Hotărârea nr. 14/2021

Hotărârea nr. 014 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2020 - 2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 7821/18.01.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 8565/21.01.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/2011 toviTwl aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din C • *✓ sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanță nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a comisiei de atribuire denumiri județene, respectiv a municipiului București;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Avizul Conform nr. 28312/13.12.2019 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2020 - 2021;

 • - Avizul Conform nr. 41728/16.12.2019 emis de către Ministerul Educației și Cercetării privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal pentru anul școlar 2020 - 2021;

 • - Avizul Conform nr. 12056/04.08.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a aprobat introducerea sediului Grădiniței „Don Castor” din Strada Vaselor nr. 17A începând cu anul școlar 2020 - 2021;

 • - Avizul Conform nr.19132/27.10.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a aprobat cuprinderea în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 a Școlii Primare „Pick Me Academy” și a Grădiniței „Compania Mică”;

 • - Avizul Conform nr. 20772/16.11.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a aprobat suspendarea activității pentru anul școlar 2020 - 2021 Grădiniței cu program prelungit „Angels Academy”;

 • - Avizul Conform nr. 21985/27.11.2020 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a aprobat includerea în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 a Grădiniței „F.E.L.I.”, Grădiniței „Busy Bees Academy”și a Grădiniței „Peștișorul Nemo”;

 • - Adresa nr. 1195/17.03.2020 înaintată de către Grădinița “Don Castor” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 2480/01.04.2020;

gA -Adresa nr. 1/25.08.2020 înaintată de către Asociația Compania Mică și f înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 j/b nr. 5469/08.09.2020;

 • - Adresa nr. 80/01.09.2020 înaintată de către Grădinița ”Busy Bees Academy” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6096/29.09.2020;

 • - Adresa înaintată de către societatea Pick Me S.R.L. și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 5470/08.09.2020;

 • - Adresa nr. 572/27.08.2020 înaintată de către Grădinița cu program prelungit “Angel's Academy” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 5838/17.09.2020;

 • - Adresa nr. 79/24.09.2020 înaintată de către Grădinița „F.E.L.L” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6082/28.09.2020;

 • - Adresa nr. 859/30.09.2020 înaintată de către Grădinița „Peștișorul Nemo” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6151/30.09.2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2027;

 • - H.C.L Sector 2 nr. 288/2020 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 (Școala Primară „Pick Me Academy”);

 • - H.C.L Sector 2 nr. 4/2021 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2027(Grădinița „Peștișorul Nemo”);

 • - H.C.L Sector 2 nr. 5/2021 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 (Grădinița „Busy Bees Academy”);

 • - H.C.L Sector 2 nr. 6/2021 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 (Grădința ..Compania Mică”);

 • - H.C.L Sector 2 nr. 7/2021 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 (Grădinița „F.E.L.I).


In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța fMeĂJrgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și *4 */

plețările ulterioare.


In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 cu anexa la prezenta hotărâre ce cuprinde un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021 rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art. IV Prezenta hotărâre se publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂJEENIRULEGALITATE ÎN TEMEIUJ/^®)           „a”

DIN O.U.G. NR.57/Î

SECRETAI


Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

ANEXÂ LA HCL Sector 2 nr. 14/28.01.2021


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

STR. AUREL VLAICU, NR. 127A

2

PRE

2

Grădinița" Magică"

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33

2

PRE

3

Grădinița cu Program Prelungit "Angel's Academy"**

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR.. 38

2

PRE

4

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ISPRAVNICULUI, NR. 25

2

PRE

5

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4

2

PRE

6

Grădinița "Pink Lemon"

STR. COMĂNIȚA, NR. 7

2

PRE

7

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

8

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergartcn &Nursery”

STR. CLAUDIU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

9

Grădinița "Don Castor"

STR. VASELOR, NR. 17A, SECTOR 2

2

PRE

10

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR. SILVIA, NR. 11, SECTOR 2

2

PRE

11

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

12

Grădinița "Vise"

STR. ING. VASILE CRISTESCU, NR. 26, SECTOR 2

2

PRE

13

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

2

PRE

14

Grădinița cu Program Prelungit "Kids First"

STR. SICĂ ALEXANDRESCU NR. 20, SECTOR 2

2

PRE

15

Grădinița „La Turn”

ȘOS. MORARILOR, NR. 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

2

PRE

16

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR. BĂNEASA ANCUȚA, NR 8, SECTOR 2

2

PRE

17

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR. OTEȘANI, NR. 69, SECTOR 2

2

PRE

18

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Springfîeld”

STR. ȘOLTUZULUI, NR. 10, SECTOR 2

2

PRE

19

Grădinița cu Program Prelungit „Rio”

STR. FIZICIAN LUIGI GALVANI, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

20

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița Jucăușă”

STR. LITOVOI VOIEVOD, NR. 38, SECTOR 2

2

PRE

21

Grădinița „Primii Pași”

STR. VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

22

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castelino Baby”

STR. PROFESOR ION URSU, NR. 21, SECTOR 2

2

PRE

23

Grădinița cu Program Prelungit „Tom Sawyer”

STR. BRAȚULUI, NR. 14, SECTOR 2

2

PRE

j VIZAT

: spre neschimbate ! SECRETAR

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESĂ

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

24

Grădinița „Alfred Fronius”

STR. TUNARI, NR. 39, SECTOR 2

2

PRE

25

Grădinița „Compania Mică”

STR. JUDEȚULUI, NR. 23, SECTOR 2

2

PRE

26

Grădinița „Busy Bees Acadcmy”

STR. BANUL DUMITRACHE, NR. 44, SECTOR 2

2

PRE

27

Grădinița „F.E.L.I.”

STR. BEIRUT, NR. 12, SECTOR 2

2

PRE

28

Grădinița „Peștișorul Nemo”

STR. CĂLUȘEI, NR. 41, SECTOR

2

PRE

29

Școala Primară "Montessori MSB - MKB"

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

PRE/PRI

STR. MAIOR ION CORAVU NR. 53, SECTOR 2

30

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule”

STR. ICOANEI, NR. 17A, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM

31

Școala Primară "Monterra"

STR. SERG. VASILE ȘERBÂNICĂ, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

STR. SERG. PAMFIL NĂSTASE, NR. 26, SECTOR 2

PRE/PRI

32

Școala Primară “Luca”

STR. SFÂNTUL PETRU TEI, NR. 67A - 71, SECTOR 2

2

PRE/PRI

33

Școala Primară “Pick Mc Academy”

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

PRI

34

Liceul Teoretic "New Gencration School”

STR. BUSOLEI, NR. 6, SECTOR 2

2

PRI/GIM/LIC.TEO

35

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR. 355, SECTOR 2

2

LIC.TEO

36

Liceul Teoretic Internațional București

STR. HAMBARULUI NR. 12A

2

GIM/LIC.TEO

37

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”

STR. VIITORULUI, NR. 161 -163, SECTOR 2

2

LIC.TEO

38

Liceul Pedagogic "Anastasia Popcscu"

STR. TRAIAN, NR. 160, SECTOR 2

2

GIM

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR. 18, SECTOR 2

PRE/PRI/G IM/LIC.VOC

39

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasilc cel Marc"

STR. GHEORGHE POP DE BÂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR 2

2

POS

40

Școala Postliceală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR. 25, SECTOR 2

2

POS

41

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila"

STR. VIITORULUI, NR.. 161 - 163, SECTOR 2

2

POS

♦Sediile unităților de învățământ preuniversitar particular se află/urmează procedura de monitorizare la A.RJVC.I.P.

♦♦Unitatea de învățământ preuniversitar particular are activitatea suspendată pentru anulșcolar 2020 - 2021

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2020 - 2021

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ

ADRESA

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

1

Școala Primara “Spectrum”

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

PRE/PRI

2

Liceul Teoretic International de Informatica din București

ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2

2

GIM/LIC.TEO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU NEDELCUȚ