Hotărârea nr. 15/2021

Hotărârea nr. 015 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 9393/20.01.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Solicitarea formulată de dl Viceprimar Costache Adrian și dl consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu prin adresa nr. 8837/19.01.2021;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

. *\    - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din Wiitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/30.01.2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București în dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, precum și încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București în dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea unui consilier local supleant.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I La data prezentei, se modifică și se completează pozițiile 32 și 40 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și vor avea următorul conținut:

NR.

CRT.

DENUMIRE>\ UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

NR. MEMBRILOR C.A.

NR.

CONSILIERI LOCALI

CONSILIERI LOCALI

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 39

2

PRI, GIM, G1M-SP

ȘOS.

COLENTINA

NR. 91

021/2403025

9

2

Zaharia Răzvan Cristian

Pellegrini Marius Ovidiu

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 56

2

PRI, GIM

B-DUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 109A

021/2524125

9

2

Waspusch

Virgiliu Gabriel

Costache Adrian

> J Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de pdj/ninistrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art.III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și directorii celor două unități de învățământ preuniversitar de stat, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE


IN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENEI


ACTORULUI 2.


Hotărârea nr. 15

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședin/a ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.