune LEI/an

Consumabile clădire administrativă, dormitoare baza

6.500,00

4.00

1.083,33

Consumabile garaj

5.000,00

4,00

833,33

TOTAL

1.916,67

Nota:

Sunt precizate in tabel categoriile de consum a materiilor prime si a materialelor consumabile, valorile lunare rezultate in funcție de preturile efective a acestora din facturile de achiziție, ținând cont de cantitatile necesare acoperirii întregului volum maxim de lucrări si luând in considerare experiența anilor precedenti precum si consumurile normate ale utilajelor care rezulta din specificațiile tehnice ale acestora.

1.5. Echipament de lucrași protecția muncii

Categorie

Cost lunarfangajat

Număr angajați

Costuri alocate

LEI/angajat/an

Acțiune LEI/an

Echipament proteitie personal

175,00

15,00

2.625,00

Echipament proteiȘe personal

175,00

6,00

43,75

TOTAL

2.668,75

Nota:


Valoarea totala a echipamentelor de lucru si a protecției muncii a rezultat prin luarea in considerare a echipamentului de iama cu perioada de utilizare de 2 ani;

Echipamentele de lucru au fost dimensionate doar pentru personalul angajat in activitatea de producție;

Valoarea individuala a unui echipament de protecție a fost calculata ținând cont de costurile ce se regăsesc in ultimele facturi ale furnizorilor.

1.6. Reparatii

Categorie

Număr buc.

Cost

Km. f Ore funcționare j an

Reparatii/ km. / ore funcționare

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Steyer cu plug si New Holland

5,00

1.950,00

1.140,00

2.000,00

5.557,50

Mașina supervizare Autoturism      -----------------

________6.00

2.120,00

1.500,00

20.000,00

39,75

_______________—___________i/î Z A


tpre neschimbare SFCRETÂR

TOTAL


5,597,25

Nota:

A fost luat in caicul costul cu manopera pentru fiecare revizie in parte pentru fiecare utilaj, ținând cont de numărul de ore de funtionare si numărul de km efectuati corelat cu specificațiile din fisele tehnice ale fiecărui utilaj in parte;

Costurile cu manopera pentru fiecare revizie in parte, au rezultat din cuantumul însumat al cheltuielilor necesare efectuării reviziilor specifice (periodicitate si piese aferente tipului de revizie precizata in fisele tehnice a fiecărui utilaj in parte).

1.7 Amortizare utiiajeși mijloace de transport

Echipament/utilaj furnizat

Număr

Valoare de intrare

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Steyer cu plug si New Holland

1,00

175.699,77

10

17.569,98

Steyer cu plug si New Holland

1,00

175.699,77

10

17.569,98

Steyer cu plug si New Holland

1,00

157.573,20

10

15.757,32

Steyer cu plug si New Holland

1,00

157.573,20

10

15.757,32

Steyer cu plug si New Holland

1,00

157.573,20

10

15.757,32

Mașina supervizare Autoturism

6.00

74,400.00

5

3.720,00

622.099,77

TOTAL

86.131,91

Nota:

Valoarea normata de funcționare a fost stabilita ținând cont de clasificarea mijloacelor fixe asa cum este ea reglementata in Catalogul de clasificare al mijloacelor fixe valabil la nivelul

economiei naționale;

ani, iar in cazul autoturismelor aceasta este de 5 ani;


In cazul mijloacelor de producție specifice activitatii de deszăpezire, durata normata de funcționare este de 10 .

Valoarea anuala amortizata a fost calculata ținând cont de valoarea de intrare/achizitie raportata la durata normata de funcționare.

1.9 Cheltuieli cu protecția mediului

Categorie

Cost lunar

Număr luni

Costuri alocate

LEI/lună

Acțiune LEI/an

Materiale specifice protecției mediului

8.000,00

4,00

1.333,33

TOTAL

1.333,33

Nota:

Au fost luate in considerare doar costurile minime impuse de legislația in vigoare a protecției mediului.

1.10 Alte servicii executate de toți

Categorie

Cost

Costuri alocate

LEI/an

Acțiune LEI/an

Montaj statii emisie recepție / receptor GPS

375,00

125,00

Monitorizarea GPS (6euro/luna)

86,40

28,80


VIZAT )re neschimbare SECRETAR


Verificare tahograf (SQIei/an/buc.)

0,00

0,00

RCA

4.112,50

1.370,83

Servicii de telefonieși internet (alocat 20%)

1.440,00

60,00

Monitorizare gospodărirea apelor (alocat 20%)

1.320,00

55.00

Cheltuieli cu lago-uri si identitate companie (alocat 20%)

2.000,00

33,33

Cheltuirii administrarea bazei (alocat 20%)

8.000,00

333,33

TOTAL

2.056,30

Nota:

Sunt cuantificate costurile cu montajul stațiilor de emisie-receptie/gps care vor permite recepția rezultatelor in programul informatic de gestionare al datelor si informațiilor contractuale;

In categoria serviciilor executate de terti sunt cuprinse si servicii externe obligatorii si necesare pentru desfasurarea eficienta a activității, respectiv, comunicatii, sisteme de monitorizare, servicii de administrare interna (identitate companie, reparatii,modernizare, optimizare,etc. - a bazelor). Aceste servicii au fost alocate in proporție de 20 % din total valoare, pentru activitatea de deszăpezire.

1.11 Alte cheltuieli materiale

Categorie

Nr. unităti

Valoare unitara

Durata normala de funcționare

Costuri alocate

LEI/buc

LUNI

Acțiune LEI/an

Echipament informatic (Calculatoare, imprimante, etc)

5

8.500

36

196,76

Obiecte de inventar

1

50.000

36

231,48

TOTAL

428,24

Nota:

Echipamentele informatice luate in calcul au fost estimate la un nivei minim de dotare ținând cont de dimensiunea si diversitatea activitatii de deszăpezire;

Pentru dimensionarea funtionaril si desfășurării activitatii de deszăpezire a fost estimata o cota parte a valorii de inventar a acestor obiecte, funcție de durata normala de funcționare si de perioada aferenta acestei activitati.

2. Costuri cu munca vie

309.493,71

Personal

Număr

Număr de ore

Salariu orar*

Număr luni lucrate

Costuri alocate

lucratei una

LEI/oră

Acțiune LEI/an

___

MANAGER CONTRACT

6,97

38,85

4

1.083,33

Wow1'*

Personal TESA

27

6,97

28,69

4

21.600,00

Dispecerat

4

6,97

26,89

4

3.000,00

Personal coordonator (3 schimburi)

21

6,97

25.10

4

14.700,00

Mecanici întreținere (3 schimburi)

24

6,97

25,10

4

16.800,00

Responsabil SSM / PSI / prim ajutor

6,97

26,89

4

1.500,00

Agent securitate

V57A

r 1

2

6,97

23,90

4

8.000,00

cpre neschimbare SECRETAR

Responsabili zone de lucru (3 schimburi)

30

6,97

23,90

4

20.000,00

Deservent utilaj (3 schimburi)

15

167,33

21,51

4

216.000,00

Muncitori necalificat (3 schimburi)

0

167,33

13,75

4

0,00

302.683,33

Categorie

Cota

Costuri alocate

%

Acțiune LEI/an

2.1 Salarii

-

302.683,33

2.2 Contribuție asiguratoria pentru munca

2,25

6.810,38

2.3 Alte cheltuieli cu munca vie

-

0,00

TOTAL

309.493,71

Nota:

A fost luat in considerare un număr de personal si un nivel salarial individual estimat, astfel incat sa se asigure

o funcționare corecta si eficienta a serviciilor de deszăpezire;


Nivelul minim salarial, precum si cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, au fost stabilite ținând cont de precizările legislative obligatorii stabilite prin reglemantarile specifice salarizării si drepturilor angajatului.

3. Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

1.566,17|

Categorie

Costuri lunare

Costuri alocate

LEinună

Acțiune LEI/an

Impozit mașini și echipamente (615 lei/an autospeciale, 210 lei/an autoturisme)

260,63

1.042,50

Rovignetâ (1 buc*3.342lei/2/an + 1 buc.‘130lei/2/an)

2.71

10.83

Copii conforme licertă transport

0,00

0,00

Cost cu Autorizăia de funcționare (alocare 20 %)

16,67

8,33

Cost cu Autorizdia de mediu (alocare 20 %)

30,00

15,00

Cost cu Autorizația de Gospodărire a Apelor (alocare 20 %) ■

25,83

12,92

Licerțe sisteme operare (alocare 20 %)

24,00

12,00

Taxă licențiere ANRSC (alocare 20 %)

762,50

381,25

Aviz ISU (alocare 20 %)

166,67

83,33

TOTAL

1.566,17

Nota:


VIZAT spre neschimbare

In aceasta categorie, dimensionarea cheltuielilor din domeniul transporturilor auto, s-a făcut la nivelul minim ob igatoriu stabilit pentru fiecare din elementele de cheltuieli, ținând cont de prevederile si reglementările specifice legislației in vigoare;

Costurile cu licențele si autorizațiile aferente întregii activitati din Sectorul 2, au fost alocate in

VIZAT pre neschimbare S ECRETAR


proporție de 20 % din total cheltuieli.


4. Costuri cu închirierea utilajelor

Nota:

Nu este cazul.


o,oo|


48.958,33

5. Alte costuri

Operele

Cost total

Perioada

Costuri alocate

LEI

ANI

Acțiune LEI/an

Costul cu amenjarea Bazei de lucru (inclusiv spălătorie autc

100.000,00

1,00

4.166,67

Cheltuieli neprevăzute

1.075.000,00

1,00

44.791,67

Alte cheltuieli

0,00

1,00

0,00

TOTAL

48.958,33


Nota:

Costurile cu amenajarea, modernizarea permanenta a bazei de lucru si actualizarea permanenta a standardelor de lucru, stabilite si comunicate de reglementările legale in vigoare, specifice activitatii de deszăpezire, au fost calculate pentru nivelul minim de funcționare;

Cheltuielile neprevazute/indirecte, reprezintă un procent de 4.95 % din totalul cheltuielilor alocate realizării serviciului, iar necesitatea si oportunitatea acestora este data de obligativitatea asigurării unei imagini corecte si fidele a situației patrimoniale a unei activitati cu incidente directe asupra contului de profit si pierdere.


A. COSTURI DE EXPLOATARE


B. COSTURI FINANCIARE

Operele

Cost lunar

Costuri alocate

LEI,lună

Acțiune LEI/an

Derulare operâii financiare (dobânzi leasing 1 %,)

311,26

3.735,17

Finanțare leasing, comision de acordare, cheltuieli suplimentare contractări leasing 0.5 %

259,39

3.112,64

Dobanda+comision cash flow (11.000.000 iei) 7+0.5 %

68.750,00

34.375,00

TOTAL

41.222,81


553.215,87|


41.222,8l|Nota:

A fost luat in calcul, contractarea unui credit in valoare de 11.000.000 lei cu o dobanda de 7%/an si un comision anual de 0,5%. Aceasta finanțare va fi utilizata pentru o perioada determinata.

Au fost luate in calcul, achitarea dobânzilor si a comisioanelor contractelor de liesing aferente echipamentelor si utilajelor, achiziționate pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.


|l, COSTURI TOTALE


594.438,f>8|


VIZAT spre neschimbare

|ll. PROFIT                                                 |

Nota:

A fost luat in considerare un procent de 5 % din valoarea cheltuielilor aferente activitatii.

Contribuție ANRSC 0,12% din (l+ll)              |

|lll. COTA DE DEZVOLTARE                      |

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Anexa 10.1

FIȘĂ FUNDAMENTARE COST PE ORA- AUTOCISTERNA

Nr. crt.

Denumire costuri

Denumire obiect

Valoare anuala lei fara TVA

Valoare orara lei fara TVA

1

Cheltuieli materiale

542.657,09

357,01

1.1

Combustibil și lubrtfianți

75.810,10

49,88

1.2

Energie electrică tehnologica

292,25

0,19

1.3

Piese de schimb

8.463,00

5,57

1.4

Materii prime si materiale consumabile

320.733,33

211,01

1.5

Echipament de lucru și protecția muncii

1.435,00

0,94

1.6

Reparații

8.923,80

5,87

1.7

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

124.837,31

82,13

1.8

Redevență - nu e cazul

0,00

0,00

1.9

Cheltuieli cu protecția mediului

1.066,67

0,70

1.10

Alte servicii executate de terți

753,04

0,50

1.11

Alte cheltuieli materiale

342,59

0,23

2

Costuri cu munca vie

188.698,97

124,14

2.1

2.2

Salarii

Contribuție asiguratorie pentru munca

184.546,67

4.152,30

121,41

2,73

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

1.599,60

1,05

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0,00

0,00

5

Alte costuri

39.166,67

25,77

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+7)

772.122,32

507,98

B

COSTURI FINANCIARE

35.367,49

23,27

I

COSTURI TOTALE (A+B)

807.489,81

531,24

II

PROFIT

40.374,49

26,56

11.1

Contribuție ANRSC 0,12% din (1+II)

1.017,44

0,67

III

COTA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+II.1 +II.2+III)

848.881,74

558,47

V

Volum de lucrări (ore/actiune)

1.520

VI

Cost acțiune (lei/ora, exclusiv TVA)

558,47

VII

TVA

106,11

VIII

Cost acțiune (lei/ora, cu TVA)

664,59


wm ■ n spre neschîmbare

SECREIAH- • 8. MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV - AUTOCISTERNA              Anexa 10.2

  Activitatea

  Nr. buc.

  Ore actiune/zi

  Zile de actiune/an

  Total ore actiune/an

  % General

  Autobasculanta cu plug si imprastietor

  10,00

  20,00

  19,00

  3.800,00

  8.33

  Autovidanja cu plug

  3,00

  20,00

  19,00

  1.140,00

  2,50

  Autocontai ner cu plug fata si imprastietor

  10,00

  20,00

  19,00

  3.800,00

  8.33

  Autoperie cu plug

  6,00

  20,00

  19,00

  2.280,00

  5,00

  Autocisterna cu cu plug

  10.00

  20,00

  19,00

  3.800,00

  8.33

  Autospeciala tip unimogcu plug si imprastietor

  15.00

  20,00

  19,00

  5.700,00

  12,50

  Steyer cu plug si New Holland

  5,00

  20,00

  19,00

  1.900,00

  4.17

  Autocisterna

  4,00

  20,00

  19,00

  1.520,00

  3,33

  Rangers

  9,00

  20,00

  19,00

  3.420,00

  7,50

  Wolla

  11,00

  20,00

  19,00

  4.180,00

  9,17

  Tractor cu remorca si incarcator frontal

  2,00

  20,00

  19,00

  760,00

  1,67

  Tractor cu remorca

  5,00

  20,00

  19,00

  1.900,00

  4,17

  Remorca bascuîabila

  5,00

  20,00

  19,00

  1.900,00

  4,17

  Tractor cu plug purtat

  4,00

  20,00

  19,00

  1.520,00

  3,33

  Mașina de ridicat

  5,00

  20,00

  19,00

  1.900,00

  4,17

  Multicar MT Hako cu plug si imprastietor

  16,00

  20,00

  19,00

  6.080,00

  13,33

  TOTAL

  120,00

  45.600,00

  100,00

  • 1. Costuri materiale

   • 1.1. Cărbunarii și lubrifianți

  542.657,08

  Mașini/echipamente

  Număr de unități

  Consum specific

  Număr ore/an