Hotărârea nr. 144/2021

Hotărârea nr. 144 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”și Sectorul 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida ”și Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.04.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primând Sectorului 2 al Municipiului București privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 53149/07.04.2021 prezentat de Direcția Juridică Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 52752/07.04.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1678/07.04.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 396/2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „ Școala Profesională Metropolitană în sistem Dual din București

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesională mecanică, calificarea profesională „operator la mașini cu comandă numerică”, înregistrat la unitatea de învățământ cu nr. 1363/22.03.2021 și la operatorul economic Societatea ROMAERO S.A. sub numărul CCOL nr. 2552/07.04.2021, între Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Societatea ROMAERO S.A și Primăria Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce conține 2Ide pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art^rihlarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2


Hotărâre nr. 144

București, 12.04.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 24 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a extraordinară din data de 12.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.