Hotărârea nr. 148/2021

Hotărârea nr. 148 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chlristiglilornr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 54747/12,04.2021 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul domnului consilier local Silviu Matei nr. 1393/22.04.2021 Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021;

 • - îndreptare erori materiale astfel cum au fost consemnate în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 22.04.2021;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios -Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;

 • - Legea reponsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

'4^'^ Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea HCLS2 nr. 26/2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Decizia nr. 368/19.03.2021 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2, din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2021;

 • - Decizia nr. 419/02.04.2021 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Sectorului 2, în anul 2021;

 • - Decizia nr. 420/02.04.2021 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate la nivelul Sectorului 2, în anul 2021;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 429/2020 privind modificarea și competarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 139/2ț)20 pricind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul BuG^mșți, î^cepahd cu anul 2021;

^^■^^ă^lrea Consiliului General al Municipiului București nr. 432/2020 pentru completareaHolărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. a) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021, conform anexei nr. 1, astfel:

 • ■ venituri -   1.311.496  mii lei

 • • cheltuieli-   1.390.304  mii lei

 • ■ deficit -     78.808  mii lei

Deficitul este finanțat din excedentul anului 2020, în sumă de 78.808 mii lei.

Art. 2 Se aprobă bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021, conform anexei nr. 2, astfel:

- venituri, în sumă de 1.106.441 mii lei, din care:

 • ■ veniturile secțiunii de funcționare - 888.088 mii lei

 • ■ veniturile secțiunii de dezvoltare - 218.353 mii lei

- cheltuieli, în sumă de 1.185.249 mii lei, din care:

 • ■ cheltuielile secțiunii de funcționare - 888.088 mii lei

 • • cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 297.161 mii lei

 • - deficitul secțiunii de dezvoltare este de 78.808 mii lei și se finanțează din excedentul anului 2020, în valoare de 78.808 mii lei.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021 în sumă de 1.185.249 mii lei, conform anexelor nr. 2.1-2,115, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secțiuni, paragrafe, titluri, articole și alineate și pe ordonatori de credite.

Art. 4 Se aprobă cheltuielile finanțate din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de 168.941 mii Ici pentru finanțarea programelor de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.3.

Art. 5 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, conform anexelor nr. 4; 4.1 - 4.36, astfel:

- venituri, în sumă de 214.738 mii lei, din care:

^-^^veniturile secțiunii de funcționare - 141.044 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare - 73.694 mii lei

'^^^htifeli, în sumă de 214.738 mii lei, din care:

 • ■ chejtuielile secțiunii de funcționare - 141.044 mii lei

 • ■ cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 73.694 mii lei.

Art. 6 Se aproba programul de investiții al Consiliului Local al Sectorului 2 București pentru anul 2021, conform anexelor nr. 5; 5.1 - 5.503.

Art. 7 Se aproba lista proiectelor culturale pentru anul 2021, conform anexei nr. 6.

Art. 8 Se aproba lista lăcașurilor de cult care au solicitat finanțări pentru anul 2021, conform anexei nr. 7,

Art. 9 Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2021, pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și pentru serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexei nr. 8.

Art. 10 Se aprobă suma de 33.000 mii lei - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, din care: 30.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor aferente obiectivului de investiții “Pasaj Doamna Ghica” și 3.000 mii lei pentru proiectele selectate în cursul anului 2021 în cadrul procesului de bugetare participativă.

Art. 11 Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a “Programului pentru școli al României” de acordare a produselor lactate, de panificație și fructe pentru copiii din grădinițele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art. 12 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va aproba repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2;

 • (2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre și pe unitățile spitalicești din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

 • (3) Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe ordonatorii terțiari de credite inclusiv pe centre de execuție bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a celor din Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2021, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art. 14 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.115; 3; 3.1 - 3.3; 4 ; 4.1 - 4.36 ; 5 ; 5.1 - 5.503;

 • 6, 7; 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • • Arf.15 (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului A /

BucureWb

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. 148

București, 22.04,2021

Prezenta Hotărâre convine un număr de 5 pagini + anexele de la 1-8, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.04.202! cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.