Hotărârea nr. 138/2021

Hotărârea nr. 138 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Ch)rlstiglllor nr~11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: *(4021> 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primând Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 38611/ 12.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38610/ 12.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 14 CA 1/17 din 03.03.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost hhodi fi cată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. ,,e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. VALEA MĂGUREI NR. 16, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Construire locuință unifamilială P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două)exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


ISO 900t


IQNr I -


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021> 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 23951/ 11.03.2021

ROMÂNIA


----------VIZAT sore neschimbate


Sector 2 Municipiul București

Arhitcct-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                           cu domiciliul/sediul*2) str.

Sector 2, București, cod poștal.........telefon/fax........e-ntail..........înregistrată la nr.                      completată cu nr.                     și cu

nr.                    , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 14 CA 1/17 din 03.03.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință unifamilială P+1E generat de imobilul din STR. VALEA MĂGUREI NR. 16, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat dc următoarele repere urbane: Str. Valea Măgurei și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/ juridice, având un teren în suprafață de totală 300mp conform actelor (306mp conform măsurătorilor cadastrale) identificat cu număr cadastral 2033821 conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.l .G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor dc protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.= max.45%; C.U.T.= 0.9 pentru P+1E. C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. conform certificatului dc urbanism nr. 200/9”V” din 27.02.2018 și a certificatului dc urbanism nr. 588/22”V” din 23.03.2020.

Notă: în conformitate cu art. 4*), alin. (5) din Legea 55/ 2020 “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de enlităfile private autorizate conform legii se menține pe toatei perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. "

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - 11 max = P+2E;

 • - POT max = 45%:

 • - CUTmax= 1,3;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = la intersecția dintre străzi aliniamentul va ti racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime dc minim 12.0 metri pe străzi dc categoria I. a Il-a și dc 5,0 metri pe străzi de categoria a lll-a; retras față dc aliniament cu minim 3,0 metri in cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile dc constrnibilitate și echipare edilitare, iar străzile au proftle minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare dc 1.5 metri;

 • - rctiagci i minime față de limitele laterale: clădirile senti-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = construcția (locuință unifamilială) se va amplasa pe limita stângă cu un corp de clădire parter cu funcțiune de seră, respectiv în continuarea acestuia cu o pergolă și se va retrage cu minim 3.0m față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față dc limita posterioară = construcția sc va retrage cu minim 5,Om față dc limita posterioară. astfel încât sc vor respecta indicatorii maximi admiși POT=45%, CUT = 0,9 (pentru P+1E);

 • - circtihiții și accese: accesul auto se va realiza din str. Valea Măgurei conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1777093/ 01.10.2019 și a planului anexai vizat spre neschimbate, dc asemenea se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform II.C.G.M.B nr. 66/2006:

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin planșa dc rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR - F, G, - inginer

P.O.T.= 45%, CUT=0,9, Hcornișă ct.l =7m, R.H. = P+IE.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 03.03.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția sc va încadra în edilîcabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 200/ 9”V”din 27.02.2018 și a certificatului dc urbanism nr. 588/ 22^”din 23.03^020 emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 14,0 lei conform chitanțelor: scria Al I nr. 12825 din 05.11.2019 și seria AF nr. 16733 dit^)5.05.20^r

ARHITECTĂ- ȘE^T

/ I                      Arh. urb. AliiwAUj^^RATl^^--—-

DIRECTOMEXECUTIV,                                              ȘEF SERVICIU,

ing./nna/ElfeMvSEVCIUC                                                     ing. Nicoletn/vFACOVEI

u /

Comisia Tehnicii de AmenajarerTeritoriiilui și Urbanism a Sectorului 2: pi^d.di arh. Mn MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, piol'di aih. MihaiCOCHECL prof.dr.arh. Mircca Silviu CI URA. conr.dr.arh. Gcoigică MiTRACIIE, coiif.dr.aiii. Calftli/i SÂRBUy/ întocmit: urb. Ana-Enianuela Man»wcrf/Jcx.                            I

Edifia 1 Revizia 1         ’7                                                                                                   CodSADU-AVA

PRECIZĂRI

 • 0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2 ) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3 ) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4 ' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  Nr. Pct.

  N [m]

  E [m]

  32

  329861,420

  591593.444

  33

  329866.671

  591579,231

  34

  329867.066

  591578.120

  35

  329866.807

  591578.032

  36

  329866.579

  591577.955

  37

  329869.727

  591569.677

  38

  329869.992

  591569.778

  39

  329875.997

  591572.193

  40

  329876.089

  591572.451

  41

  329880.985

  691574.640

  42

  329880.930

  591574.692

  43

  329872.711

  591597.760

  44

  329872.501

  591596.266  1 PROIECTANT:

  BENEFICIAR:

  numAr PROIECT

  ADRESĂ:

  STR. VALEA MAGUREI, nr. 16, Sector 2, București

  ...J 2019

  SPECIFICAȚIE

  NUME

  SEMNĂTURĂ

  SCARA

  TITLU PROIECT

  CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E

  FAZA

  ȘEF PROIECT

  Arh.

  1:500

  P.U.D.

  _ PROIECTAT

  Arh.

  DATA

  TITLU PLANȘĂ

  PLAN REGLEMENTARI

  NR. PLANȘĂ

  DESENAT r

  Arh.

  09.2019

  U.6


ROMANIA

•'*17>; Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada ChiristigiilOr nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82

spre neschimbare

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U SECRETAR Nr. 38610/12.03.2021

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA VALEA MÂGUREI NR. 16, SECTOR 2- BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 14 CA 1/17 din 03.03.2020. propunerea de Construire locuință unifamilială P+IE, a fost postată pe site-id Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, București avizat sub nr. 14 CA 1/17 din 03.03.2020, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția dc elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Au fost depuse observații, la care s-a răspuns cu adresa nr. 45552/16.04.2020, prin care au fost lămurite aspectele semnalate, respectiv retragerea construcției cu 3,Om față de limita dreaptă, cu respectarea regulamentului.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF SERVICIU, ing. Nicolcta/MACOVEI

Cod SA DU- Al