Hotărârea nr. 145/2021

Hotărârea nr. 145 - privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2020 - 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020 - 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020 - 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1134/07.04.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 52741/07.04.2021 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 9 alin. 7, art. 82 și art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/201 1, /n' privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul “Tff

preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020 - 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2021 se modifică și se completează având următorul conținut:

 • „ Art. I Se aprobă un număr de 24.215 burse ce se vor acorda elevilor din din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aferente Semestrului II al anului școlar 2020 - 2021, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II După articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2021 se introduce un nou articol 2A1 cu următorul conținut:

 • , , Art. 2^1 Cuantumul bursei de ajutor social ocazional, acordat în temeiul articolului 16 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, aferente Semestrului II al anului școlar 2020-2021, este de 2.450 lei”.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 107/2021

j pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului ^001^^2,020 - 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, rămân aplicabile.

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. 145

București, 12.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 12.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

Anexă la H.C.L Sector 2 nr.145/12.04.2021


TOTAL BURSE, din care:

Număr de burse recentralizat

Cuantum lunar bursa lei/luna

24.215

1.

BURSE DE PERFORMANTA

153

1.

Locul 1 la etapele naționale la olimpiade și concursuri școlare

1

1.200

Locul II la etapele naționale la olimpiade și concursuri școlare

1

1.100

Locul III la etapele naționale la olimpiade si concursuri școlare

1

1.000

2.

Calificare in loturile de pregătire pentru competiții internaționale

0

1.000

3.

Locul 1 la etapele naționale la competiții/concursuri cultura l-a rtistice, sportive sau tehnico-științifice.

104

550

4.

Locul II la etapele naționale la competiții/concursuri cultural-artistice, sportive sau tehnico-științifice.

30

525

5.

Locul III la etapele naționale la competiții/concursuri cultural-artistice , sportive sau tehnico-științifice.

16

500

II.

BURSE DE MERIT

19.561

1.

Rezultate deosebite la învățătură și disciplină, din care:

19.498

a

Media 10,00

1.950

600

b

Medii cuprinse intre 9,50-9,99

9.445

300

c

Medii cuprinse intre 9,00-9,49

5.657

155

d

Medii cuprinse intre 8,50-8,99

2.446

100

2.

Locurile 1,11 sau III la etapele județene ale olimpiadelor / concursurilor școlare, competițiilor/concursurilor cultural-artistice , sportive sau tehnico-științifice, din care:

63

a

Locul 1 la etapele județene ale olimpiadelor / concursurilor școlare, competițiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico-științifice

24

300

b

Locul II la etapele județene ale olimpiadelor / concursurilor școlare, competițiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico-științifice

27

200

c

Locul III la etapele județene ale olimpiadelor / concursurilor școlare, competițiilor/concursurilor cultural-artistice , sportive sau tehnico-științifice

12

100

III.

BURSE DE STUDIU

619

a

Burse de studiu

619

200

IV.

BURSE SOCIALE

3.836

a

Elevi orfani sau bolnavi

1.527

350

b

Elevi care provin din mediul rural

707

150

c

Elevi care provin din familii cu venituri mici

1.602

350

V.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

46

2.450 lei - se acorda o singură dată / _____________an

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, fa SĂFTOIU EL WIS-CLA UDȚD^,