Hotărârea nr. 147/2021

Hotărârea nr. 147 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


WWW,ps2.ro - Strada ChiristigiiJor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 55778/13.04.2021 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerea grupului USR PLUS din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru ca doamna consilier local Alexandra - Elena Chirilă să fie desemnată președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 22.04.2021;

  • - Dispoziția Primarul Sectorului 2 nr. 783/22.04.2021 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2, doamnei Niță Elena, director executiv al Direcției Juridice, Legislație, Contencios - Administrativ.

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 123 alin. (1) din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 123 alin. (1) coroborat cu art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1) și alin. (2) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se alege doamna consilier local Alexandra - Elena Chirilă președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: mai, iunie și iulie 2021.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SĂFTOIU ELWIȘ-CJLAUDIU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERALUL SECTORULUI 2, elen/niță

Hotărâre nr. 147

București, 22.04.2021

Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședin/a ordinară din data de 22.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.