Hotărârea nr. 137/2021

Hotărârea nr. 137 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 42, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 42, Sector 2, București

Consiliu] Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 42, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 36412/09.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36416/09.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD Șos. Fundeni nr. 42, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 13 CA 1/16 din 18.02.2021, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a (Qștj modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ȘOS. FUNDENI NR. 42, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Imobil cu funcțiune mixtă - P+2E+3-4Er+E5r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


/ fw.s,
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM. CADASTRU Șl GESTIONARE TERI I ORII

Nr. 30669/09.03.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)cod poștal


Șos.


Sector 2, telefon/fax ......., e-mail


înregistrată la


cu domiciliul/sediul*2) municipiul București.


completata cu nr.


modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


AVIZ

Nr. 13 CA 1/16 din (8.02.2021

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ - P+2E+3-4Er+E5r, generat dc imobilul din ȘOS. FUNDENI NR. 42, SEC TOR 2. BUCUREȘ TI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: șoseaua Fundeni, format din teren in suprafață de totală 1.211,00 conform actelor(1.233,0mp din măsurători), identificat cu număr cadastral 215750 (conform extras de carte funciară) este proprietate privatii persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1621881 F 31.10.2019. prelungire valabilitate conform OG nr. 55/15.05.2020, art. 4.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U. I ,R. „M3" - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P+4 niveluri, în care POT maxim “60%, CUT admis = max. 2,5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc dc ccrc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Funcțiuni predominante: .servicii, birouri, locuințe;

M3 - I I. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță dc ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri: in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 3,Om față de limita dreaptă a terenului, la viitorul aliniament al aleii propusă în partea de nord a terenului care va avea un profil dc 10,Om, la aliniere cu construcția din stânga, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară. cu posibilitatea proiectării unor balcoane / logii / console, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat:

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Șoseaua Fundeni. Se va rezerva teren în vederea supralărgirii Șoselei Fundeni până la 40,Om profil ce se va dezvolta simetric din ax și de asemenea pentru artera prevăzută la limita nord a proprietății (profil propus de 10,Om) conform aviz SPU nr. 392/03.06.2020. Se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/2006.

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentai, semnat de specialist atestai RUR ing.

- Rit =P+2E+3-4Er+E5r, II. l’+2E+3-4Er+E5r=21,0m, H. P+2E=l0,0m;

P.O.T. max = 60%; CUT. max = 2,5;

în urmn ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.02.2021 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

condiționat de respectarea avizelor și acordurilor prezentate.

Prezentul aviz este valabil numai împreună eu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DIAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr, 1621881 ”F“ 31.10.2019, prelungire valabilitate conform OG nr. 55/15.05.2020, art. 4., emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 15.0 lei conform chitanță seria CJ nr. 11337/21.08.2019.


PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  ANtU to-Sz, 03^02/


  kSTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Sos.Fundeni,nr.42, sector 2, București


  234025


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU


  <74

  ța .


  212769


  (P+2E+pod'


  Construire imobil P+2E+3-4E RETRAS+ET 5 RETRAS - funcțiune mixtă și refacere împrejmuire.


  Șoseaua Fundeni nr. 42, sector 2, București


  Io 7670


  212771


  212773


  212775


  Reglementări


  LEGENDĂ:

  Limite

  ■              Limită de studiu


  Limită teren NC 214750 S teren = 1211 mp din acte (1233 inp cf. măsurători fcâl

  Limită teren NC 215750


  un.


  /

  I O &ts


  o 7693


  -zta


  o7773


  Limită parcele

  Amprentă la sol


  \// ///\ Suprafață rezervată în vederea x transferului în domeniul public pentru realizarea de circulații -aprox. 260 mp


  Funcțiuni existente:


  Circulații carosabile publice


  Circulații pietonale publice


  209199


  77^7


  772!


  \ .kAMĂ STRADALĂ - Situație propusă - Secțiune profil A - A Șoseaua Fundeni cf Aviz SPU nr. 392/03.06.2020


  I 3.00 |


  1.3,00.1


  ±4J0Q

  40.00


  I 3.00 |


  I 3.00


  Circulații carosabile de


  Circulații pietonale de incintă


  Locuințe colective


  Teren liber de construcții


  Zonă mixtă - activități comerciale și servicii


  Spații verzi existente


  Funcțiuni propuse:


  Circulații carosabile de incintă


  TRAMA STRADALA//

  Situație profil de stradă prdpus - Secțiune B - B cf Aviz SPU nr. 392/03.06.2020


  1.501 3.50 j 3.50 I1.50I

  ______________10.Q0___


  .AN 11


  SITUȚIE SC. 1:500


  SEF PROIECT

  arh. I

  PROIECTAT

  urb.

  DESENAT

  urb.


  Circulații pietonale de incintă


  cu funcțiune mixtă


  Spațiu verde de incintă amenajat


  Limită balcoane/ logii cupri între 1.00 m - 2.00 m /


  Accese:

  Acces pietonal I l ; Acces carosabil


  DESCRIERE


  Nr.

  -PcL

  Coordonate pct.de contur

  Lungimi laturi D(i,i+1)

  \x[m]

  Y[m]

  ■  ip?

  $2^146.431

  592964.195

  71.25

  328141.704

  593035.288

  17.55

  P3

  328124.266

  593033.353

  62.60

  P4

  328128.639

  592970.910

  7.79

  P5

  328129.123

  592963.135

  17.34

  S=1233mp P=176.52m


  BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE

  UF. P.U.G indicatori urbanistici M3

  EXISTENT

  PROPUS

  Suprafață teren (mp)

  1233

  aproximativ 973

  POT (%)

  maxim 60

  15,41%

  60% calculat având la bază suprafața terenului după transferul către domeniul public

  Suprafață proiecție etaj (mp)

  190

  583,8

  Suprafață desfășurată (mp)

  190

  3 082,5

  CUT

  maxim 2,5

  0,15

  maxim 2,5 calculat având la bază suprafața terenului înainte de a fi făcut transferul către domeniul public

  RH (nr. Niveluri)

  P+4E+5-6E RETRAS

  P

  P+2E+3-4E

  RETRAS+ET 5 RETRAS

  H (m) în planul fațadei

  cf art. 10 din RLU

  H maxim 4,30

  10,00m (P+2E);

  21,00m (P+2E+3-4E RETRAS+ET5 RETRAS)

  Suprafață spatii verzi (%)

  minim 30

  81,18%

  369,9 (246,6 mp pe sol și 123,3 mp pe placă)

  Suprafață alei carosabile și ^pietonale (m)

  nespecificat

  42 mp

  797,3 mp


  Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe teren


  10


  15


  PROIECT

  CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+3-4E RETRAS+ET 5 RETRAS - FUNCȚIUNE MIXTĂ ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE

  ADRESA

  Șoseaua Fundeni nr. 42, sector 2, BUCUREȘTI

  "SCARA

  1:500

  BENEFICIAR


  DATA februarie 2020


  REGLEMENTĂRI


  697


  PUD


  U07ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


Bȉj
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U,—"^\H7 M Nr. 36416/09.03.2021                                                         \ a nPScVii™bare

ț^CBS^-

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOSEAUA FUNDENI NR. 42, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Ilotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șoseaua Fundeni nr. 42, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/16 din 18.02.2021, privind edificare edificare - Imobil cu funcțiune mixtă - P+2E+3-4Er+E5r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Șoseaua Fundeni nr. 42, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/16 din 18.02.2021, privind edificare Imobil cu funcțiune mixtă - P+2E+3-4Er+E5r, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al populației. Pe parcursul avizării, s-au cerut lămuriri din partea unui vecin cu privire la obiectivul ce urmează a se realiza.

în conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea in documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001. cu modificările și completările ulterioare.