Hotărârea nr. 152/2021

Hotărârea nr. 152 - pentru modificarea și completarea H.C.L.S2 nr. 74/ 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare  pentru utilizatorii casnici  fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea prorogării unor termene

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www,ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Toi: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.S2 nr. 7412021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea prorogării unor termene

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, pentru modificarea și completarea H.C.L.S2 nr. 74/2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea prorogării unor termene.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr.57925/ 16.04.2021 întocmit de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

■3   - Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din

cgurul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr, 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr, 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2014 -2020;

 • - Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 26 noiembrie 1997;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit.c ) și art. 166 alin. (4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.S2 nr. 74/ 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentzdui privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea prorogării unor termene, după cum urmează:

 • (1) Art.l, alin (2) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

 • • / „Art.l (2) Pentru a da posibilitatea utilizatorilor casnici să încheie contracte individuale pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajeră, în perioada 01.03.2021 - 31.07.2021, nivelul taxei speciale de salubrizare este de 10 lei/persoanăAună. ”

 • (2) Art.l, alin (3) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„Art.l (3) începând cu data de 01.08.2021, cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere este de 21,50 lei /persoană / luna”.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L.S2 nr. 74/ 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2, servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELEN/VNIȚĂ


Hotărâre nr. 152

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.