Hotărârea nr. 151/2021

Hotărârea nr. 151 - privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT - Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Pasaj Doamna Ghica – reconfigurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu,  finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvialăși preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, al Municipiului București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a

hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT -Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local "Pasaj Doamna Ghica - reconflgurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu, finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvială și preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului”, pe raza administrativ teritorială a

Sectorului 2, al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT -Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local "Pasaj Doamna Ghica - reconflgurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu, finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvială și preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57146/15.04.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 56765/14.04.2021 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 57570/15.04.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ - Serviciul Juridic din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de Fundamentare nr. 1278/16.04.2021 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pasaj Doamna Ghica”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 633/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. r) coroborat cu alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT - Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local - "Pasaj Doamna Ghica - reconfigurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu, finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvială și preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului” în scopul fluidizării circulației în zona intersecției străzii D-na Ghica cu șos. Colentina, Sector 2, București.

(2) Conținutul - cadru și condițiile Acordului de asociere vor fi stabilite de Consiliul General al Municipiului București și vor fi supuse dezbaterii și aprobării de către Consiliului Local al Sectorului 2 București, ulterior emiterii acordului/împuternicirii prealabile.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea destinației terenului situat în str. Cremenița nr. 11, sector 2, București, intabulat în Cartea Funciară nr. 239070, nr. cadastral 239070, în suprafață de 1323 mp. înscris provizoriu în administrarea Consiliului Local Sector 2 - prin Administrația Domeniului Public Sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București în scopul realizării obiectivelor de investiții "Executare lucrări de extindere canalizare pluvială și preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului pasaj Doamna Ghica și amenajare locuri de parcare”.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 București și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărâre nr. 151

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.