Hotărârea nr. 146/2021

Hotărârea nr. 146 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgenței a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin

H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 86127/07.04.2021, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 cu nr. 1144/08.04.2021, prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 53462/08.04.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/18.06.2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități;

In temeiul ari. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. (e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se modifică H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021, în sensul armonizării cu modificările aduse de O.U.G. nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare 4 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021, rămân aplicabile.

Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENANIȚĂ


Hotărâre nr. 146

București, 12.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 12.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.