Hotărârea nr. 153/2021

Hotărârea nr. 153 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/17.12.2020 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/17.12.2020 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/17.12.2020 pentru aprobarea Organigramei, Stalului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 56681/14.02.2021 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57715/16.04.2021 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota nr. 60524/21.04.2021 - îndreptare eroare materială la proiectul de hotărâre înscris la punctul 8 pe ordinea zi a ședinței C.L.S. 2 din data de 22.04.2021;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Eslenâ, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 286/17.12.2020 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2 se abrogă.

 • A rt.2. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și conducerea Administrației Domeniului Public sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 • A rt.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2 ELENA NLȚĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.