Hotărârea nr. 141/2021

Hotărârea nr. 141 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector nr.262/2018 privind aprobarea proiectului <> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 31/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector nr. 262/2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» , astfel cum a fost modificată fi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 fi H.C.L Sector 2 nr. 31/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector nr.262/2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» , astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 31/2020;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 40834/17.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și de Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 18/29.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

AVând în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 31/2020 se modifică și se completează cu alineatul (3), având următorul cuprins:

„Art.2

(...)

(3) Se aprobă Actul adițional nr. 4/17.03.2021 pentru modificarea Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București -Lider de parteneriat (Partener l) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 31/2020, se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», în cuantum de 8.282.475,30 lei inclusiv TVA. ”.

Art. III Articolul 4 alineatul (1) și (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 262/2018 privind aprobarea proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 31/2020, se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 4

 • (1) Se aprobă contribuția în proiect a Sectorului 2 al Municipiului

București - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 186.336,64 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 182.179,57 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1) în cuantum de 4.157,07 lei inclusiv TVA. ”

 • (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 3.715.929,76 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Partenerului 2, în cuantum de 3.630.694,81 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Partenerului 2, în cuantum de 85.234,95 lei inclusiv TVA. ”

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2018 privind aprobarea proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 31/2020, rămân aplicabile.

Art. V Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ \             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIU


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA;NIȚĂ

Hotărâre nr. 141

x? ** Zi. £ i\ IZ

București, 31.03.2021              -

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 141/31.03.2021

Actul adițional nr. 4/17.03.2021 pentru modificarea Acordului de parteneriat nr.

21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului

«Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”»

VIZAT spre neschimbate

Nr.              _/ A


MODEL G

ACT ADIȚIONAL nr. 4/17.03.2021

pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A ȘCOLII NR. 64 „FERDINAND I”

Art. 1. Părțile:

 • 1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener

1).

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: RO87TREZ70221400216XXXXX - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: RO33TREZ70221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul , plăților efectuate in anul curent

RO77TREZ70221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 21 B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

 • 2. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20 Colegiul Tehnic „Traian", corp B, et.2, codul fiscal 14783794, având calitatea de Partener 2.

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată3: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare4: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect: RO48TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2, B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

conform reglementărilor în vigoare și în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018, au convenit următoarele:

spre neschimbare


Art. I. Alineatul (2) al Articolului 3 - ,,Roluri și responsabilități în implementarea proiectului” din Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018, astfel cum a fost modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1/31.07.2018, nr. 2/31.08.2018 și nr. 3/12.02.2020, se modifică și vor avea următorul conținut:

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului

București

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 4.157,07 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt însărcina Liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 182.179,57 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Liderului

Valoarea contribuției (a valoarea totală a proiectului (în lei și %): 186.336,64 lei reprezentând 2,19% din valoarea totală a proiectului

Partener 2

Direcția Generală pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I.)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 85.234,95 (ei reprezentând2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt însărcina Partenerului 2

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 3.630.694,81 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina Partenerului 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 3.715.929,76 lei reprezentând 44,86% din valoarea totală a proiectului.

Celelalte clauze ale Acordului de parteneriat rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București

Partener 2

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației / instituției

RADU NICOLAE-MIHAIU

Primar


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației / instituției


GĂR^U BOGDA&ALEXANDRU

Director Gen'er

Semnătura Data și locul semnării: 17.03.2021 București emnătura Data și locul semnării: 17.03.2021 București

VIZAT spre neschimbate


1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prip HG nr. ^.3Z2016.;J"

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).