Hotărârea nr. 140/2021

Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 40832/17.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și de Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 17/29.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Ayizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația ciți Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București1;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art I Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DAL1 și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost actualizată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020, la valoarea de 8.282.475,30 lei inclusiv TVA.

Art II (1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» , astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre - Devizul general actualizat și Devizele pe obiecte actualizate , Memoriul tehnic justificativ pentru actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» - ce cuprinde un număr de 12 pagini, celelalte prevederi rămânând aplicabile, în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri.

 • (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabiiitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ce cuprinde un număr de 4 pagini.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 16 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabiiitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020, rămân aplicabile.

 • (2) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Management Proiecte, Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ


Hotărâre nr. 140

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 19 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 140/31.03. 2021

Devizul general actualizat și Devizele pe obiecte actualizate Memoriul tehnic justificativ pentru actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”»

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REĂBILITARE/MODERNIZARE A SCOLII NR.64 "FERDINANDI" B.DUL GĂRII OBOR NR.16,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

1 1 nr.

crt

ț

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

r

Valoare cu TVA

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

lei

lei

lei

(i

2

3

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.OQ

o.oo

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

76068.86

.                          .      r       -      f.

14453,08

90521.94

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

o.oo

^0.00

Tota

capitol 1

76068.86

" 14453.08

90521,94

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului. _

0.00

1

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Chel

tuielipentruproiectare si asistenta tehnica

3.14

Studii

1500.00

285.00

1785.00

F

3.1.1. Studii de teren

1500.00

285.00

1785.00

t

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

......J

0.00

0.00

0.00

...___E

3.1.3. Alte studii specifice

■■

0.00

0.00

6.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

-1

1500,00

-285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

39163.00

7440.97

46603.97

3.4

3.5

, i

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

32970.00

140444.00

1785.00

6264,30

266806

339.15

39234.30

167128.36

2124.15

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267.00

6890.73

43157.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25000.00

4750.00

29750.00

ți ”

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000.00

950.0Q

5950.00

- -

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

72392.00

13754.48

86146.48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

20000.00

3800.00

23800.00

3.7

Consultanta

s

198035.00

35888.15

233923.15

S-' 5/^ € y FI £ î /Ă f

s 1

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA     Valoare cu TVA

lei

lei                  lei

1

2

3               4               5

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

198035.0Q _    35888.15

233923.15

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

- •

l

0.00

0.00     . .     O.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00          0,00           0.00

3.8

i j               i

i [               ;

j               ;

î

Asistenta tehnica

69522.00      13209.18      82731.18

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4634.00        880.46       5514.46

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2317.00        440.23       2757.23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2317.00

j1                                                                           J

440.23       2757.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

64888.00      12328.72

„77216.72

Tota

capitol 3

503134.00     93856.96 L 596990.96

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalatii

4997438.76

949513.36

5946952.12

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPAJLCLADIRII

।                                                     4 il

2684806.24

510113.19

3194919.43

1 ]

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

“1

1                                                              •

383029.57

72775.62

455805.19

i

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE | PENTRU CONSUM PROPRIU

i

75919.33

14424.67

90344.00

!i

4.1.4 INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZARE A SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

15189.47

2886.00

i |

!

18075.47

' 4.1.5 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

568091.71

107937.42     676029.13

4.1.6 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

1270402.44

241376.46    3511778.90

' i

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

61124.05

11613.57

72737.62

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

685658.09

4 i

130275.04     815933.13

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care 4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

y                                                     ;

0.00

4.5

Dotări

5343.46

1015.26       6358.72

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota capitol 4

57

49564.36

1092417.23’

6841981.59

I Iw»3L1i/S J 1 t 1 1(^143 V- I

_ SECRETAR I

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare ele șantier

143739.11

27310.44

171049.55

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

114991.29

.  —        .1- J.„$

21848.35

136839.64

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

28747.82

5462.09

34209.91

5.2

j

i             1

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

57745.84

0.00

57745.84

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

26248.11

0.00

26248.11

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

v                     .. . 4

5249.62

î

0.00

5249.62

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

26248.11

o.oo

ii

26248.11

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

T—— . .....—

0.00

0.00

o.oo

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

422491.95

80273.47

502765.42

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000.00

3420.00

'11420.00

Tota

capitol 5

641976.90

111003.91

752980.81

CAPITOLUL 6

Chelțuieli pentru probe tehnologice sLteste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

o.oo

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6970744.12

1311731.18

8282475.30

din care:

1

p——=-■■■-———- •  - r

1

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5249622.96

997428.36

6247051.32

Actualizat la februarie 2021


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

maikoffice.hardexpert@gmall.com

Actualizat la februarie 2021

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

___________ iii

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR
DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

i. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP CI

833221.77

1 158312.14

991533.91

4.1-3

.                --------- r--‘  . :■?<                          • r -                                                  -r.'-jy ~.-Ț—- ——

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP CI

•—i-r-r-T-"-. —---s

1766118.10

335562.44

2101680.54

4.1.2

IZOLARE TERMICA PLANSEU PE SOL-CORP CI

85466.37

16238.61

101704.98

TOTALI-subcap. 4.1.

2684806.24

510113.19

3194919.43

. --

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17...... I

F                           t

0.00

0.00

0.00

TOTAL II -subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

ka™

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

I________ 0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

'

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

[

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2684806.24

510113.19

3194919.43

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

maikoffi ce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fa ra TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei j

lei

1

...

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

383029.57

72775.62

455805.19

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

383029.57

72775.62

455805.19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12108.00

2300.52

;l

14408.52

TOTAL II - subcap. 4.1

12108.00

2300.52

14408.52

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

252846.34

48040.80

300887.14

4.3.1.

UTILAJE CENTRALA TERMICA

252846.34

48040.80

300887.14

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

i

il

4.4

nu necesita montaj si echipamente de.transport

0,00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

6.00

TOTAL III - subcap. 4.3 +4.4 +4.5+4.G

252846.34

48040.80

300887.14

TOTAL deviz pe obiecte

---------------.---------------------------------------

I —  ------

1                                                    ;;

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

647983.91

123116.94

771100.85

Actualizat la februarie 2021


Beneficiar/lnvestitor

VIZAT spre nescftitribare

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6. București. CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mall:offl ce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectuluHNSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

1.

1

j nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

IVA

lei

lei

U A ■■         '

lei

1.

2

3

4

5

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4.1.1

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

75919.33

14424.67

90344.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1._________

75919.33 ---------------

14424.67

90344.00

4.2 ,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

27823.00

,——.-----

5286.37

33109.37

TOTAL II - subcap. 4.1

27823.00

5286.37

33109.37

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

139114.98

26431.85

165546.83

4.3.1

KIT PANOURI SOLARE

13797.00

2621.43

16418.43

4.3.1

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

125317.98

23810.42

149128.40

ț                1

4.4 '

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

l>

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

o.oo

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4,6

139114.98

26431.85

165546.83

TOTAL deviz pe obiecte

-----

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

242857.31

46142.89

289000.20

Actualizat la februarie 2021

Beneficia r/lnvestitorProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc, 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectuluhlNSTALARE/REABIUTARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE SI/SAU VENTILARE MECANICA PENTRU ASIGURAREA CAUTATII AERULUI INTERIOR

"" ’l f

nr.

crț

J                                                                                                             h

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) j

(fara TVA) J.

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

_----. .. ' - ' .. ... ---- . .

i                 ...... 2

-3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza _

4.1

Construcții si instalatii

1                                                     i

1 .......1

---rr t .. J--         .

4.1.1

REFACERE SISTEM VENTILAȚIE

15189.47

2886.00

1S075.47

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

J : f !W

2886.00

18075.47

4.2 .

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale              . ______

—.——--

i                                             i!

0.00

0.00

0.00

TOTAL II -subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

-

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

[

1                     1

4.4

nu necesita montaj si echipamente de transport

o.od

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAl deviz pe obiecte .......  "  .....................

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

15189.47

2886.00

18075.47

Actualizat la februarie 2021


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


VIZAT

spre nesch i rn ba re

SECRETARProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 000099990332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectulukLUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

nr.

crt

---_ ” ......

’l                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ;

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fata TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii         .

—— ■

p

4.1.1

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP CI

25375.49

4821.34

. 30196.83

4.1.2

INSTALAȚII DE ILUMINAT SI PRIZE-CORP CI

400898.46

76170.71

477069.17

4.1.3

INSTALAȚII DE FORTA-ȚABLOURI ELECTRICE-CORP CI

113675.24

21598.30

135273.54

4.1.4

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-

CORPC1

28142.52

5347.08

33489.60

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

568091.71

107937.43

676029.14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

o:oo

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

■ •••- ■ ~~~

I

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

568091.71

107937.43

676029.14

Actualizat la februarie 2021


Beneficia r/ln vestitor


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.


' VIZAT ' spre neschimbare SECRETAR

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RW, sc. 2, et 4, ap. 53 .Sector 6. București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

3.            ii

nr. crt

i

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

z

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 ;

Construcții si instalatii

f"

-------

4.1.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP CI

1047665.69

199056.48

1246722.17

4.1.2

LUCRĂRI CONEXE CONSTRUCTII-CONTAINER GRUP

POMPARE

48499.86

9214.97

57714.83

4.1.3

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE

10736.85

2040.00

12776.85

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE

5236.00

994.84

6230.84

4.1.5

LUCRARfSPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI j

f—■ -1 38277.74

7272.77

45550.51

4.1.6

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

! '..........1

73979,56

14056.12

88035.68

4.1.7

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

46006.74

8741.28

54748.02

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

1270402.44

241376.45

1511778.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

21193.05

4026.68

25219.73

total

II - subcap. 4.1

21193.05

4026.68

25219.73

4,3 .

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

293696.77

: 55802.38

r ■

349499.15

4.3.1.

REZERVOR Sl STATIE HIDROFOR

147530.01

28030.70

175560.71

4.3.2

INST. DETECȚIE,SEMNALIZARE Sl AVERTIZARE INCENDIU

112237.76

21325.17

133562.93

4.3.3

SERVOSCARA PERSOANE CU DIZABILITATI

33929.00

6446.51

40375.51

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

5343.46

1015.26

6358.72

4.5.1

EXTINCTOR TIP P6(12BUC)

1222.20

232.22

1454.42

4.5.2

PICHET PSI,COMPLET ECHIPAT

4121.26

783.04

4904.30

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III * subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

299040.23

56817.64

355857.87

TOTAL deviz pe obiecte

| j                " ■

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1590635.72

302220.77 1892856.49

Actualizat la februarie 2021

Beneficiar/lnvestitorProiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10,sc. 2, et 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041

maikoffice. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare cu j TVA

lei

lei

lei

1

2

3

A

- S .

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea in tiala

î

4.1.1

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN URMA

EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

76068.86

14453.08

90521.94

«2J □

TOTAL 1 - subcap. 1.3

76068.86

14453.08

90521.94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale                                  __j

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)    .     _

76068.86

14453.08

90521.94

Actualizat la februarie 2021


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor
Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RlO, sc.2,

Sector 6, București, Roman ia

CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012

Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867,1NG BANK

Tel.: 0727.300.877, Fax :031/42.42.041

mail :office.hardexpert@gmail.com

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

PENTRU ACTUALIZARE A DEVIZULUI GENERAL

Denumirea lucrării: "EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN

REABILITARE/MODERNIZARE A SCOLII NR. 64 „FERDINANDI” B.DUL GĂRII OBOR NR.16, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Actualizarea devizului general a avut ca punct de pornire următoarele documente:

 • - Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice prin care a fost abrogata Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fi scai-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • - H.G. nr. 846/2017 (1900 lei lunar de la 01 ianuarie 2018);

 • - OUG nr. 114/2018 (3000 iei lunar de la 01 ianuarie 2019 în sectorul construcțiilor)

Astfel actualizarea manoperei inclusa in preț a avut ca baza salariul tarifar orar mediu brut in construcții publicat de INSSE la decembrie 2020.Comparativ cu ultima actualizare a documentației acesta este de 27,00 lei fata de salariul tarifar orar mediu brut in construcții publicat de INSSE la iulie 2019 in valoare de 22,80 lei.

Prețul materialelor utilizat in evaluare este prețul pietii la nivelul lunii februarie 2021, prețul incarcat din aplicația DOCLIB 38 , aplicație care permite accesul la o baza vasta de materiale de la cei mai mari producători si comercianti de produse pentru construcții.


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 140/31.03.2021

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”>

। vizat

I spre neschimbare LȘEC^TAR

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE.MODERNIZARE A SCOLII NR. 64 FERDINANDI, BULEVARDUL GĂRII OBOR, NR, 16, SECTOR 2, BUCUREȘTI

 • a) Valoarea totala a investiției (ÎNV):

  - 8.282.475,30 lei inclusiv TVA diii care constructii-montaj (C+M) - 6.247.051,32 iei

 • - 6.970.744,12 lei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) - 5.249.622,96 Ici

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții PS1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

• Măsură Ci

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata interioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime placata cu rigips - S = 3523,49 mp ;

 • • Măsură C2

 • - termoizolarea invelitorii cu un strat de vata minerala de natura bazaltica de 20 cm grosime, montat sub invelitoare si placat cu rigips - S - 1637,00 mp;

 • • Măsură C3

 • - izolarea termica a planseului pe sol al subsolului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejat cu un strat de sapa, după desfacerea pardoselilor existente - S = 482,00 mp;

 • • Măsură Ff

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente inclusiv a celei aferente accesului in clădire, cu tâmplărie performantă, cu ramă din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant - S = 529,02 mp;

 • • Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consum

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire, clădirea scolii va fi dotata cu centrala termica in condenstatie si panouri solare pentru producerea apei calde menajere.

Centrala termica va fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

Baterie de cazane murale de perete, in condensatie, cu arzator presurizat, finctionare pe gaze naturale si tiraj fortat, cu puterea termica nominala PN = 150[kW] x 5[buc];

Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 4[buc];

Vase de expansiune inchise, cu membrana;

Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu doua serpentine, cu volumul util Vu = 1000[litri] x 1 [buc];

Butelie de egalizare a presiunii si separare a circuitelor principale, de cele secundare x 1 [buc];

Vana de amestec cu 3 cai si servomotor, pe circuitul de incalzire, comandata in funcție de temperatura exterioara;

Conducte din otel, pentru vehicularea apei calde, in centrala termica;

Pompe cu turatie variabila, pentru recircularea apei;

Vase de expansune inchise, cu membrana x 3[buc];               "viVat -----

Modul de automatizare, măsură si control - tip “mașter” x 1 [oue];

- - —                                r Spre neschimbare

Modul de automatizare - tip “slave” x 4[buc];


Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

Sonda temperatura ambientala montata in incaperea ce ma dezavantalata d.p.d.v. termic;

Statie neutralizare condens x 2[buc];

Statie dedurizare apa x l[buc];

Sistem de colectare evacuare a gazelor rezultate din procesul de ardere;

Pentru prepararea apei calde vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

o sursa permanenta de producere a energiei termice - cazan cu funcționare pe gaze naturale;

o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

- 4[buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul clădirii, cu orientarea “sud”;

Puterea termica nominala instalata va fi PN = 750 [kW], iar cazanele vor avea randamentul termic minim n - 98[%].

 • • Instalații electrice

Se vor reabilita următoarele tipuri de instalatii electrice:

Instalații eletrice de distribuție a energiei electrice

Instalații electrice de iluminat si prize;

 • - Instalații electrice de iluminat de siguranța

 • - Instalații electrice de forța ;

Instalații de protecție, paratrăsnet si impamantare.

Instalații de detecție, semnalizare si avertizare incendiu

Pentru producerea energiei electrice ( pentru consumul clădirii analizate ) se propune un sistem fotovoltaic off-grid de lOkW putere instalata ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala. De asemenea se vor prevedea corpuri de iluminat cu un consum redus de energie electrica echipate cu tuburi LED.

Pentru respectarea legislației in vigoare referitoare la masurile de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza un sistem de detecție, semnalizare si avertizare incendiu.

Economia de energie

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 320,10 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului .de masuri PS1 avem qT = 107,89 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 66,30 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A", clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta obiectivului de investitii

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

 • - o economie de energie pentru încălzire de 68,00 %

- un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 93,19 KWh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 66.24%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de: 66.29%

VIZAT ' spre neschimbare SECRETAR

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2):

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 334,92 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 113,08 echivalent tone CO2 ( 22,46 kgCO2/mp/an)

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 67.509,96 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

Proiectul de investiție ce are in vedere eficientizarea energetica prin reabilitare/modemizare a Scolii nr. 64, Ferdinand I este finantabila prin Programul Operațional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din resurse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B, Clădiri Publice.

Proiectant

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL

VlZ,AI spre neschimbate SECRETAR