Hotărârea nr. 136/2021

Hotărârea nr. 136 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 143A, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www^ps'z'ro ■ "strada Chlrlstignîor nr' TI -13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 143A, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 143A, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37044/10.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 37045/10.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD Șos. Fundeni nr. 143A, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 52 CA 4/10 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbâfelfiâ'Și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost' Modi!Beată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22,11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ȘOS. FUNDENI NR, I43A, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Imobil cu funcțiune mixtă - P+2E+E3r+E4-5r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărâre nr. 136

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinla ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două)exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2[ISO 90011


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: f(4021) 209.60.00 Fax: *(4021)J209.62I&2—


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

NT. 20012/09.03.2021

ROMÂNIA


I >• ore neschimbate î 'SECREWL-


Sector 2 Municipiul București

Arliitect-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                            cu dotniciliul/sedhtl*2) municipiul București, cod poștal.........

Str. ._______ . Sector 2, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.                . completată cu nr. ------- și nr.

I în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 52 CA 4/10 clin 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) IMOBIL CU FUNCȚIUNE: MIXTĂ - P+2E+E3r+E4-5r generat de imobilul din ȘOS. FUNDENI NR. I43A, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată in P.U.D.; Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șoseaua Fundeni x Aleea Sucidava, format din teren în suprafață de totală 382,Omp confoi in actelor (398,Omp conform măsurători cadastrale), identificat cu număr cadastral 2069BI(conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1063/52 "F” 03.07.2020.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobale anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „M3" subzona mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CU I admis = max. 2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă in planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente: pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție dc volumelria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Fu ne tiu ni predominante: servicii, birouri, locuințe;

M3 - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care sc amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale: pe limita dreaptă a terenului, cuplat cu imobilul existent pc această limită cu P+2E, apoi retras cu min 3,Om față de această limită, la viitorul aliniament al Șoselei Fundeni care va avea un profil de 30,Om (dezvoltarea Șoselei Fundeni se va realiza către proprietățile cu numere poștale impare), retras cu min. 3,Om față de limita stângă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față dc limita posterioară : la viitorul aliniament al Aleii Sucidava, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat:

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PM13 nr. 1899954/12.11.2020. Se va rezerva teren in vederea supralărgirii Șoselei Fundeni ce se va dezvolta către proprietățile cu numere poștale impare și de asemenea pentru dezvoltarea Aleii Sucidava (profil propus dc 1 j.Oni) conform aviz SPU nr. 749/30.09.2020. Se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule in incintă conform I I.C.G.M.B nr. 66/ 2006, la nivelul parterului.

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat, semnat de specialist alcstat RUR ing.

 • - Rll = P+2E+E3r+E4-5Er; II. max. pentru P+2E+E3r+E4-5r=21,0m; H. pentru P+3E=13,0in;

 • - P.O.T. max = 60%; CUT. max = 2,5;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 12.11.2020 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu,

condiționat de respectarea avizelor și acordurilor prezentate.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2)

PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4 ' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


ROMANIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www,ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209,62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 37045/10.03.2021                                                      • neschimbate

□ÎecrEIAr.

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOSEAUA FUNDENI NR. 143A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ait. 166 alin(2), din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin I lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - I lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șoseaua Fundeni nr. 143A, Sector 2, București avizat sub nr. 52 CA 4/10 din 12.11.2020, privind edificare - Imobil cu funcțiune mixtă - P+2E+E3r+E4-5r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Șoseaua Fundeni nr. 143A, Sector 2, București avizat sub nr. 52 CA 4/10 din 12.11.2020, privind edificare Imobil cu funcțiune mixtă P+2E+E3r+E4-5r, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat un studiu de însorite cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al poptdației. S-a dat anunț la ziar și s-a prezentat o declarație notarială prin care beneficiarul ne comunică modalitatea prin care a informat vecinii cu privire la obiectivul ce urinează a se realiza.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Șef


rviciu


ine. Nicoleja MACOVEI


CodSADU Al